Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Dyrektor Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego


Kategoria: Praca » Sektor publiczny
Rodzaj ogłoszenia: praca
Region: Kujawsko-pomorskie » Powiat Toruń » Gmina Miasto na prawach powiatu - Toruń »
Miejscowość: Toruń
Ogłaszający: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - instytucji kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego zadaniem będzie kierowanie Filharmonią i reprezentowanie jej na zewnątrz, zarządzanie majątkiem instytucji, kształtowanie działalności statutowej
i zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom.

I. 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Bydgoszczy mogą przystąpić osoby, które posiadają następujące
kwalifikacje:
1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane muzyczne;
2) udokumentowany co najmniej pięcioletni staż pracy w sferze kultury związany
z organizacją, upowszechnianiem, prowadzeniem lub zarządzaniem działalnością kulturalną (preferowane instytucje kultury bądź inne podmioty publiczne o profilu muzycznym);
3) minimum trzyletnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu instytucją kultury oraz w realizacji projektów kulturalnych, w tym z dziedziny muzyki;
4) udokumentowane ukończenie studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania, preferowane zarządzanie instytucjami kultury.
5) zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
2. Ponadto od kandydata na stanowisko dyrektora oczekuje się:
1) znajomości problematyki związanej z współtworzeniem i upowszechnianiem kultury muzycznej;
2) znajomości przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;
3) wiedzy i doświadczenia na temat pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną;
4) umiejętności organizacyjno-menedżerskich;
5) umiejętności kierowania zespołem ludzkim.
II. 1. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać autorską koncepcję kierowania Filharmonią w perspektywie najbliższych pięciu sezonów artystycznych w aspekcie zarządzania i kształtowania profilu artystycznego instytucji z uwzględnieniem Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.
2. Koncepcja kierowania Filharmonią powinna zawierać również - w wypadku zamiaru powołania przez kandydata osoby na stanowisko swego zastępcy (§ 7 ust. 3 statutu Filharmonii) - charakterystykę tej osoby, a także jej pisemne oświadczenie potwierdzające zainteresowanie funkcją zastępcy dyrektora Filharmonii.
3. Koncepcja kierowania Filharmonią powinna zostać dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (do 5 stron A4);
4. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać również następujące dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy;
2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej z dołączoną fotografią;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie I. 1, ppkt 1) - 4);
4) kserokopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach;
5) ewentualne recenzje, opinie, rekomendacje dotyczące dotychczasowych działań
w sferze kultury;
6) zaświadczenie o stanie zdrowia wskazujące na brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty;
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1182, 1662.) na potrzeby postępowania konkursowego;
10) adres do korespondencji elektronicznej.
III. 1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
w terminie do 17.04.2015 r. do godz. 14.00.
2. Na kopercie należy zamieścić adres zwrotny, numer telefonu kontaktowego , oraz dopisek "Konkurs na dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (liczy się data złożenia dokumentów w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, potwierdzona pieczątką wpływu).
3. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane
z przyczyn formalnych .
4. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego powoła komisję konkursową (zgodnie z art.16 ust. 1 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 oraz z 2014 r., poz. 423) i określi tryb jej pracy.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat zaprezentuje komisji konkursowej koncepcję kierowania Filharmonią Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w perspektywie pięciu sezonów artystycznych w aspekcie zarządzania i kształtowania profilu artystycznego instytucji.
6. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego wyznacza się na dzień 05.05.2015 r.
7. Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Filharmonii Pomorskiej można uzyskać w Departamencie Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń,
e-mail: kd.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 608 453368, tel. 666 383759. Podstawowe dokumenty organizacyjne Filharmonii dostępne są również bezpośrednio na stronie www. filharmonia.bydgoszcz.pl/bip.
8. O wynikach pierwszego etapu konkursu, miejscu i terminie rozmowy z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w ciągu 10 dni od zakończenia naboru ofert.
9. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.kujawsko-pomorskie.pl/kultura/aktualnosci.
10. Objęcie stanowiska dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego na okres pięciu sezonów artystycznych nastąpi 1 września 2015 r.
11. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
12. Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku.
13. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl