Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetargi pisemne nieograniczone na dzierżawę odcinków plaż z przeznaczeniem na leżaki /handel obnośny oraz działki na ogródek gastronomiczny


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wynajem
Region: Zachodniopomorskie » Powiat gryficki » Gmina Gmina wiejska Rewal »
Miejscowość: Pogorzelica, Pustkowo, Niechorze, Pobierowo
Ogłaszający: WÓJT GMINY REWAL
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 25.06.2012

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.1, pkt. 3 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (Dz.U. z 2010,Nr 102, poz.651 j.t. ze zm.)

OGŁASZA PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE

 

PRZETARG  I

na dzierżawę odcinków plaż na okres od 02.07.2012 r. do dnia 31.10.2014 r.  z przeznaczeniem  na wypożyczalnię  leżaków plażowych  w  Pogorzelicy , które zostaną usytuowane na :

części działki nr 299/3 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Morskiej na wschód,

części działki nr 299/3 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Bursztynowej na wschód,

części działki nr 299/3 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Sztormowej na wschód.

                    

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 2.000 zł brutto. Wadium 500 zł.

 

 Głównym kryterium wyboru oferenta będzie cena - 100%

 

 

PRZETARG  II

na dzierżawę odcinków plaż na okres od 02.07.2012 r. do dnia 31.10.2014 r.   z przeznaczeniem na wypożyczalnię  leżaków plażowych w miejscowości Pustkowo, które zostaną usytuowane na:

części działki nr  203/5 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Spacerowej na zachód.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 500 zł brutto. Wadium 100 zł.

Głównym kryterium wyboru oferenta będzie cena - 100%

 

 

 

PRZETARG  III

na dzierżawę odcinków plaż na okres od 02.07.2012 r. do dnia 31.10.2014 r.  z przeznaczeniem na handel obnośny na plażach gminy Rewal  w miejscowościach  Pogorzelica i Niechorze

cześć działki nr 299/3 Pogorzelica

część działki nr 911/23 Niechorze

część działki nr 911/5 Niechorze

część działki nr 911/4 Niechorze

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy  za jeden sezon wynosi 20.000 zł brutto. Wadium 4.000 zł.

Głównym kryterium wyboru oferenta będzie cena - 100%

 

 

 

PRZETARG  IV

na dzierżawę części  nieruchomości do 31 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na gródek gastronomiczny

1. Obręb Pobierowo, działka nr 991/14, plaża przy ul. Ciechanowskiej  - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA  WYWOŁAWCZA    15 000 zł + należny podatek VAT,  postąpienie 200 zł,   WADIUM  3 600 zł

 

CZĘŚĆ  I  - część podlegająca ocenie z zakresem punktacji jaką oferent może uzyskać

 1. Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto z zachowaniem wymaganego minimalnego postąpienia - od 1 do 10 punktów,
 2. Udokumentowanie inwestycji zrealizowanych w ostatnich 10 latach przez uczestnika przetargu o charakterze turystycznym, handlowym, gastronomicznym lub innym usługowym    -  od 1 do 10 punktów,
 1. Wykonanie koncepcji architektonicznej ogródka gastronomicznego łatwo demontowanego w zabudowie tymczasowej na okres sezonu według ogólnych założeń:
 • obiekt z przeszkleniami i dużym tarasem, o konstrukcji drewnianej lub innej modułowej, nie dopuszcza się ogródków gastronomicznych pod namiotem,
 • czynna toaleta bezpłatna,
 • konieczność wykonania przyłącza wodno- kanalizacyjnego,
 • oświetlenie tarasu,
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa gości

- od 1 do 10 punktów,

 

CZĘŚĆ  II 

 1. Oświadczenie, że oferent  zapoznał się z warunkami przetargu ,  projektem umowy   dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 2. Kopię dowodu wpłaty  wadium oraz numer konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.
 3. Oświadczenie oferenta  o powzięciu informacji, że  inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni  300 m2 w Pobierowie na części działki 991/14 znajduje się na terenie nie  objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę

            

Kryterium  wyboru oferenta :
 1.  Kompletność złożonej oferty zgodnie z opisanymi częściami I,II
 2. Suma uzyskanych punktów z części I

 


WARUNKI  WZIĘCIA  UDZIAŁU  W  PRZETARGACH    

  I, II, III, IV

 

 1. Złożenie stosownej  oferty do dnia 25 czerwca 2012 roku w sekretariacie Urzędu Gminy  pokój nr 6 do godz. 1700 w zamkniętej kopercie z napisem       PRZEATARG  NR  ... plaże
 2. dokonanie wpłaty wadium do dnia 25 czerwca 2012 roku wraz z określeniem nr przetargu na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009
 3. Oferta musi zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, NIP  oraz datę sporządzenia oferty

2. Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3. Oświadczenie, że oferent  zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy dzierżawy  i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4. Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku  nie wygrania przetargu.

5. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal.

6. Dodatkowe dokumenty wymienione w warunkach  dla poszczególnych przetargów oznaczonych  w ogłoszeniu numerami  I, II, III, IV.

 

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 29 czerwca 2012 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu 29 czerwca 2012 roku o godz. 900

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów w dniu   29 czerwca 2012 roku o godz. 1000

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 29 czerwca 2012 roku do godz. 15.00  poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

 

 

WARUNKI  DODATKOWE:

 • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,
 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy,
 • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu.
 • zaoferowany czynsz w roku 2012 należy wnieść jednorazowo w dniu podpisania umowy,
 • w pozostałych latach czynsz płatny do dnia 15 lipca każdego roku,
 • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wzrostu stawki czynszu raz w roku, w miesiącu marcu po ogłoszeniu przez GUS wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok, opublikowany w M.P., co nie wymaga zmiany umowy,
 • Organizator przetargu nie wyraża zgody na poddzierżawienie nieruchomości bez jego pisemnej zgody,
 • Przedmiot dzierżawy znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich.

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia  przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

 

Informacje dotyczące przetargu udzielane są

w Urzędzie Gminy Rewal pok. 107 i 108

tel. (91) 3849 021   i  (91) 3849 019

 

 *****************************************************

 

 

Umowa dzierżawy na leżaki /handel obnośny

UWAGA - umowa zostanie stosownie przeredagowana dla handlu obnośnego.

UMOWA  DZIERŻAWY

 

zawarta dnia .................. r. w Rewalu pomiędzy :

Gminą Rewal z siedzibą ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal reprezentowaną przez

Wójta Gminy Rewal   - Roberta Skraburskiego

przy udziale Skarbnika Gminy  -  Seweryna Babiło

 

zwanych w dalszej części umowy Wydzierżawiającym a

..................................................

zwaną w dalszej części umowy Dzierżawcą  o następującej treści:

 

 

§ 1.

1. Wydzierżawiający wydzierżawia, a Dzierżawca przyjmuje do dzierżawy odcinek plaży na wypożyczalnię  leżaków plażowych w miejscowości ............................................................

Szczegółowe umiejscowienie odcinka plaży zostało wskazane na mapce lokalizacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

2.  Dzierżawca oświadcza, że znane jest mu miejsce lokalizacji przedmiotu określonego w § 1 pkt 1, który przyjmuje w dzierżawę z dniem zawarcia umowy, i nie wnosi do niego uwag.

3. Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej działalności gospodarczej.

4.  Z chwilą przekazania przedmiotu umowy na Wydzierżawiającego przechodzą wszelkie obowiązki wynikające z zachowania bezpieczeństwa i porządku na przedmiocie dzierżawy.

 

§ 2.

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 2.07.2012 r. do dnia 31.10.06.2014 r.

 

                                                                          § 3.

1.    Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wzrostu stawki czynszu raz w roku, w m-cu marcu po ogłoszeniu przez GUS wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok, opublikowany w M.P., co nie wymaga zmiany umowy.
2.    Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich zezwoleń (Urząd Morski itp.) przewidzianych przepisami prawa do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej na dzierżawionym odcinku plaży, przed rozpoczęciem wykonywania działalności..

 

 

  § 4.

1. Za wydzierżawienie przedmiotu umowy Dzierżawca zapłaci na konto Wydzierżawiającego nr 28937600010060332820020001 czynsz w wysokości .................................. zł brutto płatny w roku 2012 jednorazowo w dniu podpisania umowy, w pozostałych latach płatny jednorazowo do dnia 15 lipca
Nie zachowanie postanowień § 4 pkt skutkować będzie naliczeniem kar umownych

2. Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia w opłacie czynszu dzierżawy, licząc od wartości brutto umowy za okres trzech lat.
3. W sytuacji zwłoki z zapłatą czynszu dzierżawy powyżej 14 dni, Wydzierżawiającemu służy prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy Dzierżawcy.

                                       

          § 5.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego poinformowania Wydzierżawiającego, do dokonywania kontroli sposobu wykorzystania przedmiotu umowy.

                                                                

 

§ 6

1.  Dzierżawca zobowiązuje się nie poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy, ani nie obciążać go prawami osób trzecich, bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

2.  W razie naruszenia powyższego obowiązku Wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania okresów wypowiedzenia.

 

                                                                     § 7

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym, wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji na podstawie postanowień niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa.

 

 

§ 8

 • Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
 • Wszelkie kwestie nieuregulowane treścią niniejszej umowy będą rozstrzygane według przepisów Kodeksu Cywilnego.

                                                                    § 9


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

 

 

 

 

 ............................ ...............                                        ................................................

   Dzierżawca                                                                     Wydzierżawiający

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ****************************************************************************

 

 

Umowa dzierżawy na ogródek gastronomiczny


UMOWA  DZIERŻAWY

 

zawarta dnia ................... r. w Rewalu pomiędzy :

Gminą Rewal z siedzibą ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal reprezentowaną przez

Wójta Gminy Rewal   - Roberta Skraburskiego

przy udziale Skarbnika Gminy  -  Seweryna Babiło

 

zwanych w dalszej części umowy Wydzierżawiającym a

...........................................................................

zwaną w dalszej części umowy Dzierżawcą  o następującej treści:

 

§ 1.

 1. Wydzierżawiający przekazuje a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę część działki  nr .........................
 2. Lokalizację dzierżawionego terenu przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

Niniejszą umowę strony zawierają od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.

§ 3.

 1. Wydzierżawiający przekazuje Dzierżawcy  opisaną w § 1 nieruchomość w celu posadowienia na przedmiocie dzierżawy ogródka gastronomicznego zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Ogródek gastronomiczny Dzierżawca zrealizuje zgodnie z przedstawioną koncepcją architektoniczną załączoną do oferty przetargowej.

Dla przypadków, gdy ogródek gastronomiczny będzie zlokalizowany  na okres sezonu   w zabudowie tymczasowej

 

 • Dzierżawca zobowiązuje się do posadowienia ogródka gastronomicznego na podstawie koncepcji architektonicznej wraz z  przyłączami, obiekt z przeszkleniami  i dużym tarasem, o konstrukcji drewnianej lub innej modułowej, nie dopuszcza się ogródków gastronomicznych pod namiotem,
 • po zakończeniu prowadzenia działalności najpóźniej do 15 października należy ogródek zdemontować i uporządkować teren,

 

 

Dla przypadków, w których zgodnie przepisami prawa możliwe jest realizowanie inwestycji budowlanej zgodnie z pozwoleniem na budowę zostaną wpisane następujące warunki:

 

 • uzyskania pozytywnej opinii Wójta w zakresie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedur zmierzających do uzyskania realizacji inwestycji budowlanej polegającej na budowie obiektu trwałego,
 • wykonania projektu budowlanego na podstawie koncepcji architektonicznej wraz z  przyłączami,
 • projekt budowlany wykonany na podstawie koncepcji architektonicznej wymaga  ostatecznego uzgodnienia przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przez Wójta Gminy Rewal
 • uzyskania decyzji pozwalającej na budowę najpóźniej do 31 grudnia 2013 roku,
 • zakończenia inwestycji i uzyskania decyzji pozwalającej na użytkowanie budynku przed upływem 3 lat od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia                     31 maja 2016 .

§ 4.

 1. W przypadku nie zrealizowania inwestycji budowlanej przed upływem 3 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy tj. najpóźniej do dnia 31 maja 2016r. przedmiotowa umowa wygasa  z dniem  1 czerwca 2016r.
 2. Za zrealizowanie inwestycji uznaje się dostarczenie pozwolenia na użytkowanie budynku.
 3. Dzierżawca przekaże nieruchomość do zasobu komunalnego w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia umowy dzierżawy wolna od osób i rzeczy.
 4. Nakłady poczynione na nieruchomości nie podlegają zwrotowi.

 

§ 5.

 1. 1.       Dzierżawca zobowiązuje się do złożenia weksla In blanco ( w domyśle na kwotę równoważną rozbiórce naniesień, budynku lub części budynku ) w przypadku braku realizacji w ustalonych terminach inwestycji budowlanej

§ 6.

 

Dzierżawca zobowiązany jest do :

 1. Zachowania estetyki otoczenia, porządku, czynnej bezpłatnej toalety,
  1. Wykonania przyłączy wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych,
  2. Bezwzględnego zachowania ciszy po godzinie 22:00,
  3. Prowadzenia ogródka gastronomicznego do godziny 24:00,
  4. Zachowania czystości i porządku poprzez ustawienie estetycznych śmietników , 
  5. Samodzielnego zawarcia odrębnych umów niezbędnych do korzystania  z nieruchomości  .
  6. Opłaty z w/w usług wymienionych w pkt. 4 oraz opłaty podatku od nieruchomości obciążają Dzierżawcę niezależnie  od czynszu dzierżawy.
  7. Dzierżawca jest zobowiązany złożyć deklaracje podatkową w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.                                                                

 

§ 7.

 1. Roczny czynsz dzierżawy ustalony zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową   wynosi brutto .............. zł.
 2. Zaoferowany roczny czynsz dzierżawy  należy wnieść przed podpisaniem umowy w pełnej kwocie,
 3. W następnych latach trwania umowy Dzierżawca  jest zobowiązany uiszczać czynsz  z góry  bez uprzedniego wezwania za dany rok w terminie do 30 czerwca  każdego roku. Wpłaty należy dokonać na konto: BS Gryfice o/Rewal 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001
 1. Kwota ustalonego czynszu ulegać będzie corocznemu zwiększeniu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS za poprzedni rok  kalendarzowy i przyjęty zostanie zawiadomieniem przesłanym na adres dzierżawcy do dnia 31 stycznia każdego roku.
 2. Powyższe zawiadomienie stanowić będzie ostateczne ustalenie  stawki czynszu za dany rok.
 3. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu ponad trzy miesiące  Wydzierżawiający  może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia co skutkować będzie koniecznością usunięcia budynków lub innych nakładów  z terenu działki.

§ 8.

Dzierżawca bez zgody  Wydzierżawiającego nie ma prawa cedowania uprawnień wynikających z niniejszej umowy  na rzecz osób trzecich.

 

§ 9.

 1. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo dokonywania kontroli sposobu wykorzystania  przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę a w szczególności do oceny każdego sezonu funkcjonowania ogródka gastronomicznego.
 2. Ocena każdego sezonu funkcjonowania ogródka gastronomicznego następować będzie najpóźniej do 30 września każdego roku.
 3. Ocena negatywna uzyskana przez Dzierżawce skutkować będzie wygaśnięciem umowy bez zachowania  okresu wypowiedzenia.

 

§ 10.

W przypadku przekroczenia uprawnień wynikających z umowy, umowa podlega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia .

§ 11.

Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrosąsiedzkich, porządku i czystości na nieruchomości .

                                                                                                                           

§ 12.

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
 2. Wszelkie kwestie  nie uregulowane treścią niniejszej umowy będą rozstrzygane według przepisów Kodeksu Cywilnego .

 

§ 13.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach  po 1 dla każdej ze stron .

       

 Strony umowy:

 

 

 1. Wójt Gminy Rewal   - Robert Skraburski      ..................................
 2. Skarbnik Gminy  -  Seweryn Babiło        ....................................
 3.  .............................................................

 

Otrzymują:

 

 1. Dzierżawca
 2. a/a

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl