Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

ZARZAD W OJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej sw. Anny w Warszawie ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa


Kategoria: Praca » Sektor prywatny
Rodzaj ogłoszenia: praca
Region: Mazowieckie » Powiat Warszawa » Gmina Miasto na prawach powiatu - Warszawa »
Miejscowość: Warszawa
Ogłaszający: ZARZAD W OJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZAD W OJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej sw. Anny w Warszawie ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa


ZARZAD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej sw. Anny w Warszawie ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa I. Do konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej sw. Anny w Warszawie moga przystapic osoby, które: 1. posiadaja wykształcenie wyzsze, 2. posiadaja co najmniej piecioletni staz pracy na stanowisku kierowniczym lub ukonczone studia podyplomowe na kierunku zarzadzanie i co najmniej trzyletni staz pracy, 3. posiadaja wiedze i doswiadczenie dajace rekojmie prawidłowego wykonywania obowiazków kierownika ocenione na podstawie: a) przedstawionej koncepcji funkcjonowania i kierowania Szpitalem, b) dodatkowych pytan zadawanych przez członków komisji konkursowej, 4. nie zostały prawomocnie skazane za przestepstwo popełnione umyslnie. II. Oferty osób przystepujacych do konkursu powinny zawierac: 1. podanie o przyjecie na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej sw. Anny w Warszawie, 2. zyciorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, 3. dokumenty stwierdzajace kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora, 4. inne dokumenty, w szczególnosci potwierdzajace dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 powinny byc poswiadczone za zgodnosc z oryginałem. Na prosbe Zarzadu Województwa Mazowieckiego lub komisji konkursowej kandydat zobowiazany jest przedstawic oryginały dokumentów, 6. zaswiadczenie o niekaralnosci, 7. oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 i 1662 ) w celach przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej sw. Anny w Warszawie. III. Kandydat ma mozliwosc zapoznania sie z warunkami organizacyjno finansowymi działalnosci Szpitala, w oparciu o dokumenty dostepne w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej. Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. dokumentów w wersji elektronicznej, proszone sa o zwrócenie sie z prosba o powyzsze, na nastepujace adresy e-mail: magdalena.frankowska@mazovia.pl, natalia.skolimowska@mazovia.pl. Ponadto, dokumenty dostepne sa w Urzedzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Organizacji, Wydział Kadr i Szkolen, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, pokój 434, tel. /22/ 59 07 741 lub 59 07 656, w dniach od poniedziałku do piatku w godz. 10:00 14:00. IV. Oferty nalezy składac w zamknietych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym, numerem telefonu, emailem i dopiskiem Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej sw. Anny w Warszawie, do dnia 31 marca 2015 r. (do godz. 16:00), na adres: Urzad Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Kancelaria Ogólna, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa. Termin uwaza sie za zachowany, jesli oferta złozona zostanie w Urzedzie najpózniej w dniu 31 marca 2015 r. do godziny 16:00. V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostana powiadomieni indywidualnie. VI. Rozpatrzenie ofert nastapi do dnia 31 sierpnia 2015 r. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej sw. Anny w Warszawie jest: Marszałek Województwa Mazowieckiego Urzad Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellonska 26 03-719 Warszawa Dane beda przetwarzane do celów rekrutacyjnych. Udostepnianie danych nie jest przewidywane. Obowiazek podania danych przez osoby ubiegajace sie o prace wynika z: - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 1502 i 1662), - ustawy z dnia 15 kwietnia 1991 r. o działalnosci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z pózn. zm.), - rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebedacym przedsiebiorca ( Dz. U. z 2012 r. poz. 182). Osobie, której dane dotycza, przysługuje prawo dostepu do tresci tych danych i ich poprawiania.

Ponadto, dokumenty dostepne sa w Urzedzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Organizacji, Wydział Kadr i Szkolen, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, pokój 434, tel. /22/ 59 07 741 lub 59 07 656, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl