Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej przy - ul. 1-go Maja


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat kołobrzeski » Gmina Gmina Miasto Kołobrzeg »
Miejscowość: Kołobrzeg
Ogłaszający: Prezydent Miasta Kołobrzeg
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 25.06.2012
Cena: 410.000,00 PLN

I przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości

położonej w Kołobrzegu przy - ul. 1-go Maja

GN.6840.1.5.2011.II  

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 roku Nr  102, poz. 651 z późn.zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  /Dz.U z 2004 roku nr 207, poz.2108/ oraz uchwały Nr XVI/209/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 09 lutego 2012 r., 

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu

 • Położenie i opis nieruchomości - ul. 1-go Maja
 • Oznaczenie geodezyjne -
 • Nr działki - 245/2, 244/2, 239/6   
  • Nr obrębu - 11
 • Nr KW - KW KO1L/00011858/4,  KW KO1L/00013611/5
 • Powierzchnia w hektarach -  łącznie 0,0962
 • Opis nieruchomości - Działki niezabudowane, posiadają możliwość przyłączenia  podstawowych instalacji infrastruktury technicznej. Lokalizacja atrakcyjna. Działki położone w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Kołobrzeg  "5 -Trzebiatowska" działki położone w obszarze oznaczonym symbolem "MW27" o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło o powierzchni sprzedaży do 200m2.
 • Forma zby­cia nieruchomości - własność
 • Cena wywoławcza w zł - 410.000 ( w tym podatek VAT w wysokości 23%)
 • Wadium w zł - 41.000,-
 • Postąpienie minimalne w zł - 4.100,-

 1. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska", opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24.12.2008 r., Nr 107, poz. 2598, działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MW27 o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło o powierzchni sprzedaży do 200m2. Plan ustala zasady zagospodarowania terenu min.: zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; maksymalna powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki; powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki, z zachowaniem istniejących wartościowych drzew i krzewów; procentowy udział terenów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; zakaz lokalizowania działalności hurtowej i produkcyjnej; zakaz lokalizacji nowych wolnostojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych; warunki zabudowy w zakresie budynków mieszkalnych: do 4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem podpiwniczenia, maksymalna wysokość budynku do 15,5m; dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,5 m ponad poziomem terenu.
 3. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanych nieruchomości; przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg; ewentualnie posadowionymi na nieruchomościach sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanych nieruchomości.
 4. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie prawnym i faktycznym zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: 24 miesiące rozpoczęcie, 48 miesięcy zakończenie. Terminy liczone są od dnia pisania aktu notarialnego  przenoszącego prawo własności. Za rozpoczęcie zabudowy uważać się będzie wybudowanie fundamentów, a za zakończenie wybudowanie obiektu w sta­nie surowym zamkniętym.
 6. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanych na własność w terminach podanych w przetargu, zostanie zabezpieczony w następujący sposób:
 • w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg prawo ich odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho­mości
 • w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią­zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości :

A/    10% ceny nabycia za przekroczenie terminu do 1 roku,

B/    20% ceny nabycia za przekroczenie terminów powyżej 1 roku,

C/    20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenie terminów. 

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomościach hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 10% ceny sprzedaży nieruchomości.


Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 roku

 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa  13 o godzinie 11.00


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Miasto Kołobrzeg w Banku Handlowym S.A. 82103012630000000090201085 do dnia 25 czerwca 2012 roku. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień  wpływu  pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo  uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Koszty umowy ponosi Nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego - do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek,  tel. 94 35 515 62 lub e-mail:e.pyjek@um.kolobrzeg.pl.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Opracowała: Ewa Pyjek
inspektor ds. sprzedaży i promocji nieruchomości
tel.: +48 94 35 51 562.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl