Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1269/4 o powierzchni 0,1808 ha, położonej w obrębie 2 miasta Gołdap przy ul. Konstytucji 3 Maja.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat gołdapski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Gołdap »
Miejscowość: Gołdap
Ogłaszający: Burmistrz Gołdapi
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 25.02.2015

Burmistrz Gołdapi

 podaje do publicznej wiadomości, że

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1269/4 o powierzchni 0,1808 ha, położonej w obrębie 2 miasta Gołdap przy ul. Konstytucji 3 Maja. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną.

 

Nieruchomość uwidoczniona jest w Księdze Wieczystej Nr OL1C/00031453/7.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 54.500,00 PLN + 23% VAT

Wadium -  5.000,00 PLN

 

  • Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;
  • Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych lub modernizacją, przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie;
  • Nabywca nieruchomości na własny koszt zleca okazanie granic;
  • Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych;
  • Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przetargu;
  • Nieruchomość wolna jest na dzień dzisiejszy od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzeniu, hipotek, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego.

 

Przetarg odbędzie się 3 marca 2015 r. o godz. 1100 w sali narad (pokój nr 10) Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.  

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN. (słownie: pięć tysięcy złotych) w tytule należy podać numer ewidencyjny działki(ek).

 

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, czyli obligacjach Skarbu Państwa lub  papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego oryginalny dokument należy złożyć w Kasie tutejszego Urzędu Miejskiego, pokój nr 16 - (pierwsze piętro) do dnia 25 lutego 2015 roku godziny 1345.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Urzędu (liczy się data wpływu na konto) PKO BP S.A. Oddział Ełk nr rachunku: 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 najpóźniej do dnia 25 lutego 2015 r. włącznie.

 

Dowód tożsamości uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Dokładne informacje: UM pok. nr 36, tel. 87 615 60 54

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=281803

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl