Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat słubicki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Rzepin »
Miejscowość: Rzepin
Ogłaszający: Burmistrz Rzepina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 26.06.2012
Cena: 65.500,00 PLN

B U R M I S T R Z   R Z E P I N A

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

Opis nieruchomości:

Działka nr 578/1 obręb m. Rzepin pow. 0,1006 ha (Bp) KW nr GW1S/00003506/3.

Nieruchomość położona jest w Rzepinie przy ul. Tadeusza Kościuszki. Uzbrojenie pełne. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepin nieruchomość położona jest w obszarze objętym zapisem: tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących.

 

Cena wywoławcza wynosi: 65 500 zł

Wadium:  6 550 zł

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Do ustalonej w trakcie licytacji ceny nieruchomości naliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu sprzedaży nieruchomości (23%). W celu przystąpienia do przetargu należy wnieść wadium w pieniądzu (w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 1400) lub przelewem bankowym na konto BS Rzepin 78 8371 0009 0001 8119 2000 00 80 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 26 czerwca 2012 r., wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Rzepinie.


Informujemy, że przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2012 r.

 o godz. 10.15 w sali narad Urzędu Miejskiego w Rzepinie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, przelewem na podane konto bankowe, po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika, który wygrał przetarg.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 21.05.2012 r.

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy  notarialnej. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialne i sądowe. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 z poz. 651 ze zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108).

Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl