Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w mieście Puck


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Pomorskie » Powiat pucki » Gmina Gmina miejska Puck »
Miejscowość: Puck
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Puck
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.12.2014

Burmistrz Miasta Puck

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w mieście Puck


 

Lp.

Nieruchomość:

numer działki

i położenie

Powierzchnia działki
w m2

Cena wywoławcza

w zł netto

Wadium w zł

10% ceny wywoławczej i data wpłaty

Numer księgi wieczystej

Data i

godzina przetargu

 

Numer

i miejsce

przetargu

 

Przeznaczenie
w MPZP

1.

 

dz. nr 52/1

(obr.2 m.4)

Plac Wolności 14

 

219 m?

 

490.000 zł

 

49.000 zł

22.12.2014

 

GD2W/00018863/0

 

30.12.2014

1000

II przetarg

 

Urząd Miasta Puck, sala 208

ul. 1 maja 13

Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej

 

Dział IV księgi wieczystej Nr GD2W/00018863/0 jest wolny od wpisów natomiast w dziale III tej księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu po działce nr 52/1 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 52/2, 53/2, 54/3 i 54/2. Aktualnie działki te zostały połączone i w ich miejsce powstała działka nr 403.

Na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu po działkach 52/1, 53/1 i 54/4 położonych w Pucku przy Placu Wolności (obr.2 m.4) na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 52/1, 53/1 i 54/4 położonych w Pucku przy Palcu Wolności (obr. 2 m. 4).

Warunki przyłączeń do poszczególnych sieci infrastruktury należy indywidualnie uzgodnić z właściwym gestorem sieci własnym staraniem i na własny koszt.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno - usługowym o powierzchni użytkowej 310,13 m?, który jako budynek zabytkowy podlega ochronie jako wartościowy historycznie i kulturowo. MPZP: S.9.M,U - karta terenu nr 171.

Powyższa cena wywoławcza jest ceną netto. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości j. w. należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Puck nr 22 1160 2202 0000 0001 6285 3611 Bank Millennium, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w powyższej tabeli. Terminem wniesienia wadium określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek Urzędu Miasta Puck. Dane osobowe osób, chcących uczestniczyć w przetargu, winny być zamieszczone na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu, uwarunkowaniami zapisanymi w MPZP oraz warunkami przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny uzyskanej w przetargu w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałą część ceny nabycia nieruchomości należy wpłacić nie później niż dwa dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Terminem wpłaty pozostałej części nabycia nieruchomości określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na wskazany w protokole przetargowym rachunek bankowy. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży. Osoby, które wpłaciły wadium a nie wygrały przetargu otrzymują zwrot wadium, na wskazany rachunek bankowy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Reprezentant osoby prawnej lub fizycznej przystępującej do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego uprawnienia do jej reprezentowania.

W przypadku uzasadnionym Burmistrz Miasta Puck może odstąpić od przetargu, o czym poinformuje publicznie, i w tym przypadku wadium podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronach internetowych: bip.miastopuck.plwww.miastopuck.pl.

 

Bliższych informacji o wyżej wymienionych nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13 (pok. 102), lub pod numerem tel. (058) 673-05-23, 673-05-22.

 

                                                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                                                          Marek Rintz

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=221103


 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=221103

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl