Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

rokowania po II przetargu na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w mieście Puck


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: rokowanie
Region: Pomorskie » Powiat pucki » Gmina Gmina miejska Puck »
Miejscowość: Puck
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Puck
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.12.2014

Burmistrz Miasta Puck

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

 Ogłasza

rokowania

po II przetargu na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w mieście Puck

 

 

Lp.

Nieruchomość:

Numer działki

i położenie

Powierzchnia działki
w m2

Cena wywoławcza

w zł netto

Wysokość zaliczki w zł

10% ceny wywoławczej

i data wniesienia

Numer księgi wieczystej

Data i

godzina rokowań

 

Miejsce rokowań

Przeznaczenie w MPZP

 

 

1.

 

36/1

35/1

ul. 10-go Lutego

(obr. 2 m. 2)

 

6090 m?

9090 m?

 

2.890.000,- zł

 

289.000,- zł

22.12.2014

 

GD2W/00016872/2

 

30.12.2014

1230

 

Urząd Miasta Puck,

s. 208

ul. 1 Maja 13

Teren zabudowy usługowej, w tym usług hotelowych i pensjonatowych oraz usług biurowych.

 

Działy III i IV księgi wieczystej Nr GD2W/00016872/2 dla wyżej wymienionej nieruchomości są wolne od wpisów.

Pierwszy i drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się odpowiednio dnia 18. 03. 2014 r. i 16. 07. 2014 r. Przetargi te zakończyły się wynikiem negatywnym.


Opis nieruchomości:

Na terenie nieruchomości znajduje się zdewastowany parterowy budynek gospodarczy do rozbiórki oraz pozostałości ścian fundamentowych. Wzdłuż wschodniej i południowej granicy nieruchomości (orientacyjnie w odległości od 2 do 12 m w głąb działki) przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej będący we władaniu Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., a wzdłuż północno - wschodniej oraz południowej granicy przebiega linia energetyczna. Na nieruchomości zostanie ustanowiona aktem notarialnym na czas nieoznaczony właściwa nieodpłatna służebność w celu zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej. Teren nieruchomości porośnięty jest trawą, krzewami i drzewami. Ewentualnego usunięcia drzew lub krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać własnym staraniem i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zagospodarowania nieruchomości w terminie 3 lat od dnia nabycia, pod rygorem zapłaty kary umownej, która określona zostanie przez Burmistrza Miasta Puck w protokole z rokowań i umowie sprzedaży oraz zabezpieczona w formie hipoteki. Przez zagospodarowanie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku lub budynków zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Przeznaczenie w MPZP: strefa A.25.U - karta terenu nr 18.

Fragment nieruchomości wzdłuż południowej granicy pokrywa się z granicą pasa drogowego ul. 10-go Lutego MPZP strefa: 031.KDZ.

 

Uzbrojenie: Brak przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Możliwość podłączenia do infrastruktury wod.-kan. w ul. 10-go Lutego. Warunki przyłączeń do poszczególnych sieci infrastruktury należy indywidualnie uzgodnić z właściwym gestorem sieci, własnym staraniem i na własny koszt.

Dostęp nieruchomości do drogi publicznej: od strony ul. 10-go Lutego poprzez działkę nr 42 (obr.2 m.2) stanowiącą zgodnie z rysunkiem MPZP część pasa drogowego ul. 10-go Lutego w Pucku.

Cena wywoławcza nieruchomości:  2.890.000,- zł netto

(słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Do ceny osiągniętej w wyniku rokowań dolicza się podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

 

Rokowania odbędą się w dniu 30.12.2014 r. w Urzędzie Miasta Puck, przy ul. 1-go Maja 13 w Pucku, s. nr 208.

 

Warunki udziału w rokowaniach:

1. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca od zawarcia umowy sprzedaży, w wysokości 289.000,- zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Zaliczkę w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości j. w. należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Puck nr 22 1160 2202 0000 0001 6285 3611 Bank Millennium, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2014 r. Terminem wpłaty zaliczki określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek Urzędu Miasta Puck. Dane osobowe osób, chcących uczestniczyć w rokowaniach, winny być zamieszczone na dokumencie potwierdzającym wpłatę zaliczki. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu rokowań, uwarunkowaniami zapisanymi w MPZP oraz warunkami przeprowadzanych rokowań.

Zaliczkę wpłaconą przez osobę, która rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nieruchomości uzyskanej w rokowaniach w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku płatności na raty, w dniu wpłaty pierwszej raty. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania na wskazane rachunki bankowe w terminie trzech dni po zamknięciu rokowań.

Pozostałą część ceny nabycia nieruchomości należy wpłacić na wskazany w protokole z rokowań rachunek bankowy nie później niż dwa dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cenę nieruchomości uzyskaną w drodze rokowań można rozłożyć na raty. Ilość rat nie może przekroczyć trzech, płatnych w okresach rocznych. Pierwsza rata nie może być niższa niż 35% wynegocjowanej ceny netto nieruchomości i podlega zapłacie w nie później niż dwa dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, pozostałe raty płatne będą w wysokości i terminach określonych w protokole z rokowań. Do każdej z rat doliczony zostanie należny podatek VAT w odpowiedniej wysokości. Rozłożona na raty niespłacona część ceny nieruchomości podlega oprocentowaniu według stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność Gminy Miasta Puck w stosunku do nabywcy o zapłatę reszty ceny sprzedaży podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości.

Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który został ustalony jako nabywca w rokowaniach, od zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnicy rokowań, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy, otrzymują zwrot zaliczki, na wskazany rachunek bankowy.

2. Zgłoszenie do udziału w rokowaniach musi zostać złożone na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem ROKOWANIA 30.12.2014, które powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz jej siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości;
 • proponowaną cenę netto (nie niższą niż cena wywoławcza tj. 2.890.000,- zł) i sposób jej zapłaty z zastrzeżeniem, że w przypadku płatności ratalnej pierwsza rata nie może wynosić mniej niż 35%  proponowanej ceny netto nieruchomości. Pozostała część ceny nieruchomości płatna jest w ratach rocznych. Łączna ilość rat nie może przekroczyć trzech rat. Wysokość rat wyrażona w % i termin ich zapłaty oferent powinien zaproponować w swojej ofercie z zastrzeżeniem, że termin zapłaty dwóch ostatnich rat nie może być późniejszy niż do dnia 31 marca każdego roku.
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań (m.in. sposób zagospodarowania działki w wymaganym terminie 3 lat od dnia nabycia);
 • do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki;
 • w zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona zaliczka;
 • własnoręczny podpis.

3. Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w Urzędzie Miasta Puck, II p. Pok. 210 (sekretariat) najpóźniej w terminie do dnia 22.12.2014 r. do godz. 15.00.

4. Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są posiadać przy sobie dowód tożsamości oraz dowód wpłaty zaliczki, a dodatkowo w przypadku reprezentowania innej osoby, firmy lub podmiotu niezbędne jest posiadanie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w rokowaniach poświadczonego notarialnie.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest terminowe wniesienie zaliczki w wymaganej wysokości oraz okazanie Komisji w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów ? aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (nie starszy niż 3 miesiące), właściwych pełnomocnictw oraz dowodu tożsamości osób reprezentujących.

Rokowania są ważne nawet gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia.

W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

 

Organizator rokowań w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi osobę lub podmiot ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba lub podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nabywca nieruchomości pokrywa koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

 

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. 2014 r. poz. 1380) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

 

Informacje dodatkowe:

Obowiązek zagospodarowania zbywanej na własność nieruchomości, w terminach podanych w rokowaniach, zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

 • w notarialnej umowie sprzedaży nieruchomości i dziale III księgi wieczystej zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasta Puck prawo jej odkupu /art. 593 kodeksu cywilnego/, w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zabudowania nieruchomości,
 • w razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 30% ceny nabycia,
 • zapłata kary umownej zabezpieczona zostanie w notarialnej umowie sprzedaży i dziale IV księgi wieczystej poprzez ustanowienie hipoteki w kwocie równej 30% ceny sprzedaży nieruchomości.

 

Na nieruchomości ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie i korzystanie z infrastruktury technicznej, która zostanie ujawniona w księdze wieczystej. Warunki służebności zostaną określone w protokole z rokowań.

 

W przypadku dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości wzdłuż południowej granicy i wydzielenia odcinka pasa drogowego przejdzie on na własność właściwego organu zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 518) za odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości.

 

Burmistrz Miasta Puck zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wyłonienia nabywcy.

 

W przypadku uzasadnionym Burmistrz Miasta Puck może odstąpić od rokowań, o czym poinformuje publicznie,
i w tym przypadku zaliczka podlega zwrotowi na wskazany w pisemnym zgłoszeniu rachunek bankowy.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronach internetowych: bip.miastopuck.pl i www.miastopuck.pl Bliższych informacji o wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Puck, gdzie również można zapoznać się z wszelką dostępną dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Kontakt: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ul. 1-go Maja 13 (pok. 102), pod numerem tel. (058) 673-05-23, 673-05-22 lub pocztą elektroniczną nieruchomosci@miastopuck.pl .

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=221103

                                                                                                                                 Burmistrz Miasta

                                                                                                                                     Marek Rintz


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl