Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, położonej w Sulęczynie przy ul. Żeromskiego 15, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 3183/9


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Pomorskie » Powiat kartuski » Gmina Gmina wiejska Sulęczyno »
Miejscowość: Sulęczyno
Ogłaszający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipusz
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 20.10.2014
Cena: 2.750.000,00 PLN

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Lipusz z siedzibą w Lipuszu

(83-424) przy ul. Brzozowej 2

ogłasza

negocjację cenową  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, położonej w Sulęczynie przy ul. Żeromskiego 15, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa,  zlokalizowanej  na  działce  ewidencyjnej  nr 3183/9.

 

Sprzedaż  prowadzona jest na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2011 r. nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 78, poz.532).

 

1. Przedmiotem negocjacji cenowej  jest zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca zabudowaną nieruchomość wraz z infrastrukturą i wyposażeniem budynków,  położona na działce ewidencyjnej nr 3183/9, obręb Sulęczyno, na terenie wsi Sulęczyno przy ul. Żeromskiego 15, o powierzchni 1,5354 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako użytek Bz, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą  nr GD1R/00032668/6, zwana dalej nieruchomością.

2. Na działce znajdują się niżej wymienione budynki:

  • dworek pełniący funkcję budynku hotelowego z wyposażeniem. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z powierzchnią zabudowy 566,38 m2. Ściany murowane, tynkowane, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Posadzka betonowa, pokryta płytkami, panelami podłogowymi i wykładziną dywanową. Stolarka okienna - okna drewniane skrzynkowe,  stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony w  instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną i c.o.
  • budynek pełniący funkcję sali wykładowej z wyposażeniem, powierzchnią zabudowy 141,76 m2. Budynek o konstrukcji murowanej  z oblicówką drewnianą od strony zewnętrznej i okładziną z płyt GK od  wewnątrz. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Posadzka betonowa, pokryta płytkami oraz panelami podłogowymi. Stolarka okienna- okna drewniane zespolone. Stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony w instalację wodno - kanalizacyjną i c.o.
  • budynek restauracyjny z wyposażeniem  z powierzchnią zabudowy 383,92 m2, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Ściany murowane, otynkowane, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Posadzka betonowa, pokryta płytkami, panelami podłogowymi i wykładziną dywanową. Stolarka okienna PCV, stolarka  drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony w instalację wodno - kanalizacyjną, c.o., elektryczną. W budynku zlokalizowana jest kotłownia z dwoma piecami olejowymi w tym jeden przystosowany do ogrzewania paliwem stałym (pelet).
  • budynek magazynowo - gospodarczy z wyposażeniem, o konstrukcji murowanej, otynkowany, z dachem typu stropodach,  pokryty papą. Budynek bez podpiwniczenia, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 26,71 m2.
  • nieruchomość od strony południowej w granicach działki ogrodzona płotem z elementów stalowych na słupkach z cegły klinkierowej, z bramą wjazdową rozsuwaną. Ponadto nieruchomość wyposażona w elementy infrastruktury ogrodowej: wytyczone chodniki, lampy,  ławki ogrodowe,  fontannę.

3. Przeznaczenie działki:

Dla działki  nr 3183/9 Uchwałą Rady Gminy Sulęczyno Nr XXIX/256/2014 z dnia 31 marca 2014 roku uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ustala jako przeznaczenie podstawowe: zabudowę usługową z zakresu usług: administracji, kultury, obsługi rekreacji turystyki, a także usługi z zakresu oświaty i wychowania, opieki społecznej, usługi handlu i gastronomii wraz z zielenią urządzoną w zabytkowym zespole dworsko-parkowym.

4. Do dnia 31.10.2013 roku nieruchomość wykorzystywana była na cele prowadzenia ośrodka szkoleniowo - wypoczynkowego. Obecnie w nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

5. Nieruchomość nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich.

6. Nieruchomość nie figuruje w rejestrze zabytków.

7. Nieruchomość figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

8. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem wynosi łącznie kwotę: 2.750.000,00 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

9. W rozumieniu art. 2 pkt .27e  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) przedmiotem dostawy jest zorganizowana część przedsiębiorstwa i w oparciu o art. 6 pkt. 1 ustawy o VAT,  do transakcji sprzedaży przepisy ustawy o VAT nie mają zastosowania.

10. W latach 2007-2013 na nieruchomości ponoszone były nakłady inwestycyjne.

11. Dotychczas odbyły się dwa postępowania przetargowe ? ustny przetarg nieograniczony dnia 31 marca 2014 roku oraz drugi ustny przetarg nieograniczony 11 lipca 2014 roku.

12. Negocjacja cenowa  odbędzie się w dniu 22 października  2014 roku o godzinie 11:00 w  siedzibie Nadleśnictwa Lipusz, ul. Brzozowa 2;  83-424 Lipusz,  pok. nr 17.

13. Do negocjacji cenowej mogą przystąpić osoby, które wpłacą zaliczkę oraz złożą zgłoszenie udziału w negocjacji cenowej  wraz z załączonymi dokumentami o których mowa w warunkach negocjacji cenowej do dnia 20 października 2014 r. w siedzibie Nadleśnictwa od pon.-pt. w godz. 8:00 ? 15:00 pokój nr 1 (sekretariat) lub prześlą w tym terminie pocztą (decyduje data wpływu).Warunki negocjacji cenowej  umieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Lipusz www.lipusz.gdansk.lasy.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

14. Zaliczka  w wysokości 275.000,00 zł, (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej.

Zaliczkę w formie pieniężnej należy wnieść przelewem nie później niż do dnia  wyznaczonego jako termin złożenia zgłoszenia udziału w przetargu tj. do 20 października 2014 r., na rachunek bankowy Nadleśnictwa Lipusz nr 14 2030 0045 1110 0000 0040 3470, z dopiskiem: Zaliczka  - negocjacja cenowa na sprzedaż nieruchomości w dniu 22 października 2014 r. Z treści przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu zaliczka  zostało wniesiona. Za datę wpłaty zaliczki przyjmuje się datę wpływu pieniędzy na rachunek Nadleśnictwa.

Zaliczka  w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na każde żądanie, należy złożyć w formie oryginału w kasie Nadleśnictwa w terminie przewidzianym do złożenia  zgłoszenia udziału w negocjacji cenowej.

Wymagany termin ważności zaliczki złożonej w formie gwarancji bankowej powinien wynosić, co najmniej 30 dni, licząc od dnia negocjacji cenowej.

 

15. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy sprzedaży zapłacić przelewem kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w negocjacji cenowej, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Lipusz.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży (m.in. koszty notarialne, sądowe oraz podatki) ponosi nabywca.

 

16. Czynności związane z negocjacja cenową mogą być zaskarżone przez uczestnika negocjacji lub osobę niedopuszczoną do negocjacji na piśmie bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia negocjacji cenowej.

 

17. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka  nie podlega zwrotowi.

 

 

18. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.

 

19. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Lipusz w Lipuszu, przy ul. Brzozowej 2, pok.17 oraz  tel: (58) 680 07 80/81 , fax (58) 680 07 99 w  godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze,  e-mail: lipusz@gdansk.lasy.gov.pl.

 

 

Nadleśniczy

 

Nadleśnictwa Lipusz

                                                                                                     


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl