Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w mieście Puck


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Pomorskie » Powiat pucki » Gmina Gmina miejska Puck »
Miejscowość: Puck
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Puck

Burmistrz Miasta Puck

 ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w mieście Puck:


 

Lp.

Nieruchomość:

Numer działki

i położenie

Powierzchnia działki
w m2

Cena wywoławcza

w zł netto

Wysokość wadium w zł

10% ceny wywoławczej

i data wniesienia

Numer księgi wieczystej

Data i

godzina przetargu

 

Numer

przetarg

Przeznaczenie w MPZP i uzbrojenie

 

 

1.

 

171

ul. Sobieskiego

obr.2 m.4

 

1311 m?

 

524.000,- zł

 

52.400,- zł

01.10.2014

 

GD2W/00016872/2

 

07.10.2014

900

 

I przetarg

Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Uzbrojenie: wod.-kan. i elektryczne w ul. Sobieskiego i Placu Obrońców Wybrzeża

 

Działy III i IV księgi wieczystej Nr GD2W/00016872/2 dla wyżej wymienionej nieruchomości są wolne od wpisów.

Warunki przyłączeń do poszczególnych sieci infrastruktury należy indywidualnie uzgodnić z właściwym gestorem sieci, własnym staraniem i na własny koszt. Ewentualnego usunięcia drzew lub krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać własnym staraniem i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym oraz budynkiem gospodarczym. Teren nieruchomości porośnięty jest krzewami i drzewami. Budynek zlokalizowany na nieruchomości jest budynkiem zabytkowym (XIX-wieczny dom mieszkalny), który podlega ochronie jako wartościowy historycznie i kulturowo. Przeznaczenie w obowiązującym MPZP: S.25.M,U ? karta terenu nr 187.

Powyższa cena wywoławcza jest ceną netto. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości j. w. należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Puck nr 22 1160 2202 0000 0001 6285 3611 Bank Millennium, w nieprzekraczalnym terminie podanym powyżej. Terminem wniesienia wadium określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek Urzędu Miasta Puck. Dane osobowe osób, chcących uczestniczyć w przetargu, winny być zamieszczone na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu, uwarunkowaniami zapisanymi w MPZP oraz warunkami przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny uzyskanej w przetargu w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałą część ceny nabycia nieruchomości należy wpłacić nie później niż dwa dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Terminem wpłaty pozostałej części nabycia nieruchomości określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na wskazany w protokole przetargowym rachunek bankowy. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży. Osoby, które wpłaciły wadium a nie wygrały przetargu otrzymują zwrot wadium, na wskazany rachunek bankowy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości. Reprezentant osoby prawnej lub fizycznej przystępującej do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego uprawnienia do jej reprezentowania.

W przypadku uzasadnionym Burmistrz Miasta Puck może odstąpić od przetargu, o czym poinformuje publicznie,         i w tym przypadku wadium podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronach internetowych: bip.miasto.puck.pl i www.miasto.puck.pl. Bliższych informacji o wyżej wymienionych nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13 (pok. 102), pod numerem tel. (058) 673-05-22, 673-05-23 lub kierując pytanie na adres poczty elektronicznej nieruchomosci@miasto.puck.pl .

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                                                          Marek Rintz


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl