Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SŁUPSKU


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Pomorskie » Powiat Słupsk » Gmina Miasto na prawach powiatu Słupsk »
Miejscowość: Słupsk
Ogłaszający: ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W KOSZALINIE
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.09.2014

 

 

ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W KOSZALINIE

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SŁUPSKU

 

I. Oznaczenie i opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona w Słupsku przy ul. Przemysłowej 113, województwo pomorskie, stanowi lokal użytkowy oznaczony nr 1 z ułamkowym udziałem 3591/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 49/5 o powierzchni 0,0500 ha i w częściach wspólnych budynku. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego i stanowi byłą siedzibę Przychodni lekarskiej, która z dniem 31.12.2013 r. zakończyła swoją działalność. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 133,80 m2, w skład którego wchodzą: 5 gabinetów, pomieszczenie socjalne, poczekalnia, korytarze i WC. Do lokalu przynależy 6 pomieszczeń piwnicznych o łącznej powierzchni 34,03 m2.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 05.12.2089 r. jest ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku. Właścicielem lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem 3591/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 49/5, obręb 12 0012 w Słupsku i w częściach wspólnych budynku jest ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Lokal użytkowy posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SL1S/00099489/0 w Sądzie Rejonowym w Słupsku, VII Wydziale Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV księgi nie posiada wpisów.

Dla działki gruntu nr 49/5 urządzona jest Księga Wieczysta Nr SL1S/00053790/9 przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach wielofunkcyjnych z wiodącą funkcją usługową (2.26.U).

 

III. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem: - 240.000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy). Cena ta jest zwolniona z podatku VAT.

IV.   Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Złożenie w siedzibie Sprzedającego - Koszalin, ul. Morska 10, pokój nr 100, w terminie do dnia 19.09.2014 r. do godziny 10.00  pisemnej oferty, która winna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta będącego osobą prawną lub innym podmiotem,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszelkich opłat, związanych z przeniesieniem prawa własności,
  • dokument stwierdzający status prawny oferenta - aktualny odpis z właściwego rejestru (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) a dla pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa,
  • oferowaną cenę, wyrażoną w cyfrach oraz słownie,
  • zobowiązanie do zapłaty całej zaoferowanej ceny przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego, co nastąpi nie później niż 1 miesiąc od momentu rozstrzygnięcia przetargu

Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić imię,  nazwisko (nazwę firmy) i adres oferenta oraz dopisek oferta na zakup lokalu w Słupsku, Przemysłowa 113.

2. Wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 24.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące) przelewem na rachunek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w ING Bank Śląski SA nr 53 1050 0086 1000 0090 3005 4879 z dopiskiem wadium na przetarg w Słupsku, w terminie nie późniejszym niż 1 dzień przed wyznaczoną datą części jawnej przetargu. Warunek wpłaty wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na ww. rachunku najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone nie później niż 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w przypadku uchylania się lub odstąpienia oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyniku przetargu.

V.    Postanowienia ogólne.

1. Osobą do kontaktów z oferentami jest Józef Szewc, tel. (94) 348-31-21 w godzinach 10.00 - 14.00

2. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze Sprzedającym.

3. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, Koszalin ul. Morska 10 pok. nr 503 w dniu 23.09.2014 r. o godzinie 10.30.

4. Koszty przygotowania i złożenia oferty oraz koszty opłat związanych z przeniesieniem prawa własności ponosi Kupujący.

5. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004 r nr 167, poz. 1758), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

6. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

Nieobecność któregokolwiek z oferentów na wyznaczonej przez Sprzedającego licytacji nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Sprzedający może według własnego uznania przeprowadzić licytację lub wyznaczyć jej nowy termin.

7. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie ich składania nie będą rozpatrywane.

8. ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl