Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Milickiej (Przetarg nr GGN P/ 9 /2012)


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Trzebnicki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Trzebnica »
Miejscowość: Trzebnica
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Trzebnica
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.06.2012
Cena: 203.000,00 PLN

Przetarg nr GGN P/ 9 /2012

Burmistrza Gminy Trzebnica

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzebnica nr 0151/65/2007 z dnia 7 maja 2007 roku oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 207, poz. 2108) ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Milickiej oznaczonej jako dz. nr 6/2 AM-1 o powierzchni 0,4087 ha oraz udziału w wysokości 20,02% w drodze oznaczonej jako dz. nr 6/5 AM-1 o powierzchni 0,1874 ha. Przedmiotowa niezabudowana nieruchomość komunalna ujawniona jest w księdze wieczystej nr KW - WR1W/00016446/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Sprzedawana nieruchomość komunalna niezabudowana, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ul. Milickiej, uchwalonym przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą nr XVII/218/04 z dnia 25 marca 2004 roku, objęta jest jednostką strukturalną planu 34PU - zabudowa wytwórcza i usługowa.
  Nieruchomość ta objęta została wykazem nr GGN/12/2012 mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, wywieszonym na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy przez okres 3 tygodni w dniach od 27.04.2012 do 18.05.2012 r. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie www.bip.trzebnica.pl oraz w prasie lokalnej.
 2. Burmistrz Gminy, w oparciu o sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, na podstawie obowiązujących przepisów, ustalił kwotę w wysokości 203.000,00 zł (słownie: dwieście trzy tysiące  złotych), co stanowi cenę wywoławcza przetargu.
 3. Sprzedawana nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych, Nabywca przeniesie stosowne media na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Oferent winien jest zapoznać się ze stanem prawnym i faktycznym zbywanych nieruchomości.
 4. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - sala nr 12, w dniu 28 czerwca 2012 roku o godz. 9.00
 5. W dniu przetargu Oferent zobowiązany jest posiadać numer NIP, wyciąg z właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich; w przypadku cudzoziemców (na podstawie ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, których aktualność winna być potwierdzona przez Sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres trzech miesięcy poprzedzający datę przetargu a także zgodę właściwych organów statutowych Oferenta na nabycie nieruchomości objętej przetargiem.
 6. Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT - co stanowi cenę zakupu tej nieruchomości, płatną w całości przez Nabywcę gotówką przed zawarciem aktu notarialnego (po pomniejszeniu o kwotę wpłaconego wadium na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy nr 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001 w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy).
 7. Wadium w wysokości  23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych), należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, nr 14 9591 0004 2001 0000 4431 0005 - Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 22 czerwca 2012 roku, wraz z zaznaczeniem numeru przetargu (GGN P/9/2012), przy czym warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest osobiste złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy lub faksem (071 722-78-56) kopii dowodu wpłaty wadium, w terminie do dnia 22 czerwca 2012 roku oraz okazanie tego dowodu wpłaty w dniu przetargu.
 8. Burmistrz Gminy Trzebnica zawiadomi ustalonego w przetargu Nabywcę nieruchomość o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ustalony w przetargu Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do aktu notarialnego, Burmistrz Gminy Trzebnica może odstąpić od zawarcia Umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Oferent, który wygrał przetarg podpisuje w dniu przetargu stosowny protokół z przetargu a wadium zostanie zaliczone mu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez Oferentów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 10. Nabywca nieruchomości oprócz ceny nabycia nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia opłat notarialnych i sądowych.
 11. Burmistrz Gminy Trzebnica może odwołać ogłoszony przetarg z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 12. Inne, szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pok. nr 52-54 tel. 071 312-06-11 wew. 252-254.

 

 

Burmistrz Gminy

Trzebnica

Marek Długozima

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl