Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Lesznie przy ul.Słowiańskiej 47 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w udziale 4690/35400 części.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Wielkopolskie » Powiat Leszno » Gmina Miasto na prawach powiatu - Leszno »
Miejscowość: Leszno
Ogłaszający: Prezydent Miasta Leszna
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.07.2014
Cena: 25.000,00 PLN

Prezydent Miasta Leszna

ogłasza

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Lesznie przy ul.Słowiańskiej 47 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w udziale 4690/35400 części.

 

 

1.  Lokalizacja:  Leszno, ul. Słowiańska 47, lokal mieszkalny nr 5.
2.  Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: jednocześnie ze sprzedażą lokalu  sprzedawany jest udział wynoszący 4690/35400 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w udziale 4690/35400 części w działce nr 140 na arkuszu mapy 47 o powierzchni0,0309 ha, księga wieczystanr PO1L/00021627/4.
3. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,90 m2, składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc oraz pomieszczenie piwniczne. Lokal zlokalizowany jest na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna - część A, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 113MW/U i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Nieruchomość znajduje się na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna oraz w strefie W ochrony archeologicznej. Budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, sporządzonej przez Urząd Miasta Leszna.
Lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia jest wynajmowany. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego. 
Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić najemcy lokalu mieszkalnego lokal zamienny w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie opuścić zajmowany obecnie lokal w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokalu zamiennego lub socjalnego. Do tego czasu warunki i zasady dotychczasowej umowy najmu lokalu mieszkalnego pozostaną niezmienione.
Nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowiańskiej 47 (opłata składa się z funduszu remontowego i eksploatacyjnego) oraz do wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu. Opłaty roczne w wys. 1% ceny gruntu wraz z podatkiem VAT płatne są w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok na konto Urzędu Miasta Leszna. Zgodnie z art.73 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami stawka opłaty rocznej za prawo użytkowania wieczystego gruntu może zostać zmieniona w trybie wypowiedzenia w zależności od sposobu wykorzystania nieruchomości lokalowej.
5. Termin i miejsce przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16 lipca 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15 - sala konferencyjna - parter.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta na zakup lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul.Słowiańskiej 47 do dnia9 lipca 2014 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).


Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę, która musi być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie,
5) dodatkowe warunki przetargu: koncepcję zagospodarowania nieruchomości z uwzględnieniem planowanej modernizacji lokalu,
6)  kopię dowodu wpłaty wadium.
 
Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz koncepcję zagospodarowania nieruchomości.


6.   Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych elementów budynku wynosi:  25.000,00 zł w tym cena ułamkowej części gruntu w udziale 4690/35400 stanowi 15,48% ceny lokalu.


Postąpienie: 250,00 zł.


Cena lokalu uzyskana w drodze przetargu plus I opłata z tytułu oddania gruntu w udziale 4690/35400 części w użytkowanie wieczyste w wysokości 25%  ceny gruntu ustalonej w drodze przetargu wraz z podatkiem VAT 23%  podlega zapłacie przed aktem notarialnym.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie powiększona o kwotę 100.000,00 zł z tytułu zapewnienia lokalu zamiennego dla najemcy lokalu przez Miasto Leszno i podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
7.   Wysokość i termin wniesienia wadium:  5.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr:  37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia  9 lipca 2014 r.
8.   Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9.   Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
 
Termin przeprowadzenia I przetargu: 20.05.2014r.
Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Z warunkami (regulaminem) przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Strona internetowa - http://bip.leszno.pl/dokumenty/265


W sprawie oględzin mieszkania proszę o kontakt z Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych, ul. Jana Dekana 10, tel. 65/ 526 86 30
 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=306301

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl