Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OFERTA INWESTYCYJNA Miejska Strefa Gospodarcza - ELEWATOR 1


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Łódzkie » Powiat sieradzki » Gmina Gmina miejska Sieradz »
Miejscowość: Sieradz
Ogłaszający: Prezydent Sieradza

Miejska Strefa Gospodarcza - ELEWATOR 1

Powierzchnia: [ha] 25.0

 

 

Przeznaczenie działki: produkcyjno-składowo-magazynowa
Charakter działki: niezabudowana
Właściciel działki: Urząd Miasta Sieradza, ulica plac Wojewódzki 1, Miasto 98-200 Sieradz
Osoba do kontaktu: Rafał Wojtczak - Kierownik Referatu Rozwoju
Tel. stacjonarny +48 43-826-61-11+48 43-826-61-11, Fax +48 43-822-30-05,

r.wojtczak@umsieradz.pl
www.sieradz.eu


Opis

Wolny teren inwestycyjny o powierzchni ok. 25 ha, dostępny z drogi krajowej nr 12 i 14 poprzez ul. Sosnową w kierunku na Łódź, Warszawę. Od strony północnej teren graniczy z drogą gminną oraz linią kolejową.

 

Charakterystyka terenu
Teren o powierzchni ok. 25 ha przeznaczony w całości do zainwestowania, położony przy drodze krajowej nr 12 i 14. Obecnie użytkowany rolniczo. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: od północy droga gminna oraz linia kolejowa wschód-zachód wraz z bocznicą o znaczeniu krajowym łącząca Warszawę i aglomerację łódzką z Wielkopolską i Dolnym Śląskiem, od południa droga krajowa nr 12 i 14 w kierunku na Łódź (ul. Sienkiewicza), od wschodu Centrum Logistyczne Jeronimo Martins Polska, ul. Sosnowa (droga gminna), od zachodu miejskie grunty inwestycyjne (ok. 6 ha) i prywatne grunty rolne.

 

Obsługa komunikacyjna, wyposażenie w infrastrukturę techniczną
Dojazd do terenu z drogi krajowej nr 12 i 14 poprzez ul. Sosnową i północną część terenu drogą gminną. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące warunki obsługi zabudowy w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę:

a) w oparciu o istniejący wodociąg o średnicy 160 mm w ulicy Sienkiewicza i Sosnowej (skrzyżowanie);

b) w przypadku realizacji inwestycji wodochłonnych należy zwiększyć średnice magistralnych wodociągów do średnicy co najmniej 300 mm i dostosować średnice pozostałych istniejących i projektowanych sieci do wymagań technicznych;

c) dla inwestycji wodochłonnych dopuszcza się, poza zaopatrzeniem z miejskiej sieci wodociągowej, zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni;

 

2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) w oparciu o istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej 200 mm w ulicy Sienkiewicza i Sosnowej (skrzyżowanie);
b) w celu podłączenia się do kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza należy przewidzieć ewentualną konieczność wybudowania przepompowni ścieków i przeprojektowania sieci celem dostosowania do ilości odprowadzanych ścieków;
c) w przypadku konieczności odprowadzania zwiększonej ilości ścieków należy wybudować przepompownie w celu dostosowania do odbioru większej ilości ścieków;

 

3. Odprowadzanie wody deszczowej:
a) nakazuje się kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych;
b) odprowadzanie wód do rowów, ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepisów odrębnych;
c) dla terenów przeznaczonych w planie pod zabudowę oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P i 1PU/UC ustala się dodatkowo zagospodarowanie wody w obrębie terenu z możliwością odprowadzenia do gruntu poprzez system studni chłonnych lub retencjonowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi;
d) odprowadzenie wód deszczowych, zwłaszcza z terenów o zabudowie produkcyjnej; i produkcyjno-usługowej, do odbiorników z części utwardzonych, z obowiązkiem zamontowania urządzeń podczyszczających tzw. separatorów;

 

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną w uzgodnieniu i na warunkach właściwego operatora systemu energetycznego:
a) w oparciu o projektowane w obszarze planu stacje transformatorowe 15/0,4 kV;
z możliwością modernizacji, rozbudowy oraz przebudowy obiektu;
b) w oparciu o istniejącą i projektowaną napowietrzną lub kablową sieć niskiego i średniego napięcia z możliwością jej przebudowy i zmiany trasy;
c) dopuszcza się realizację indywidualnych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenach oznaczonych symbolami 1P i 1PU/UC, na których dopuszcza się wydzielenie działek o wymiarach 6m x 5m z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej;

 

5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci gazowej lub alternatywnie z indywidualnych źródeł ciepła, pod warunkiem zastosowania instalacji i urządzeń grzewczych ekologicznie czystych, których eksploatacja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do środowiska.

 

6. Zaopatrzenie w gaz przewodowy na warunkach określonych przez zarządcę: po wybudowaniu sieci gazowej średniego ciśnienia.

 

7. Zaopatrzenie w łącze telefoniczne odbywać się będzie wg ustaleń z gestorami sieci.

 

8. Odpady: gromadzenie odpadów na działkach w indywidualnych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów i opróżnianie ich w ramach miejskiego systemu utrzymania czystości, przy zachowaniu przepisów odrębnych.

 

Stan prawny
Teren o powierzchni ok. 6 ha stanowi własność Miasta Sieradza, pozostała część stanowi własność prywatną (możliwość zakupu bezpośrednio od właścicieli lub przy udziale Urzędu Miasta Sieradza).

 

Przeznaczenie terenu w opracowaniach planistycznych
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren o funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej i usługowej wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami (np. administracyjnymi, socjalnymi, technicznymi itp.) oraz możliwością realizacji obiektów handlowych powyżej 2000 m2.

 

Preferowane inwestycje:
Przetwórstwo przemysłowe, Logistyka  

 

/files/dokumenty/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_elewator.pdf

/files/dokumenty/szczegolowa_oferta_inwestycyjna_terenu_do_pobrania.pdf

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=101401


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl