Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w mieście Puck


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Pomorskie » Powiat pucki » Gmina Gmina miejska Puck »
Miejscowość: Puck
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Pucka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.07.2014

Burmistrz Miasta Puck

 ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w mieście Puck:


 

Lp.

Nieruchomość:

Numer działki

i położenie

Powierzchnia działki
w m2

Cena wywoławcza

w zł netto

Wysokość wadium w zł

10% ceny wywoławczej

i data wniesienia

Numer księgi wieczystej

Data i

godzina przetargu

 

Numer

przetarg

Przeznaczenie w MPZP i uzbrojenie

 

 

1.

 

36/1

35/1

ul. 10-go Lutego

obr.2 m.2

 

6090 m?

9090 m?

 

2.890.000,- zł

 

289.000,- zł

10.07.2014

 

GD2W/00016872/2

 

16.07.2014

900

 

II przetarg

Teren zabudowy usługowej, w tym usług hotelowych i pensjonatowych oraz usług biurowych. Uzbrojenie: wod.-kan.

i energetyczne

w ul. 10-go Lutego

 

Działy III i IV księgi wieczystej Nr GD2W/00016872/2 dla wyżej wymienionej nieruchomości są wolne od wpisów.


Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się dnia 18. 03. 2014 r.


Warunki przyłączeń do poszczególnych sieci infrastruktury należy indywidualnie uzgodnić z właściwym gestorem sieci, własnym staraniem i na własny koszt. Ewentualnego usunięcia drzew lub krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać własnym staraniem i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Na terenie nieruchomości znajduje się zdewastowany parterowy budynek do rozbiórki oraz pozostałości ścian fundamentowych. Wzdłuż wschodniej i południowej granicy nieruchomości przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej, a wzdłuż północno - wschodniej oraz południowej granicy przebiega linia energetyczna. Na nieruchomości zostanie ustanowiona aktem notarialnym na czas nieoznaczony właściwa nieodpłatna służebność w celu zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej. Teren nieruchomości porośnięty jest trawą, krzewami i drzewami. Ewentualnego usunięcia drzew lub krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać własnym staraniem i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zagospodarowania nieruchomości w terminie 3 lat od dnia nabycia, pod rygorem zapłaty kary umownej, która określona będzie przez Burmistrza Miasta Puck w protokole z przetargu i umowie sprzedaży. Przez zagospodarowanie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku lub budynków zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Przeznaczenie w MPZP: A.25.U - karta terenu nr 18.


Powyższa cena wywoławcza jest ceną netto. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości j. w. należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Puck nr 22 1160 2202 0000 0001 6285 3611 Bank Millennium, w nieprzekraczalnym terminie podanym powyżej. Terminem wniesienia wadium określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek Urzędu Miasta Puck. Dane osobowe osób, chcących uczestniczyć w przetargu, winny być zamieszczone na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu, uwarunkowaniami zapisanymi w MPZP oraz warunkami przetargu.


Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny uzyskanej w przetargu w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałą część ceny nabycia nieruchomości należy wpłacić nie później niż dwa dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Terminem wpłaty pozostałej części ceny nabycia nieruchomości określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na wskazany w protokole przetargowym rachunek bankowy. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży. Osoby, które wpłaciły wadium a nie wygrały przetargu otrzymują zwrot wadium, na wskazany rachunek bankowy.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Reprezentant osoby prawnej lub fizycznej przystępującej do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego uprawnienia do jej reprezentowania.


W przypadku uzasadnionym Burmistrz Miasta Puck może odstąpić od przetargu, o czym poinformuje publicznie, i w tym przypadku wadium podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy.


Obowiązek zagospodarowania zbywanej na własność nieruchomości, w terminach podanych w przetargu, zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

  • w notarialnej umowie sprzedaży nieruchomości i dziale III księgi wieczystej zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasta Puck prawo jej odkupu /art. 593 kodeksu cywilnego/, w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zabudowania nieruchomości,
  • w razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 30% ceny nabycia,
  • zapłata kary umownej zabezpieczona zostanie w notarialnej umowie sprzedaży i dziale IV księgi wieczystej poprzez ustanowienie na w/w udziale hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 30% ceny sprzedaży nieruchomości.

 

Nabywca nieruchomości pokrywa koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.


Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronach internetowych: bip.miastopuck.pl i www.miastopuck.pl . Bliższych informacji o wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13 (pok. 102), pod numerem tel. (058) 673-05-23, 673-05-22 lub pocztą elektroniczną nieruchomosci@miastopuck.pl .

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Miasta

Marek Rintz

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=221103


 Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl