Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości położonych w Pucku


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Pomorskie » Powiat pucki » Gmina Gmina miejska Puck »
Miejscowość: Puck
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Pucka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 28.05.2014

             

Burmistrz Miasta Pucka

 ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości położonych w Pucku:


Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

użytkowa lokalu

Położenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Nr przetargu

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Wysokość wadium

Data i godzina przetargu

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

w stosunku miesięcznym*

 

Część działki Nr 65 (Ob. 2 m. 4)
KW Nr GD2W/00016872/2

 

30,12m2

 


Lokal użytkowy na parterze budynku przy
ul. Pokoju 8

 

I

 

cele handlowo-usługowe

 

3 lata


200 zł

02.06.2014r. godz. 800

 

859,33 zł
(netto)

Część działki Nr 13/5 (Ob. 2 m.4)
KW Nr GD2W/00046423/9

 

38,21m2

 

Lokal użytkowy na parterze budynku przy
ul. generała Józefa Hallera 1

II

(I przetarg odbył się 28.01.2014r.)

 

cele handlowo-usługowe

 

3 lata


300 zł

02.06.2014r. godz. 900


1090,14 zł
(netto)

Część działki Nr 13/5 (Ob. 2 m.4)

KW Nr GD2W/00046423/9

92,82m2

Lokal użytkowy na parterze budynku przy

ul. generała  Józefa Hallera 1

II

(I przetarg odbył się 28.01.2014r.)

cele handlowo - usługowe

3 lata

400zł

02.06.2014r. godz. 1000

2648,16 zł

(netto)

 

* Czynsz płatny będzie  co miesiąc, zgodnie z terminem określonym w umowie. Wysokość czynszu ustalona zostaje na podstawie Zarządzenia nr 123/2013 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 25.11.2013r. Aktualizacja czynszu następować będzie zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS i obowiązywać będzie od stycznia każdego roku. Do czynszu dzierżawnego dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca ponosić będzie również opłaty za media.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium w formie gotówkowej j.w., należy wpłacić w kasie tut. Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Puck nr 22 1160 2202 0000 0001 6285 3611  Bank Millennium w Pucku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2014r. Terminem wniesienia wadium określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Puck. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny uzyskanej w przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.

 

Osoby, które wpłaciły wadium, a nie wygrały przetargu otrzymują zwrot wadium, na wskazany rachunek bankowy.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłacenia wadium. Reprezentant osoby prawnej lub fizycznej przystępującej do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego uprawnienia do jej reprezentowania.


W przypadku uzasadnionym Burmistrz Miasta Puck może odstąpić od przetargu, o czym poinformuje publicznie i w tym przypadku wadium podlega zwrotowi.


Umowa dzierżawy zostanie podpisana z Pucką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o., po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Uwagi: Bliższych informacji o wyznaczonej nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego pok.101/102 Urzędu Miasta w Pucku przy ul. 1-go Maja 13 (tel. 058 673 05 23), www.miastopuck.plbip.miastopuck.pl.

                                                                                                                      Burmistrz Miasta

Marek Rintz

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=221103


 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl