Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości położonej w Pucku z przeznaczeniem na usługi turystyczne


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Pomorskie » Powiat pucki » Gmina Gmina miejska Puck »
Miejscowość: Puck
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Puck
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 15.05.2014

Burmistrz Miasta Puck

 ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości położonej w Pucku z przeznaczeniem na usługi turystyczne

 

Oznaczenie
 i adres

nieruchomości

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Okres dzierżawy

Wysokość wadium

Data i godzina przetargu

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

netto

w stosunku miesięcznym*

Część działki Nr 192/5

o pow. dzierżawy 2649 m2

KW Nr GD2W/00016872/2
ul. 1-go Maja 16

Puck

 

Miasto Puck

(obr.2 m.4)

 

 

grunt zabudowany budynkiem usługowym o pow. całkowitej netto959,29 m?

 

Tereny zabudowy usług turystyki.

 

 

 

20 lat

 

3000 zł

 

21.05.2014
godz. 1000

 

 

18.329,97 zł  (netto)

* Czynsz płatny będzie  co miesiąc, zgodnie z terminem określonym w umowie. Wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz czynszu dzierżawca będzie ponosił opłaty z tytułu eksploatacji mediów oraz podatek od nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Puck: tereny zabudowy usług turystyki (oznaczenie w MPZP: S.26.UT).

Cel na jaki oddaje się całą nieruchomość w dzierżawę to usługi turystyczne.

Przedmiotem dzierżawy jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny budynek usługowy z poddaszem użytkowym o całkowitej powierzchni netto 959,29 m?oraz część działki nr 192/5 (obr.2 m.4) o pow. dzierżawy 2649 m?. Całkowita powierzchnia działki 192/5(obr.2 m.4) wynosi 2859 m2, z której wyłącza się część o powierzchni 210 m2, na której znajduje się murowany garaż wraz z dojazdem.


Garaż oraz grunt pod garażem nie jest przedmiotem dzierżawy i pozostaje do wyłącznego użytku wydzierżawiającego. Powierzchnia dzierżawy w/w działki nie obejmuje również gruntu stanowiącego dojazd do tego garażu jednakże pozostawać będzie do wspólnego nieodpłatnego użytku wydzierżawiającego i dzierżawcy. Zakres powierzchni wyłączonej z dzierżawy, a pozostającej do wspólnego użytku pokazany jest na poglądowej mapie dostępnej do wglądu w Urzędzie Miasta Puck (I piętro, pok. 102 i na stronie internetowej Miasta Puck).


Wszelkie naprawy, wymiany i remonty dotyczące przedmiotu dzierżawy, dzierżawca będzie wykonywał własnym staraniem i z własnych środków finansowych. Wszelkie nakłady poniesione przez dzierżawcę na dzierżawionej nieruchomości, po zakończonej umowie dzierżawy, przechodzą na rzecz wydzierżawiającego, bez roszczenia ze strony dzierżawcy o ich zwrot.

 

Przetarg odbędzie się dnia 21. 05. 2014 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Puck (sala 208)

 

Powyższa cena wywoławcza jest ceną netto. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień podpisania umowy.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium w formie gotówkowej j.w., należy wpłacić w kasie tut. Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Pucka nr 22 1160 2202 0000 0001 6285 3611 Bank Millennium, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2014 r. Terminem wniesienia wadium określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Puck.


Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny uzyskanej w przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy. Osoby, które wpłaciły wadium, a nie wygrały przetargu otrzymują zwrot wadium, na wskazany rachunek bankowy.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłacenia wadium. Reprezentant osoby prawnej lub fizycznej przystępującej do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego uprawnienia do jej reprezentowania.

 

W przypadku uzasadnionym Burmistrz Miasta Puck może odstąpić od przetargu, o czym poinformuje publicznie,  i w tym przypadku wadium podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy.

 

 Uwagi: Bliższych informacji o wyznaczonej nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego pok.102 Urzędu Miasta w Pucku przy ul. 1-go Maja 13 (tel. 058 673 05 23, dzierzawy@miasto.puck.pl). Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronie internetowej www.miastopuck.pl i bip.miastopuck.pl.

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

Marek Rintz

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=221103


 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl