Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - terenów inwestycyjnych


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Kobierzyce »
Miejscowość: Krzyżowice-Wierzbica
Ogłaszający: Zarząd Powiatu Wrocławskiego
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 02.07.2012
Cena: 9.800.000,00 PLN

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

działając na podstawie art. 39 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza przetargi ustne nieograniczone - licytacje

na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego, 

tj. nieruchomości gruntowych niezabudowanych,

położonych w gminie Kobierzyce, stanowiących część terenu

inwestycyjnego zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami:

Małuszów, Żerniki Małe, Krzyżowice, na południe od drogi krajowej

nr 35 Wrocław-Świdnica, autostrady A4

oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

"EURO - PARK WISŁOSAN".

Wyposażenie terenu w środki infrastruktury technicznej:

E, W, T- w zasięgu.

 

Działka nr: 84/17 AM-1 o pow. 7,9381 ha i działka nr 84/18 AM-1 o pow. 4,9134 ha, obręb Krzyżowice-Wierzbica. Łączna powierzchnia nieruchomości: 12,8515 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00151734/7.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: działka nr: 84/17 położona jest na terenie aktywności gospodarczej z urządzeniami towarzyszącymi (przeznaczenie podstawowe: produkcja, usługi, bazy obsługi transportu i logistyki, w tym składy, magazyny i stacje paliw), zaś działka nr: 84/18, na terenie zieleni urządzonej alternatywnie tereny lasów (przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiektów i urządzeń rekreacyjno-sportowych, obiektów małej  architektury, ciągów pieszych i rowerowych oraz dróg wewnętrznych, lokalizacja sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza netto (zł), tj. bez podatku VAT: 9 800 000,00 (zł).

Wadium (zł):  980 000,00 (zł).

Minimalna wysokość postąpienia (zł): 98 000,00 (zł).

Termin i miejsce III przetargu: 04 lipca 2012 r. godz. 11 30 siedziba: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu (ul. Kościuszki 131) pokój nr 105 (I piętro).

I przetarg odbył się w dniu 24.11.2011 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg odbył się w dniu 12.04.2012 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Wadium należy wpłacać do dnia 02 lipca 2012 r. na konto Powiatu Wrocławskiego nr: 52 1500 1793 1217 9002 5580 0000

 

1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej oprócz potwierdzenia wniesienia wadium i oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3 następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne - dokument tożsamości, numer NIP
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ? zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej
  • podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ? aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS
  • cudzoziemcy - promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • cudzoziemcy - osoby prawne - dodatkowo odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego
  • pełnomocnicy - dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu
  • osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. 

4. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 02 lipca 2012 r. na konto Powiatu Wrocławskiego nr: 52 1500 1793 1217 9002 5580 0000.  Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium -  przetarg i wpisać położenie (obręb) oraz nr działek. 

5. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu. 

6. Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego - wydruk komputerowy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

8. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. 

9. Wadium przepada na rzecz Powiatu Wrocławskiego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

11. Cena osiągnięta w przetargu jest ceną netto, do niektórych nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

12. Cena brutto jest płatna w gotówce i powinna być odnotowana na konciePowiatu Wrocławskiego nr: 45 1500 1793 1217 9002 1423 0000 najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy.

13. Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe. 

14. Osobę ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

15. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zmianami) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.

16. Zarząd Powiatu Wrocławskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

17. Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Starostwa Powiatu Wrocławskiego, zamieszczono na stronie internetowej Starostwa oraz opublikowano w Gazecie Wyborczej.

18. Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, pokój nr 234, tel. (071) 72-21-707 lub (71) 72-21-747 w godz. 7.45-15.45. oraz na stronie internetowej: powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl