Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

V I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gmina Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 27.05.2014

 

 

 Burmistrz Byczyny

o g ł a s z a  V I  p r z e t a r g 

ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości;

 

Lp.

Nr działki  i opis

Powierzchnia

m2

Księga wieczysta

 Cena w zł netto

 VAT %

Wadium / zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Wg ewidencji

gruntów

Byczyna

ul. Nasalska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Kształt działki;
wielokąt o regularnych bokach. Położona przy drodze nieutwardzonej. Działka nieuzbrojona

Dz. nr  933/1

ark. mapy 12

 

 

787

 

 

KW OP1U/00042266/8

 

 

24.672,00 zł

        

 

 

 

 

wycena z dnia : 04.01.2013

aktualizowana

04.01.2014

 

 

23

 

 

2.672,20 zł

 

 

Zgodnie z decyzją nr 36/13 z dnia 07.10.2013 roku nr Bk.IX.6730.36.2013 o warunkach zabudowy terenu działki przeznaczony  jest  pod budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej

2

Wg ewidencji

gruntów

Byczyna

ul. Nasalska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Kształt działki;

wielokąt o regularnych bokach.

Położona przy drodze nieutwardzonej. Działka nieuzbrojona

Dz. nr  933/2

ark. mapy 12

 

 

709

 

 

 

KW OP1U/00042266/8

 

 

22.227,00 zł  

 

 

 

 

 

wycena z dnia : 04.01.2013
aktualizowana

04.01.2014

 

 

23

 

 

2.222,70 zł

 

Zgodnie z decyzją nr 37/2013 z dnia 07.10.2013 roku nr Bk.IX.6730.37.2013 o warunkach zabudowy terenu działki przeznaczony  jest  pod budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej

3

Wg ewidencji

gruntów

Byczyna

ul. Nasalska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Kształt działki;
 wielokąt o regularnych bokach.

Położona przy drodze nieutwardzonej.Działka nieuzbrojona

Dz. nr  933/3

ark. mapy 12

 

715

 

KW OP1U/00042266/8

 

 

  23.845,00 zł 

 

 

 

 

 

wycena z dnia :

4.01.2013 aktualizowana

04.01.2014

 

23

 

2.384,50 zł

 

Zgodnie z decyzją nr 38/2013 z dnia 07.10.2013 roku nr Bk.IX.6730.38.2013 o warunkach zabudowy terenu działki przeznaczony  jest  pod budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej

4

Wg ewidencji

gruntów

Byczyna ul. Nasalska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach.

Położona przy drodze nieutwardzonej. Działka nieuzbrojona

Dz. nr  933/8

ark. mapy 12

 

 

768

 

KW OP1U/00042266/8

 

24.077,00 zł 

 

 

 

 

 

wycena z dnia

4.01.2013 aktualizowana

04.01.2014

 

23

 

2.407,70

 

Zgodnie z decyzją nr 40/2013 z dnia 07.10.2013 roku nr Bk.IX.6730.40.2013 o warunkach zabudowy terenu działki przeznaczony  jest  pod budownictwo mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej

 

Forma zbycia - na własność.

 

Obciążenia nieruchomości - brak.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  30 maj  2014 roku w Urzędzie Miejskim w Byczynie  w sali. nr 9 , wg  następującego harmonogramu

 

Godzina przetargu

Nr działki

Koszty związane ze zbyciem  / zł brutto

11.00

933/1

706,83

11.10

933/2

670,23

11.20

933/3

670,23

11.40

993/8

670,23

 

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą  wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny nieruchomości  nie później niż do dnia 27 maja  2013 roku. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym Namysłów Oddział w Byczynie nr 568890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto) Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy


Wpłacone wadium  zostanie;

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra  przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu,

- wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg  od  zawarcia umowy.


Cena nieruchomości równa się  cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S Namysłów O/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie, najpóźniej  na dzień  przed zawarciem umowy notarialnej.


Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o  rozstrzygnięciu przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.


Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejsc i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym  przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Nabywca nieruchomości  ponosi koszty  związane ze zbyciem; geodezyjno ? szacunkowe (wymienione w tabeli powyżej) przed zawarciem umowy notarialnej,  oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.


Nabywca przyjmuje  nieruchomość  w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.


Przetarg ustny nieograniczony  na zbycie w/w nieruchomości odbędzie się na podstawie zarządzenia nr  22/2012 Burmistrza Byczyny z dnia 04. kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - wywieszonego na tablicy ogłoszeń od dnia 04 kwietnia do 23 maja 2012 roku.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój. nr 23  tel. 77 413 41 50 wew. 29.


Burmistrz Byczyny  może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 Burmistrz Byczyny

(-) Ryszard Grüner

 

 Więcej o oferencie http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=160401


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl