Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Gołdapi przy ul. 1 Maja


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat gołdapski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Gołdap »
Miejscowość: Gołdap
Ogłaszający: Burmistrz Gołdapi
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.05.2014

Burmistrz Gołdapi

 podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na  oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej składającej się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 507/30 o  powierzchni 0,1608 ha i budynku mieszkalnego o pow.  użytkowej 118,69 m2 położonej w Gołdapi przy ul. 1 Maja


Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Nieruchomość uwidoczniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1C/00034176/2.

 

Cena wywoławcza nieruchomości   111 000,00 PLN  w tym cena:

- gruntu 81 000,00 PLN + 23% VAT

- budynku 30 000,00 PLN

 Wadium    20 000,00 PLN

 

  • Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;
  • Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będzie 25% ceny osiągniętej w przetargu, płatna będzie przed zawarciem aktu notarialnego;
  • Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będą 1 % ceny gruntu uzyskanej w przetargu dla nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne + obowiązujący podatek VAT;
  • Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych lub modernizacją, przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie;
  • Nabywca nieruchomości na własny koszt zleca okazanie granic;
  • Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych;
  • Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przetargu;
  • Nieruchomość wolna jest na dzień dzisiejszy od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzeniu, hipotek, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sadowego, administracyjnego i egzekucyjnego.
  • Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków.

 

 

Przetarg odbędzie się 23 maja 2014 r. o godz. 1200 w sali narad (pokój nr 10) Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.  

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30.000,- PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w tytule należy podać numer ewidencyjny działki(ek).

 

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, czyli obligacjach Skarbu Państwa lub  papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego oryginalny dokument należy złożyć w Kasie tutejszego Urzędu Miejskiego, pokój nr 16 - (pierwsze piętro) do dnia 19 maja 2014 roku godziny 1345.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Urzędu (liczy się data wpływu na konto) PKO BP S.A. Oddział Ełk nr rachunku: 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 najpóźniej do dnia 19 maja 2014 r. włącznie.

 

Dowód tożsamości uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

 

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu.

 

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

           

Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

Dokładne informacje: UM pok. nr 36, tel. 87/ 615 60 54

 

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=281803

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl