Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0826 ha, obejmującej działkę gruntu o nr ewid. 336/10, położoną w obr. B miasta Turku, przy ul. Armii Krajowej


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Wielkopolskie » Powiat turecki » Gmina Gmina miejska - Turek »
Miejscowość: Turek
Ogłaszający: Zarząd Powiatu Tureckiego
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 27.03.2014

    

Ogłoszenie o przetargu

            Na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. - Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.08.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.),

Zarząd Powiatu Tureckiego

 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0826 ha, obejmującej działkę gruntu o nr ewid. 336/10, położoną w obr. B miasta Turku, przy ul. Armii Krajowej, zabudowaną piętrowym budynkiem usługowym, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta KN1T/00039296/2.


Nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta, w sąsiedztwie kompleksu osiedli wielorodzinnych, kompleksu sportowo - rekreacyjnego, gimnazjum oraz deptaka handlowo-usługowego. Bezpośrednio przy budynku znajduje się apteka, w pobliżu - postój taxi. Na nieruchomości posadowiony jest piętrowy budynek usługowy, wzniesiony w latach 60-tych, o powierzchni użytkowej 306,16 m2 i powierzchni zabudowy 202,33 m2, o bryle prostopadłościanu, częściowo podpiwniczony. W podpiwniczeniu znajduje się pomieszczenie węzła cieplnego i pomieszczenie gospodarcze. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W rejonie nieruchomości istnieje pełna infrastruktura techniczna tj. instalacja wodociągowo-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna oraz wody użytkowej. Na budynku znajduje się kamera monitoringu miejskiego.

 

W piwnicy budynku usługowego usytuowanego na nieruchomości podlegającej sprzedaży znajduje się węzeł ciepłowniczy oraz licznik, wspólne dla tego budynku usługowego oraz budynku usytuowanego na nieruchomości sąsiedniej. Istnieje techniczna możliwość rozdzielenia węzła ciepłowniczego. Opłaty z tytułu ogrzewania rozliczane są przez Powiat Turecki proporcjonalnie do powierzchni. W piwnicy budynku usługowego znajduje się również instalacja wodna z licznikiem głównym, a dla budynku usytuowanego na nieruchomości sąsiedniej założony jest podlicznik.

 

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, w średnim stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia prac remontowych i konserwacyjnych, obecnie znajdują się w nim pomieszczenia gabinetów lekarskich wraz z towarzyszącymi im pomieszczeniami obsługi, recepcji i sanitariatów. Pomieszczenia gabinetów lekarskich są przedmiotem wynajmu na rzecz 5 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie umów zawartych na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. Wyposażenie gabinetów nie stanowi własności Powiatu Tureckiego i niej jest przedmiotem przetargu.


Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich ani przedmiotem zobowiązań. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć ciepłownicza (podziemna) będąca własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o w Turku.


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pod nazwą Osiedle Górnicze, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Turek nr XXXVIII/423/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. - Dz. U. Woj. Wielkop. z 2006 r. Nr 130, poz. 3194 z późniejszymi zmianami -  przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na tereny usług (symbol na planie 7U - Przeznaczenie podstawowe: usługi, Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa powyżej pierwszej kondygnacji).


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Dostawa przedmiotu przetargu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.


Przetarg odbędzie się dnia 3 kwietnia 2014 r.

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku przy ul. Kaliskiej 59, w auli im. Solidarności. Przetarg rozpocznie się o godz. 11.00.


Wadium wynosi 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i należy je wnosić w terminie do dnia 27 marca 2014 r.


Wadium może być wnoszone w pieniądzu, na rachunek Powiatu Tureckiego nr 10 1020 2212 0000 5902 0298 9630. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesione wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.


W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nie wyłącza to odpowiedzialności tej osoby na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Przez uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości należy rozumieć w szczególności nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości w miejscu i terminie wyznaczonym w odrębnym zawiadomieniu.


Nabywcę obciążają ewentualne koszty okazania granic nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.


Zarząd Powiatu Tureckiego może odwołać przetarg z ważnych powodów, o czym niezwłocznie poinformuje oraz poda przyczyny odwołania przetargu.


Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przetargu oraz z jego regulaminem można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Turku, ul. Kaliska 59 (pok. 211) lub tel. (63) 222 32 40 lub 42. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem w obecności osób go reprezentujących.


Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Turku oraz publikuje się na stronie internetowej www.bip.powiat.turek.pl


Ogłoszenie ukazało się również w dniu. 28.01.2014 r. w Rzeczpospolitej w zakładce Komunikaty.

 

 Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl