Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Leszno, ul. Miernicza / Budowlanych


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Wielkopolskie » Powiat Leszno » Gmina Miasto na prawach powiatu - Leszno »
Miejscowość: Leszno
Ogłaszający: Prezydent Miasta Leszna
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 03.03.2014

Prezydent Miasta Leszna

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

1.   Lokalizacja: Leszno, ul. Miernicza / Budowlanych.


2.   Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: działka nr 1289/8 ark.m. 129 oraz  nr 57/18 na ark. m. 129 o łącznej pow.  3,0001 ha, KW nr PO1L/00023018/6.


3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta drzewostanem sosnowym. Nabywca nieruchomości dokona wycinki drzewostanu we właściwym okresie na własny koszt pod technicznym nadzorem Nadleśnictwa Karczma Borowa. Drewno pozostanie w dyspozycji państwowego gospodarstwa leśnego.


4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 7U/P i stanowi teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz stacji paliw  (teren strefy inwestycyjnej I.D.E.A.).


5.Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.


6. Termin i miejsce przetargu: 10 marca 2014 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.


7. Cena wywoławcza netto:  1.814.000,00 zł  plus podatek VAT od wartości nieruchomości ustalonej w przetargu (wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, obecnie podatek VAT wynosi 23%).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 361.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr:  37 1020 3088 0000 8302 0005 7703  PKO BP S.A. I O/Leszno  do dnia 3 marca 2014 r.


9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.

 

Strona internetowa - http://bip.leszno.pl/dokumenty/34

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=306301


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl