Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Św. Piotra 2, obręb Stare Miasto


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 23.01.2014
Cena: 800.000,00 zł

PREZYDENT MIASTA LEGNICY


Ogłasza przetarg ustny nieograniczony

dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości

zabudowanej budynkiem użytkowym.


Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość zabudowana położona w Legnicy przy  ul. Św. Piotra 2, obręb Stare Miasto, działka nr 372, o powierzchni 0,0129 ha. KW LEIL/00044693/0. Nieruchomość położona w centrum miasta. Budynek murowany w zabudowie zwartej, trzykondygnacyjny, jednoklatkowy o powierzchni użytkowej 280,0 m2. Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania. Instalacja centralnego ogrzewania była podłączona do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny umiejscowiony w budynku przy ul. Św. Piotra 4. Ul. Św. Piotra jest w pełni uzbrojona.

Przeznaczenie nieruchomości: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem U 4.10 - tereny zabudowy usługowej - usługi publiczne: Urząd Miejski. Podstawowy zakres: funkcje przeznaczone do działania związane z realizacją celów, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cele publiczne, w tym obejmujące zadania własne gminy) Funkcje dopuszczalne: zieleń urządzona, parkingi, usługi komercyjne, obiekty infrastruktury technicznej.

Uwagi:

1. Budynek ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Cena sprzedaży nieruchomości nie podlega obniżeniu o 50 % stosownie do art. 68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W zakresie bryły i elementów architektonicznych wystroju elewacji, w ramach przebudowy, remontów i innych robót budowlanych, przywrócić należy co najmniej charakterystyczne i historyczne dla całego budynku, elementy architektonicznego ukształtowania w zakresie kompozycji elewacji. Każde działanie w tym zakresie będzie wymagało zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).

3. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszące 2.778,30 zł pokrywa w całości nabywca nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości - 800.000,00 zł netto (w tym grunt 150.000,00 zł). Wadium - 80.000,00 zł.

Rozpoczęcie remontu w terminie jednego roku od podpisania umowy notarialnej. Zakończenie remontu w terminie trzech lat od podpisania umowy notarialnej.

Nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do zabezpieczenia realizacji zobowiązań w formie weksla "in blanco", złożonego zbywcy najpóźniej w dniu podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości. Warunki uprawniające Gminę Legnica do wypełnienia weksla i wysokość zabezpieczenia określa deklaracja wekslowa, z którą można zapoznać się w Urzędzie Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8, pokój 321 (III piętro) w terminie do dnia 23.01.2014 r.

Nieruchomość udostępniona będzie do oglądania w dniu 20.12.2013 r. w godz. od 14.00 do 15.00

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 80.000,00 zł

do dnia 23.01.2014 r. na konto: Bank PKO -S.A. I Oddział w Legnicy

nr 20124014731111000025212109

Przetarg odbędzie się w dniu 27.01.2014r. o godz.10.00.

w Urzędzie Miasta Pl. Słowiański 8, sala nr 318.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Stanisław Kasprowiak, tel. 767212-301, pokój 315; Danuta Ubych, tel. 767212-292, pokój 321; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl