Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie i zapisanej w KW GD1T/00016851/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Pomorskie » Powiat tczewski » Gmina Gmina miejska Tczew »
Miejscowość: Tczew
Ogłaszający: Prezydent Miasta Tczew
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 12.02.2014

                                                                                                                                                                                           

O G Ł O S Z E N I E

 

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, położonej  w Tczewie i  zapisanej w KW GD1T/00016851/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie

 

Lokalizacja

Funkcja w planie

Nr działki

Nr obrębu

użytek/klasa

Pow.                  w m2

Cena wywoławcza w zł 2)

Wysokość wadium w zł

Forma zbycia

Uwagi

Obciążenia i zobowiązania

Tczew,                                       ul. Niepodległości 1

 

Funkcja: usługi publiczne ośrodkotwórcze-przeznaczenie podstawowe usługi publiczne centrotwórcze 1)                  

dz. 577

obr. 6

Bi

1525m2

 

750.000,00

75.000,00

własność

działka zabudowana budynkiem użytkowym w zabudowie wolnostojącej, parterowym , częściowo podpiwniczonym   o pow. użytkowej 348,01m2 . Budynek od dłuższego czasu nieużytkowany  o  znacznym stopniu zużycia.

 

Uzbrojenie terenu pełne.

Przeznaczenie w planie: usługi publiczne ośrodkotwórcze

Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne 3)  Na działce  znajdują się   drzewa i krzewy  4)  

 

Przetarg odbędzie się w dniu  17.02. 2014r.  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 (sala nr 8, parter).


Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: pierwszy przetarg 20  sierpnia  2013r.

 

1)  Należy zapoznać się   z ustaleniami zawartymi  w tekście i na rysunku  dla  działki nr 577 obr. 6 , która według Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej    w  Tczewie  Nr  XXVIII/263/2005   z dnia  27 stycznia 2005 r. ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa  Pomorskiego  Nr  28  poz. 569    z dnia     25 marca 2005 r.  zmienionego  Uchwałą  nr XXXVIII/331/2009  z   dnia  29  października  2009 r.  w sprawie   ?miany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   miasta Tczewa   (publikacja  Dz. Urz. Woj. Pom. Nr   18, poz. 323 z dnia 8 lutego 2010 r.)   oraz Uchwałą   nr     XVIII/151/2012   z   dnia  29 marca 2012 r. w sprawie   ?  Uchwalenia   zmiany   miejscowego planu    zagospodarowania  przestrzennego     miasta    Tczewa?   (publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. 2012.1788 z dnia 21 maja 2012 r.)  zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na rysunku Planu symbolem    US-4 Śródmieście Bis  i wyodrębnionym terenie przestrzeni publicznej UO - tereny usług ośrodkotwórczych.

Informacje dotyczące planu zagospodarowania zawarte są na stronie  www.gospodarka.tczew.pl - zakładka Planowanie przestrzenne. 

2)Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 , w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U.  z 2011r.  Nr 177 poz. 1054 z późn. zm. ) przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku VAT.                                                                                                                                                   

3) UWAGA ! Konieczność przełożenia sieci wynikać będzie z zamierzeń inwestora i określona zostanie na etapie planu zagospodarowania działki. Koszty przełożenia sieci ponosi nabywca. Nadto nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu przebieg sieci i wynikające z tego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz, że nie będzie z tego tytułu on ani jego następcy prawni wnosić żadnych roszczeń. Z mapą uzbrojenia terenu oraz dokładną treścią oświadczenia można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym - pokój nr  55,  II piętro ).

  4 )  Za   usunięcie   drzew   lub   krzewów   pobiera   się   opłatę   w   przypadkach   i   na   zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody    i aktach  wykonawczych.     

                         

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk  68124012421111001002250598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe  Urzędu Miejskiego  w Tczewie najpóźniej do dnia 12.02. 2014r. (włącznie).


Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać nr działki, której dotyczy wadium oraz imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której następuje wpłata. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania . Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym oraz posiadać dowód wpłaty wadium. Wpłacenie wadium jest równoznaczne  z zapoznaniem się  przez wpłacającego z  ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa, warunkami i  przedmiotem przetargu oraz  przyjęciu ich bez zastrzeżeń.


W przypadku  przystąpienia  do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  należy spełnić wymogi  wynikające z tej ustawy.


Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej . Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży , po odliczeniu wpłaconego wadium upływa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona nabywcą  nieruchomości  nie stawi się bez usprawiedliwienia  w kancelarii notarialnej  w oznaczonym dniu i godzinie  Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej.

 

Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP - http://www.bip.tczew.pl Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie  pl. Piłsudskiego 1, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym - pok. 55 II piętro tel. (58) 77-59-362

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=221401


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl