Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa


Kategoria: Sądowe, komornicze » Upadłości, układy
Rodzaj ogłoszenia: ogłoszenia syndyków
Region: Podkarpackie » Powiat stalowowolski » Gmina Gmina miejska - Stalowa Wola »
Miejscowość: Stalowa Wola
Ogłaszający: Syndyk Masy Upadłości HSW
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.04.2012
Cena: 26.664.404,46 PLN

Syndyk Masy Upadłości HSW

- Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. w upadłości

ulica Kwiatkowskiego 1; 37-450 Stalowa Wola

ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż przedsiębiorstwa

 

Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo HSW - Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. w Stalowej Woli w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego położone w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego 1 na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Stalowa Wola.

 

Składniki majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa:


A) Prawo wieczystego użytkowania działki gruntu nr 102/487 o pow.3,6227 hapołożonej w Stalowej Woli, przy ulicy  Kwiatkowskiego 1, obręb nr 6 dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TB1S/00037940/9 wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli posadowionych na nieruchomości - cena oszacowania działki gruntu 1 174 000,00 zł.

 

B) Budynki posadowione na nieruchomości opisanej w pkt. A

- budynek hali M-5 o pow. użytkowej 16 238 m2 (nr inwentarzowy 001-00-120)

- budynek hali M-2 o pow. użytkowej 5 134 m2 (nr inwentarzowy 001-00-121)

- magazyn materiałów łatwopalnych o pow. użytkowej 286 m2 (nr inwentarz. 001-00-474)

- budynek socjalno - biurowy o pow. użytkowej 2 492 m2 (nr inwentarz. 001-00-429)

- budowla zbiornika do spustu oleju o poj. 30m3 (nr inwentarzowy 221-00-028)

- budowla placu dojazdowego do magazynu o pow. użytkowej 310 m2 (nr inwentarzowy 243-00-110)

- budowla placu składowego o pow. użytkowej 1 245 m2 (nr inwentarzowy 243-00-199)

- budowla placu składowego o pow. użytkowej 432 m2 (nr inwentarzowy 243-00-200)

- budowla placu składowego o pow. użytkowej 396 m2 (nr inwentarzowy 243-00-201)

- budowla studni głębinowej wierconej (nr inwentarzowy 255-00-040)

- budowla studni głębinowej wierconej (nr inwentarzowy 255-00-041)

- budowla ogrodzenia o długości 350 m2 (nr inwentarzowy 298-00-072)

Łączna cena oszacowania budynków i budowli - 14 409 549,00 zł.

 

C)  Rzeczy ruchome: środki trwałe, wyposażenie, produkcja w toku, zapasy magazynowe

- łączna cena oszacowania rzeczy ruchomych 7 080 855,46 zł.

 

Łączna cena oszacowania przedsiębiorstwa - 26 664 404,46 zł.

 

 

Warunki przetargu

1. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego.
2. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2012r. przesyłając je listami poleconymi na adres: Syndyk Masy Upadłości HSW - Zakład Zespołów Mechanicznych ul. Kwiatkowskiego 1; 37-450 Stalowa Wola. O terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia przesyłki do adresata.
3. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami winny być składane w zamkniętej kopercie A4, a ta koperta umieszczona w kolejnej kopercie formatu A4 z dopiskiem "Oferta na przetarg - nie otwierać." Dokumenty umieszczone w kopercie winny być kolejno ponumerowane.
4. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:

a) dokładne dane oferenta, jego status prawny

b) aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa za zaoferowaną cenę

c) podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Podpisy pod ofertą oraz pełnomocnictwem powinny być notarialnie poświadczone

d) proponowaną cenę nie niższą niż cena oszacowania

e) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego - Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od przedstawicieli upadłego

f) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa i jego poszczególnych składników oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

g) oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa

h) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, spisem inwentarza oraz operatem szacunkowym określającym wartość rynkową przedsiębiorstwa upadłego i ich akceptacji bez zastrzeżeń

i) oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

j) w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce - o ile jest wymagana

5. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 266 440,00 zł. na konto: HSW - Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. w upadłości; ul. Kwiatkowskiego 1; 37-450 Stalowa Wola nr: 11 9430 0006 0022 4158 2000 0001- w terminie do dnia 30.04.2012r. oraz dołączenie kopii przelewu do oferty oraz numeru konta oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

7. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27 w dniu 21.05.2012r. o godz. 11.00 sala 116.

8. Syndyk może podjąć niezwłocznie po otwarciu ofert dalszy przetarg ustny, ustala się postąpienie w wysokości 200.000,00 zł. Osoby przybyłe w imieniu oferentów winny posiadać pełnomocnictwo do udziału w tej części przetargu.

9. Wyboru oferty dokona Syndyk, przy czym wybór jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego - Komisarza.

10. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej powyższe warunki.

11. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od wydania przez Sędziego - Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy, bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia - na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium, oferentom nie przysługują odsetki.

12. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego - Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

13. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie:

a) wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert

b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży

c) nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie

14. Notarialna przedwstępna umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego - Komisarza, umowa przenosząca własność w terminie miesiąca od złożenia oświadczenia przez podmioty uprawnione tj. SSE i HSW S.A. z tytułu prawa pierwokupu o nieskorzystaniu z tego prawa i po dokonaniu wpłaty ceny nabycia w uzgodnionej wysokości.

15. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

16. Dodatkowe informacje o przedsiębiorstwie oraz wgląd w spis inwentarza, operat szacunkowy oraz regulamin przetargu można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem nr tel. 600 466 643.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl