Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z realizacją infrastruktury towarzyszącej, położonej w Olecku przy ul. Parkowej


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat olecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Olecko »
Miejscowość: Olecko
Ogłaszający: Burmistrz Olecka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.11.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami   /  t.j. Dz.U. z 2010 r.  Nr  102,  poz. 651  z późn. zm./ oraz  na  podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w  sprawie sposobu   i   trybu   przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U Nr 207, poz.2108 z późn.zm./ po przetargach  przeprowadzonych w terminach:  27 lutego 2012 r,  29 maja 2012 r,  4 września 2012 r,  18 grudnia 2012 r, 16 kwietnia 2013 r. i 5 sierpnia 2013 r.

BURMISTRZ  OLECKA

ogłasza kolejny przetarg ustny  nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z realizacją infrastruktury towarzyszącej,  położonej w Olecku  przy ul. Parkowej, ujawnionej w księdze wieczystej KW OL1C/00007683/1,

     

nr geod.  3229/1 o powierzchni 12.402 m2,

cena  wywoławcza netto    900 000,00 zł,  wadium  -  90 000,00 zł,

postąpienie  - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Do ceny netto ustalonej w przetargu  zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT - 23%.


Nieruchomość usytuowana jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Parkowej w Olecku, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/190/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia  26 sierpnia 2008 r., oznaczonym symbolem 1MW. Plan miejscowy zakłada możliwość realizacji na nieruchomości sześciu budynków mieszkalnych z usługami nieuciążliwymi.  Uzupełnieniem funkcji podstawowej jest realizacja infrastruktury towarzyszącej: miejsca parkingowe, dojścia, dojazdy, mała architektura użytkowa, miejsca na pojemniki selektywnej zbiórki odpadów, miejsca placów zabaw dla dzieci.


Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i terenów sportowo-rekreacyjnych. W bliskiej odległości znajduje się ośrodek wypoczynkowy i hotel.


Dojazd do nieruchomości z ulicy Parkowej. Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach właścicieli lub administratorów poszczególnych sieci, z uwzględnieniem znajdujących się w granicach nieruchomości  urządzeń kolidujących z planowaną zabudową, przewidzianych do likwidacji lub przełożenia przez nabywcę nieruchomości (istniejąca studnia ujęcia wody, wodociąg, odcinek kanalizacji sanitarnej, kabel energetyczny, odcinek sieci telekomunikacyjnej).


W granicach  nieruchomości znajduje się odcinek czynnego kanału ciepłowniczego zasilającego istniejący na sąsiedniej nieruchomości budynek mieszkalny - ul. Parkowa 7 oraz funkcjonujący dojazd do tej nieruchomości. Nabywca  zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnie służebności gruntowej zapewniającej dostęp do znajdujących się w granicach nieruchomości urządzeń oraz wyrażenia zgody na korzystanie  z dojazdu do nieruchomości przy ul. Parkowej 7, do czasu wykonania dojazdu odrębnego na działce oznaczonej nr geod. 3229/3.


Na terenie nie były wykonywane aktualne badania geotechniczne. Nieruchomość stanowi teren płaski, z pozostałościami elementów po byłych szklarniach, tunelach, ogrodzeniem z siatki, porośnięty samosiewkami - drzewka i krzewy, do usunięcia lub wycięcia przez nabywcę. Wszelkie prace zwiększające koszty budowy, koszty z tytułu doprowadzenia uzbrojenia do działki ponosić będzie nabywca. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do  opłacenia kosztów  dokumentacji  związanych z przygotowaniem działki do zbycia w kwocie  1.102,50 zł plus  ewentualne koszty okazania granic. 

 

F O R M A   N A B Y C I A   G R U N T U  -  na własność:  za cenę osiągniętą w przetargu brutto płatną  jednorazowo. Na dzień  zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej  umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

 

Wadium  należy  wpłacać  na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku  86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu  21 listopada 2013 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.


Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków,
  • w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualnego wypisu  z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 26 listopada 2013 r. o godz. 11.00  w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.


Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg wygrał,  zalicza  się  na  poczet  ceny nabycia nieruchomości. W przypadku  nie  wygrania  przetargu  zwrot wadium  nastąpi    na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z  ważnych powodów. Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 21, tel. 875202633).


Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń  tut. urzędu,  stronie internetowej urzędu www.um.olecko.pl i  w Biuletynie Informacji Publicznej - www.umolecko.bip.doc.pl.


więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=281304                                                                           


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl