Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

czwarty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w rejonie ul. Kościuszki w Chrzanowie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Małopolskie » Powiat chrzanowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Chrzanów »
Miejscowość: Chrzanów
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Chrzanowa
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 13.11.2013

 

Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza

czwarty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w rejonie
ul. Kościuszki w Chrzanowie.

Niezabudowana nieruchomość, obejmująca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, w jednostce ewidencyjnej Chrzanów-miasto, obręb Chrzanów nr 5170/1 o pow. 0,0490 ha zgodnie z zapisem w księdze wieczystej KR1C/00052184/4 Sądu Rejonowego w Chrzanowie stanowi własność Gminy Chrzanów.


W decyzji z dnia 12 września 2012r. znak AU.6730.73.2012 Burmistrz Miasta Chrzanowa ustalił warunki zabudowy dotyczące zmiany zagospodarowania tereny, w związku z zamierzeniem inwestycyjnym obejmującym budowę wolnostojącego budynku jednorodzinnego z garażem jednostanowiskowym i infrastrukturą techniczną na działce nr 5170/1 z dojazdem przez działkę nr 3546/325 i 5170/3 istniejącym zjazdem z drogi publicznej, gminnej, ul. Kościuszki.


Część działki gminnej oznaczonej nr 5170/1 o pow.ok.1,45 m2 pozostaje w samoistnym posiadaniu właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3546/29, co wynika z faktu wzniesienia fragmentu ogrodzenia betonowego na działce nr 5170/1. Zbycie nieruchomości następuje w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. 


Z własnością przedmiotowej nieruchomości związane są następujące prawa i obciążenia:

  • prawo przejazdu i przechodu przez nieruchomość obejmującą działkę oznaczoną numerem 3546/325 (zakres służebności opisany w Dziale I KR1C/00052184/4). Nabywca nieruchomości partycypować będziew kosztach konserwacji i remontów drogi objętej służebnością w wysokości 25% wartości niezbędnych nakładów poniesionych na utrzymanie przedmiotowej drogi w stanie pozwalającym na korzystanie z niej, wyliczonych na podstawie sporządzonych przez uprawnione osoby kosztorysów budowlanych.
  • prawo przejazdu i przejścia po części działki nr 5170/3 (służebność ustanowiona zostanie na etapie sprzedaży nieruchomości)
  • obciążenia: służebność przeprowadzenia i utrzymania drenów na rzecz właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem nr Grunwaldzka 12; pozostałe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej nie dotyczą działki nr 5170/1

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 23.01.2013r.


Przeprowadzone w terminach: 5.03.2013r, 20.06.2013r, 5.09.2013r. przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargów.


Czwarty przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony zostanie się w dniu 19 listopada 2013r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Aleja Henryka 20, sala 54.


Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości ustalona do czwartego przetargu w wysokości 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł. 00/100) ujmuje w sobie podatek VAT wg stawki 23%.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w pieniądzu, w wysokości
14 000,00zł. (słownie: czternaście tysięcy zł 00/100), w takim terminie, aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Bank Spółdzielczy o/Chrzanów nr 32 8444 0008 0000 0070 6654 0009 w dniu 13 listopada 2013r.


Wskazanym jest, aby dowód wpłaty (do okazania w dniu przetargu)  zawierał: w przypadku osób fizycznych - imię nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych - pełną nazwę firmy, jej siedzibę. Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w stosownym zawiadomieniu Burmistrz Miasta Chrzanowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa, w formie aktu notarialnego, złożonego do akt sprawy w oryginale w dniu przetargu.


W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek cywilnych), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt sprawy pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.


W dniu przetargu jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości oraz:

  1. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.


Za aktualne uważa się dokumenty wygenerowane nie wcześniej niż miesiąc przed  dniem  przetargu. Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie winny być przedłożone w oryginałach.

Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości  koszty umowy notarialnej oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca.


Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.


Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie I piętro obok pok.23, na stronie internetowej Urzędu www.chrzanow.pl - gospodarowanie mieniem-zbycie nieruchomości, w Biuletynie Informacji Publicznej - zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Aleja Henryka 20 oraz w prasie krajowej).


Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, al. Henryka 20, pok.41 I piętro lub pod nr tel./032/ 758-51-41.

 

/files/dokumenty/03_deczyja_wz.pdf

/files/dokumenty/03_zalacznik_do_dec_wz.pdf

 

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=120303


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl