Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działek zabudowanych budynkami garażowymi, położonych w rejonie ul. Pogórskiej w Chrzanowie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Małopolskie » Powiat chrzanowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Chrzanów »
Miejscowość: Chrzanów
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Chrzanowa
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 17.10.2013

 

Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działek zabudowanych budynkami garażowymi, położonych w rejonie ul. Pogorskiej.

 

    lp

ozn. działki-pow. w ha

obręb

opis nieruchomości

cena 
w zł

 

termin przetargu

data - godzina

wysokość wadium /zł/

termin wpłaty wadium

   A

B

C

D

E

   1

Działka nr 828/110 - 0,0036 ha (obręb Kościelec), zabudowana budynkiem garażowym jednokondygnacyjnym o pow. użytk.20,56 m?,

7 500

23.10.2013

11.00

1500

17.10.2013

   2

Działka nr 828/111 - 0,0033 ha (obręb Kościelec), zabudowana budynkiem garażowym jednokondygnacyjnym o pow. użytk.20,72 m?,

7 600

23.10.2013

12.00

1520

17.10.2013

 

Działki opisane w tabeli, objęte księgą wieczystą nr KR1C/00046572/6, stanowią własność Gminy Chrzanów. Obciążenia ujawnione w dziale III księgi nie dotyczą działek będących przedmiotem sprzedaży. Dział IV księgi wolny od wpisów.


Działki opisane w tabeli położone są na terenach, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów nieruchomości zlokalizowane są na terenach mieszkaniowo-usługowych do adaptacji, modernizacji i intensyfikacji zabudowy, w obrębie terenów zainwestowanych.


Opisane w tabeli garaże, usytuowane w zabudowie szeregowej w kompleksie garaży na osiedlu Stella w Chrzanowie,  wymagają remontu. Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art.5 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.Dz.U z 2010r, Nr 243, poz.1623 ze zm.).


Sprzedaż nieruchomości opisanych w tabeli zwolniona z podatku od towarów i usług na podst. art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.


Dla działek opisanych w tabeli dostęp do drogi publicznej - ul. Pogórskiej zapewniony zostanie po działkach gminnych nr 828/85 i 828/143, w drodze nieodpłatnej służebności gruntowej.


Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości upłynął 29.08.2013r.


Przetargi odbędą się w terminach określonych w kolumnie D tabeli w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Aleja Henryka 20, sala 54.


Wpłaty wadium, w pieniądzu, w terminach i wysokościach określonych w kolumnie E (ze wskazaniem działki, której przetarg dotyczy) należy dokonać na konto nr r-ku 32 8444 0008 0000 0070 6654 0009. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.


Wskazanym jest, aby dowód wpłaty (do okazania w dniu przetargu) zawierał: w przypadku osób fizycznych - imię nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych - pełną nazwę firmy, jej siedzibę. Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone.


W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa, w formie aktu notarialnego, złożonego do akt sprawy w oryginale w dniu przetargu (do każdego przetargu wymagany jest oryginał lub odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza).


W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek cywilnych), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt sprawy (do każdego przetargu oddzielnie) pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.


W dniu przetargu jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości oraz:

  • w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.


Za aktualne uważa się dokumenty wygenerowane nie wcześniej niż miesiąc przed  dniem  przetargu. Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie winny być przedłożone w oryginałach.

Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości - koszty umowy notarialnej oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca.


Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.


W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w stosownym zawiadomieniu Burmistrz Miasta Chrzanowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie I piętro obok pok.23, na stronie internetowej Urzędu www.chrzanow.pl - gospodarowanie mieniem-zbycie nieruchomości, w Biuletynie Informacji Publicznej - zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Aleja Henryka 20 oraz w prasie lokalnej).


Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, al. Henryka 20, pok.41 I piętro lub pod nr tel./032/ 758-51-41.

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=120303
 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl