Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w gm. Olecko


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat olecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Olecko »
Miejscowość: Olecko
Ogłaszający: Burmistrz Olecka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 06.09.2013

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) po przetargach przeprowadzonych w dniach 26 marca 2013 roku i 7 czerwca 2013 roku, zakończonych wynikiem negatywnym

BURMISTRZ  OLECKA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 738/24 o pow. 0,6018 ha zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 1563,29 m? - wykorzystywanym wcześniej jako budynek gospodarczy (paszarnia i cielętniki), położonej w obrębie Lesk, gmina Olecko, ujawnionej w Księdze Wieczystej Nr OL1C/00034814/7.

 

Cena wywoławcza ? 58.000,00 zł, w tym:

cena gruntu - 38.407,60 zł  (66,22 % wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę gruntu)

cena budynku  - 19.592,40 zł  (33,78 % wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę budynku)

wadium - 6.000,00 zł

 

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów dokumentacji związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj.: 1.194,50 zł + ewentualne koszty okazania granic.

Wszelkie nakłady zwiększające koszty budowy, remontu jak również koszty z tytułu doprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej ponosić będzie nabywca.

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Olecka Nr BI.7331-1/10 z dnia 18 lutego 2010 r. o warunkach zabudowy nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 738/24 jest przeznaczona na cele produkcyjne, usługowe, magazynowo-składowe z możliwością wymiany, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków, w tym: budowa budynków usługowych i garaży.

Nieruchomość położona jest w pobliżu zabudowy o charakterze produkcyjnym, usługowym, magazynowo-składowym i mieszkalnym. Nieopodal przebiega tor kolejowy łączący Ełk z Suwałkami. Za torami występują grunty rolne. W bliskiej odległości od nieruchomości występuje sieć elektryczna, kanalizacji sanitarnej i wodociągowa. Dojazd i część placu przed budynkiem są utwardzone trylinką.

Budynek wzniesiony został na początku lat 70 - tych, jest parterowy z nieużytkowym poddaszem. Fundamenty budynku są betonowe. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne są murowane z cegieł i innych materiałów. Dach budynku jest dwuspadowy, pokryty zużytym technicznie eternitem falistym. Stan techniczny budynku zlokalizowanego na nieruchomości jest średni, zużycie techniczne wynosi 69 %, funkcjonalne 90 %. Budynek nadaje się do remontu kapitalnego. Konieczna jest wymiana konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachowego, a także części spękanych ścian oraz oczyszczenie budynku z gnojówki i różnych pozostałości.

Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 738/24 o pow. 0,6018 ha ustanowiona będzie nieodpłatnie służebność gruntowa, polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomość Gminy Olecko, oznaczoną numerem geodezyjnym 738/22 o pow. 0,2341 ha, stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową, zapewniającą dostęp do drogi publicznej.

Gmina Olecko nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych.

 

Forma nabycia nieruchomości - na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą oraz kwotą kosztów dokumentacji. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz.
w Olecku 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 6 września 2013 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

 

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków,

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ? aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2013 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.


Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. 87 520 26 33.

 


więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=281304


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl