Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalno-usługowego, położonej w Olecku przy Placu Wolności


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat olecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Olecko »
Miejscowość: Olecko
Ogłaszający: Burmistrz Olecka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 14.10.2013

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   / t.j. Dz.U. z 2010 r.  Nr  102, poz. 651  z późn. zm./ oraz  na  podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w  sprawie sposobu   i   trybu   przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U Nr 207, poz.2108 z późn.zm./ po przetargach przeprowadzonych w dniach 23 października 2012 r.   26 lutego 2013 r. i 7 czerwca 2013 r.  zakończonych wynikiem negatywnym

 

BURMISTRZ  OLECKA

ogłasza czwarty przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej  pod  budowę budynku mieszkalno-usługowego, położonej w Olecku  przy Placu Wolności, ujawnionej w księdze wieczystej KW OL1C/00001319/7.

     

Nieruchomość oznaczona numerami geod.  656/5, 656/6  o łącznej powierzchni  171 m2,

 

cena  wywoławcza netto  496 000,00 zł

 

wadium        -    50 000,00 zł

 

postąpienie  - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Do ceny  netto ustalonej w przetargu  zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT - 23 %.

 

Nieruchomość położona jest w centralnej strefie  miasta, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i siedziby Urzędu Miejskiego w Olecku,  na terenie nie  objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko -  teren położony jest w obszarze śródmiejskim oznaczony symbolem A.1 o funkcji mieszkalno-usługowej. Kierunkiem zagospodarowania w/w obszaru jest modernizacja, porządkowanie i uzupełnianie zabudowy istniejącego układu urbanistyczno-przestrzennego. Teren stanowi obszar historycznego układu urbanistycznego miasta Olecko, wpisanego do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, znak: nr Kult.V-2b/71/32-56 z dnia 8 listopada 1956 r.

 

Decyzją administracyjną Burmistrza Gołdapi Nr 49/2012 o warunkach zabudowy  z dnia  17 kwietnia 2012 r. określone zostały warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, z zastosowaniem procedury określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647), polegające na budowie budynku mieszkalno-usługowego z infrastrukturą zewnętrzną. Dojazd do nieruchomości z drogi powiatowej - Placu Wolności.  


Przyłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej właściciel nieruchomości dokonuje we własnym zakresie, na warunkach właścicieli lub administratorów tych urządzeń.

 

Na terenie nie były wykonywane badania geotechniczne. Posadowienie nowego obiektu winno być zaprojektowane na podstawie aktualnych badań geotechnicznych gruntu, wykonanych we własnym zakresie nabywcy. Wszelkie nakłady zwiększające koszty  budowy ponosić będzie  nabywca.  W granicach nieruchomości rosną cztery  jarzębiny do usunięcia we własnym zakresie nabywcy, po  uzyskaniu  decyzji Burmistrza Olecka  zezwalającej  na wycinkę .

 

Nabywca  nieruchomości  zobowiązany  jest  do opłacenia kosztów  dokumentacji  związanych  z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. 464,10 zł  plus  ewentualne koszty  okazania granic.

 

F O R M A   N A B Y C I A   G R U N T U  -  na własność:  za cenę osiągniętą w przetargu brutto płatną  jednorazowo. Na dzień  zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej  umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu  Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

 

Wadium  należy  wpłacać na konto Urzędu w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku  86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 14 października 2013 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko.

 

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków,

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia  współmałżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 18 października 2013 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim  w Olecku, Plac Wolności 3,  sala nr 32.

 

Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg wygrał,  zalicza  się  na  poczet  ceny nabycia nieruchomości. W przypadku  nie  wygrania  przetargu  zwrot wadium  nastąpi    na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z  ważnych powodów. Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 21, tel. 87 5202633).     

 

 

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=281304

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl