Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg ofertowy nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami po byłej szkole, położonego w Kuźnicy


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wynajem
Region: Pomorskie » Powiat pucki » Gmina Gmina miejska Jastarnia »
Miejscowość: Kuźnica
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA JASTARNI
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.06.2013
Cena: 35.000,00 PLN

BURMISTRZ MIASTA JASTARNI

Ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony

 

na najem  nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami po byłej szkole stanowiącego własność Gminy Jastarnia, położonego w Kuźnicy przy ul. Helskiej 45  na okres 20 lat z warunkiem realizacji remontu obiektu w okresie pierwszych 5 lat trwania umowy.

 

Przedmiotem przetargu jest:

Najem nieruchomości gruntowej o pow. 1 134  m2 zabudowanej dwoma budynkami, o powierzchni użytkowej 254 m2 oraz 226 m2  położonej w Kuźnicy przy ul. Helskiej 45 na gruncie  oznaczonym ewidencyjnie jako cz. nr 101/1, km 3, KW Nr 17037.

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest w/w nieruchomość w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczona jest pod usługi oświaty. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Oferta winna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną stawkę czynszu za najem  w złotych polskich, podaną jako kwota za okres roczny (oferowana cena musi być ceną wyższą od ceny wywoławczej)
  • kopię dowód wpłaty wadium
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS-u  (zaświadczenie z ostatnich 3 m-cy) dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej,
  • informację o posiadaniu doświadczenia w zakresie prowadzenie podobnej do określonej w przetargu działalności (w przypadku jej wcześniejszego prowadzenia),
  • rodzaj działalności handlowej, którą oferent wprowadzi w objętym przetargiem obiekcie,
  • koncepcję przeprowadzenie remontu obiektu.

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Jastarni, I piętro pok. 101 w terminie do dnia 19.06.2013 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg ofertowy na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami po byłej szkole położonej w Kuźnicy przy ul. Helskiej 45, przeznaczonego pod  prowadzenie usługi oświatowej".

Przed otwarciem przetargu jego uczestnicy są zobowiązani przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, natomiast pełnomocnicy są zobowiązani przedstawić umocowanie do udziału w przetargu.

 

Data i miejsce przetargu:

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24.06.2013r. o godz.  10.00  w siedzibie Urzędu Miasta w Jastarni przy ul. Portowej  24.

 

Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu najmu wynosi:

35 000,00  zł +  podatek VAT w wysokości 23 % VAT

 

Wadium:

Warunkiem ważności oferty jest wpłata wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) do dnia 19.06.2013 r. (włącznie) na konto Urzędu Miasta w Jastarni prowadzone przez Bank PEKAO S.A. V/O Gdańsk, numer: 08124029201111000044990345.

W przypadku wygrania przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem, w przeciwnym razie zostanie zwrócone uczestnikowi przetargu na wskazane w ofercie konto.

 

Termin zawarcia umowy:

Termin zawarcia umowy najmu zostanie ustalony najpóźniej w ciągu  21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Czynsz za najem będzie płatny w dwóch równych ratach w terminie do 15.07 i 15.08 każdego roku umowy najmu, począwszy od 2014 r., przy czym czynsz  za najem za pierwszy rok trwania umowy płatny jest przed    podpisaniem umowy najmu. 
Czynsz będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi publikowany przez GUS, począwszy od  stycznia 2014r.

Burmistrz Miasta Jastarni ma prawo do:

Zatrzymania wadium w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu, odwołania ogłoszonego przetargu z ważnej przyczyny, unieważnienia przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Materiały przetargowe są dostępne na stronie internetowej www.bip.jastarnia.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miasta w Jastarni, II piętro pok. 201 - Gospodarka Mieszkaniowa w godz. 7:30 ? 15:30, tel. 058 6751917.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl