Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługującego Gminie Miasto Koszalin


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat koszaliński » Gmina Miasto na prawach powiatu Koszalin »
Miejscowość: Koszalin
Ogłaszający: Prezydent Miasta Koszalina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 28.05.2013

 

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ograniczonego prawa rzeczowego

stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługującego Gminie Miasto Koszalin

 

Adres lokalu

Numer księgi wieczystej

1 - gruntowej

2 - lokalowej

Numer:

obrębu

działki gruntu

Powierzchnia

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości (ograniczonego prawa rzeczowego) netto

[zł]

Wadium [zł]

Postąpienie minimalne [zł]

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów

działki gruntu

lokalu

Lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Stanisława Moniuszki 25

(II piętro)

1 - KO1K/00005933/8

2 - KO1K/00100317/0

0019

511/10

1,3299 ha

27,40 m2

Funkcja mieszkalna w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją uzupełniającą - usługi

76 000,00

8 000,00

760,00

I przetarg w dniu 26 marca 2013 r.

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) sprzedaż ograniczonego prawa rzeczowego opisanego w powyższej tabeli, podlega zwolnieniu od podatku VAT. Przy sprzedaży wyżej wymienionego prawa będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawierania umowy w formie aktu notarialnego.


Cena sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego opisanego w powyższej tabeli, osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 4 czerwca 2013 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6 - 7, sala klubowa B (niski parter). Zainteresowanym osobom lokal zostanie udostępniony do oglądania w dniu 16 maja 2013 r. w godzinach 14:00 - 15:00. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium z zaznaczeniem adresu lokalu najpóźniej do dnia 28 maja 2013 r. włącznie, przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie BRE Bank SA Oddział Korporacyjny w Szczecinie: Nr 41 1140 1137 0000 2444 4400 1003. Osoby fizyczne mogą wpłacić wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinie.


Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta, jeżeli osoba ustalona jako nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu.


Warunkiem udziału w przetargu jest:

- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium;

- w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabywaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- w przypadku osób prawnych - okazanie aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Aktualność odpisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie - w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.


Szczegółowe informacje w zakresie obciążeń i zobowiązań, dotyczących przedmiotu przetargu zawarte są w warunkach przetargu, z którymi należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.


Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca. Termin do złożenia wniosku o nabycie lokalu przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 17 lutego 2013 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie II piętro, pokój 238, tel. 94 34 88 810, wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wydziale Nieruchomości II piętro przy pokoju nr 238, oraz opublikowano na stronach internetowych: bip.koszalin.pl - ogłoszenia Wydziału Nieruchomości.


Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

 /files/dokumenty/Warunki_II_przetargu.pdf

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=326101

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl