Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. Buczka i al. J. Pawła II w Kudowie-Zdroju


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Roboty budowlane
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Dolnośląskie » Powiat Kłodzki » Gmina Gmina miejska Kudowa-Zdrój »
Miejscowość: Kudowa-Zdrój
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 07.05.2013

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU ? roboty budowlane

Kudowa-Zdrój: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. Buczka i al. J. Pawła II w Kudowie-Zdroju


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA i ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. Buczka i al. J. Pawła II w Kudowie-Zdroju.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Buczka i al. J. Pawła II w Kudowie-Zdroju, wzdłuż odcinka drogi osiedlowej określonej w dokumentacji projektowej jako odcinek C - K. Zadanie obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy studniami określonymi w dokumentacji projektowej jako SI a S3 i dalej od S3 do S3.6 oraz sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy hydrantem usytuowanym przy W51 do zakończenia tej nitki sieci przy W53, wraz z przyłączami do działek nr: 698/36-38-39-40-44 . Obie sieci przebiegają wzdłuż odcinka drogi osiedlowej określonej w dokumentacji projektowej jako odcinek K-C, a sieć kanalizacji sanitarnej łączy się z istniejącą siecią w ul. Cisowej. w ramach zadania Wykonawca dostarczy i dokona montażu niezbędnych elementów sieci zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej, wykona włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cisowej oraz zabezpieczy miejsca zakończenia realizowanych sieci na jej końcach tj. w miejscu oznaczonym w dokumentacji projektowej jako punkt K oraz dla sieci wodociągowej w punkcie K i poprzez montaż hydrantu na wysokości W51. Ze względu na miejscowe kolizje projektowanej sieci wodno kanalizacyjnej z innymi projektowanymi sieciami przed przystąpieniem do prac należy dokładnie wytyczyć przebieg realizowanego odcinka sieci oraz określić dokładne rzędne terenu jej położenia. Zabezpieczenia końcowe sieci winny zapewniać możliwość wpięcia i rozbudowy tych sieci w dalszych etapach realizacji zadania. w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania zadania wykonawca przeprowadzi zgodnie z zapisami dokumentacji stosowne próby i pomiary techniczne. Uzyskane wyniki prób i pomiarów stanowić będą załącznik dokumentacji odbiorowej, warunkujący rozliczenie zadania. UWAGA: 1. Zakres robót określonych w przedmiotowym zadaniu nie obejmuje wykonania całości sieci ujętej w dokumentacji technicznej a jedynie tą część sieci, która przebiega wzdłuż odcinka drogi określonej w dokumentacji projektowej jako odcinek C - K oraz wpięcia kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni SI. 2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia przebiegu sieci. w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia prowadzonych robót. Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, oznakowanie wyjazdu z terenu budowy a także zapewnia realizację obowiązków kierownika robót wynikających z ustawy Prawo budowlane - w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wykonawca zapewnia także obsługę geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową (część III SIWZ - Opis przedmiotu), oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy wraz z wkalkulowanym ryzykiem Wykonawcy, związanym z przyjętą formą rozliczenia ryczałtowego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE o CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5000 zł (słownie - pięć tysięcy złotych). Forma wadium. 1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

III.3) WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o    Wykonawca spełnia warunek, jeżeli: dysponuje kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania /nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394 ze zm.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA o OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  ?    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  ?    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • III.4.2) w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  ?    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  ?    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1 do umowy) przy wystąpieniu przynajmniej jednego z następujących warunków: 1) termin zakończenia prac, za zgodą obu stron może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: działania siły wyższej np. klęski żywiołowej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności np. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, konieczność wykonania robót dodatkowych. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru. w przedstawionych w niniejszym ustępie przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie danemu okresowi powodującemu opóźnienie. 2) w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy np.: - zmiana ilości robot budowlanych wynikająca ze zmian, których nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a jest konieczne są dla uzyskania efektu końcowego - dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy PB zmiana w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, - dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy PB uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, zgłoszonych przez wykonawcę lub inspektora; 3) zamawiający dopuszcza zmianę podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienia publiczne dotychczasowy podwykonawca.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 07.05.2013 r. do godz. 13.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta w przetargu na zadanie- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. Buczka i al. J. Pawła II w Kudowie-Zdroju - Nie otwierać przed dniem 07.05.2013 r. do godz. 13.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 07.05.2013 r. o godz. 13.15.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2013

 

 


Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=020803


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl