Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Nasadzenia zieleni na Rondzie Tkacza w Kudowie-Zdroju


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Dolnośląskie » Powiat Kłodzki » Gmina Gmina miejska Kudowa-Zdrój »
Miejscowość: Kudowa-Zdrój
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 07.05.2013

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi

Kudowa-Zdrój: Nasadzenia zieleni na Rondzie Tkacza w Kudowie-Zdroju


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nasadzenia zieleni na Rondzie Tkacza w Kudowie-Zdroju.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie nasadzeń zieleni na terenie Ronda Tkacza w Kudowie-Zdroju wraz z pracami uzupełniającymi, usytuowanego między ul. Tkacką, Marchlewskiego i Gagarina, na terenie Osiedla Fabrycznego w Kudowie - Zdroju w związku z realizacją projektu Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie - Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - II etap w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zakres prac obejmuje następujące etapy:ETAP I 1.wykopanie istniejących krzewów z bryła korzeniową i przesadzenie ich we wskazane miejsce (6szt.) ETAP II 1.wymiana istniejących krawężników drogowych oddzielających rondo od jezdni w skład której wchodzi: -rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo - piaskowej,-wywiezienie gruzu, -wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40cm -wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem oraz na łukach o promieniu do 40m ułożenie krawężników betonowych wystających, o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz na łukach o promieniu do 40m 2.uzupełnienie przylegającego do krawężników pasa nawierzchni drogowej mieszanką mineralno - asfaltową, 3.uzupełnienie ziemi urodzajnej na płaszczyźnie ronda, 4.wyprofilowanie powierzchni pod zagospodarowanie zieleni, ETAP III 1.wykonanie i ustawienie dwóch czółen tkackich, na wysokości ok. 0,3 - 0,4m nad powierzchnią terenu wraz ze stabilizacją ich w podłożu ETAP IV 1.wytyczenie wzoru szaty roślinnej, 2.dostawa i sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45cm z zaprawą rowów do połowy głębokości, w ilości 1.590szt., tj. -Berberys Thunbergia Atropurpurea Nana o wysokości 15-20cm - 520szt., -Tawuła japońska Gold Flame o wysokości 20-25cm - 920szt., -Bukszpan wieczniezielony o wysokości 25 - 30cm - 150szt. 3.dostawa i sadzenie traw ozdobnych w rowach o szerokości do 45cm bez zaprawy rowów, w ilości 2.000szt., tj. Kostrzewa sina (w P9) 4.ułożenie włókniny (na powierzchni 265m2), 5.rozłożenie żwiru na włóknienie (na powierzchni 265m2), 6.ułożeni listew Ekobord oddzielających nasadzenia od trawnika (w ilości 82m2), 7.wykonanie trawnika dywanowego z siewu, bez nawożenia, o szerokości ok. 3metrów, oddzielającego nasadzenia od krawędzi ronda (na powierzchni 176m2). Teren pod trawnik musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz powinien być wyrównany i splantowany. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z wykazem prac oraz z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, opisie przedmiotu zamówienia (część III SIWZ - Opis przedmiotu), dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkach umowy oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia a w szczególności: koszty dostaw, gwarancji, wykonania prac oraz towarzyszących im elementów robót budowlanych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.41.00-5, 45.11.27.10-5, 45.40.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych).

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, główne usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w tym wśród głównych usług Wykonawca wykaże, że wykonał i/lub wykonuje minimum 2 usługi obejmujące swym zakresem zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem nasadzeń krzewów i bylin oraz montaż elementów małej architektury na łączną kwotę minimum 120 tysięcy brutto, oraz załączy dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1 do umowy) przy wystąpieniu przynajmniej jednego z następujących warunków: 1) termin zakończenia prac , za zgodą obu stron może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: działania siły wyższej np. klęski żywiołowej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac lub wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności np. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. w przedstawionych w niniejszym ustępie przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie danemu okresowi powodującemu opóźnienie. 2) uzasadnionej zmiany osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zmiany winny być uzasadnione na piśmie. w przypadku zmiany osoby, o której mowa w § 3 pkt 2 wymagana jest akceptacja przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacja wskazanej osoby będzie spełniać warunki określone w § 3 pkt 2 niniejszej umowy. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2013 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane z projektu Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie - Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - II etap w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 07.05.2013 r. do godz. 14.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta w przetargu na zadanie- Nasadzenia zieleni na Rondzie Tkacza w Kudowie-Zdroju Nie otwierać przed dniem 07.05.2013 r. do godz. 14.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 07.05.2013 r. o godz. 14.15.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2013


Burmistrz Miasta
Czesław Kręcichwost

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=020803


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl