Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Opalińskiego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Podkarpackie » Powiat przemyski » Gmina Gmina miejska - Przemyśl »
Miejscowość: Przemyśl
Ogłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.05.2013

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Opalińskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.


1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa, i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Działka nr:               148/1
  • Powierzchnia działki:  0,0881 ha
  • Działka nr:               189
  • Powierzchnia działki:  0,1310 ha
  • Obręb:                    202
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00059043/1

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Opalińskiego.

4. Opis nieruchomości:
Działki niezabudowane tworzące obszar o powierzchni łącznej 0,2191 ha i  kształcie zbliżonym do trapezu. Powierzchnia terenu pochyła ze spadkami. Najbliższe sąsiedztwo to zabudowa indywidualna mieszkaniowa, garaże wieloboksowe i grunty orne. Przez teren działek przebiega gazociąg. Dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej w częściowym zakresie.

5. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu  26 sierpnia 2010 r. znak: BGP.V/2.73310-35/10 przedmiotowa nieruchomość może zostać przeznaczona pod realizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym, szczelnym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne oraz zjazdem drogowym z drogi publicznej ul. Opalińskiego.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzi użytek gruntowy oznaczony symbolem RIVa - grunty orne.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 15 maja 2012 r. o godz.  930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), oraz Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów.

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 148/1 i działki nr 189 obręb 202 w kwocie 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodnej 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem przetarg ustny nieograniczony ul. Opalińskiego, działki nr 148/1 i nr 189 obręb 202?. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 09 maja 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl .

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=186201


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl