Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Św. Józefa


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Podkarpackie » Powiat przemyski » Gmina Gmina miejska - Przemyśl »
Miejscowość: Przemyśl
Ogłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.05.2013

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Św. Józefa, o uregulowanym stanie prawnym.


1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne oraz inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
? Numer ewidencyjny działki:   1670/2
? Obręb: 205
? Powierzchnia działki: 0,0404 ha
? Księga Wieczysta Nr: PR1P/00053177/7

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Św. Józefa (boczna ul. Grunwaldzkiej).

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest przy ulicy Św. Józefa, posiada nieregularny kształt i równą powierzchnię. Dostęp do drogi publicznej odbywa się przez działkę nr 1669 w obrębie 205 objętą księgą wieczystą PR1P/00026877/6, pozostającą w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, na podstawie służebności drogi koniecznej. Nieruchomość zabudowana jest dwoma parterowymi, murowanymi budynkami stajni i wozowni, o powierzchniach użytkowych 69,90 m2 i 45,83 m2, które to budynki wpisane zostały do rejestru zabytków pod nr A 49/87 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.02.1986 r., jako zaplecze gospodarcze willi Margareta położonej przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Przemyślu. Dodatkowo do budynku nr 1 przylega od strony zachodniej drewniany garaż. Budynki znajdują się w bardzo złym stanie technicznym i wymagają natychmiastowego, kapitalnego remontu, który nie może spowodować zmian w istniejącej bryle i podziale architektonicznym.

5. Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1670/2 w obr. 205 wydana została decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23.04.2012 r. znak BGP.6730.20.2012 w której ustalone zostały warunki zabudowy dla zamierzenia pn. Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynków starej wozowni i garażu usytuowanych przy ul. Św. Józefa w Przemyślu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (...).

  • Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działki wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu B - tereny mieszkaniowe.

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

7. Zobowiązania: z uwagi na objęcie nieruchomości decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o której mowa w pkt. 4, na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Wszystkie prace budowlane należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z/s w Przemyślu, a warunki konserwatorskie zawarte zostały w decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla o warunkach zabudowy, o której mowa w pkt. 5.

8. Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) i uchwałą nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (zmienioną uchwałą nr 176/2011 z dnia 4.07.2011 r. oraz uchwałą nr 36/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.), od wynegocjowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

9. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach: 23.01.2013 r. i 27.03.2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

10. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

11. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do trzeciego przetargu na nabycie działki nr 1670/2 w obr. 205 w kwocie 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem Trzeci przetarg ustny nieograniczony - ul. Św. Józefa. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 9 maja 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

12. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

13. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

14. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

15. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 14 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

16. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

17. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

18. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl ,  http://www.przemysl.pl

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=186201


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl