Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat gryfiński » Gmina Gmina miejsko-wiejska Chojna »
Miejscowość: Chojna
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Chojna
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 24.05.2013

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza piąty nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna:

 

- działka nr 14 o pow. 0,12 ha, KW SZ1Y/00043389/9.

 

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.


Zgodnie z planem ogólnym, obowiązującym do 21.12.2002 r. nieruchomość oznaczona była jako tereny osiedlowe - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa i inne formy zagospodarowania nie powodujące uciążliwości dla otoczenia.


W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jest częściowo jako obszar rolnictwa, częściowo obszary zabudowane.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 12 000,00 zł,  

WADIUM - 1 200,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 120,00 zł.


Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).


Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.                


Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie oraz w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.


PRZETARG odbędzie się dnia 28 maja 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1015.

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 maja 2013 r. (liczy się data wpłaty) na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.


Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.   


Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.


Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1485 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

 Burmistrz

 Adam Fedorowicz

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=320603

              


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl