Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

piąty nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 18 m2 w gminie Chojna


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat gryfiński » Gmina Gmina miejsko-wiejska Chojna »
Miejscowość: Chojna
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Chojna
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 24.05.2013

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza piąty nieograniczony przetarg ustny
na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 18 m2:

 

- działka nr 38/45 o pow. 0,3643 ha, położona w obrębie 8 miasta Chojna, ul. Gen. Władysława Sikorskiego (teren byłego lotniska), KW SZ1Y/00041357/2.

 

Na działce nr 38/45 przewiduje się budowę 10 stanowisk garażowych:

 

- 6 stanowisk garażowych w udziale do 1824/100000 części

 

CENA WYWOŁAWCZA jednego udziału - 1824,00 zł,

WADIUM - 200,00 zł

Minimalne postąpienie - 20,00 zł.

 

- 4 stanowiska garażowe w udziale do 1823/10000 części

 

CENA WYWOŁAWCZA jednego udziału - 1823,00 zł,

WADIUM - 200,00 zł

Minimalne postąpienie - 20,00 zł.

 

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.


Pierwsza opłata za grunt, płatna jest przed podpisaniem aktu notarialnego i wynosi 25% ceny gruntu ustalonej w przetargu.


Kolejne opłaty roczne płatne są przez 98 lat do 31 marca każdego roku i wynoszą 5 % ceny gruntu ustalonej w przetargu.


Cena gruntu będąca podstawą do ustalenia opłat rocznych może być aktualizowana zgodnie  z obowiązującymi przepisami

 

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jest jako tereny byłego lotniska.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 28 maja 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 od godz. 1030 do godz. 1200 (co 10 minut).

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 maja 2013 r.(liczy się data wpłaty)      na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).


Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

 

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu  do zabudowy we własnym zakresie oraz w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie   do wykonania powyższego na własny koszt.


Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.   


Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.


Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1485 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

 

 Burmistrz

 mgr Adam Fedorowicz

 

            

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=320603

                                                                              


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl