Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat koszaliński » Gmina Miasto na prawach powiatu Koszalin »
Miejscowość: Koszalin
Ogłaszający: Prezydent Miasta Koszalina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 24.05.2013

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Koszalinie przy ul. Mieszka I na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podmiotem zarządzającym Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1557 z późniejszymi zmianami) jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.

 

Położenie nieruchomości

[ulica]

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

[ha]

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości netto

[zł]

Wadium [zł]

Postąpienie minimalne [zł]

Nr księgi wieczystej

Nr obrębu

Nr działki

Mieszka I

KO1K/00030658/0

0007

53

1,2555

Zabudowa produkcyjna, składy i magazyny

930 000,00

93 000,00

9 300,00

 

Cena nieruchomości niezabudowanej netto, osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek od towarów i usług, płatna jest przed zawarciem umowy przyrzeczonej w formie aktu notarialnego.


Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań, nie jest obciążona hipotekami i nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.


Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późniejszymi zmianami) Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jako zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.


Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

- zapoznania się przed przetargiem z regulaminem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 12 stycznia 2010 r., zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki w dniu 15 stycznia 2010 r. oraz warunkami przetargu zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,

- zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,

- w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, uzyskania w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży, zezwolenia ministra właściwego do spraw gospodarki, wydanego przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku, na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, spełniającej wymogi określone w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 z późniejszymi zmianami),

- w przypadku cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej w terminie 3 miesięcy od daty podpisania przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży,

- zrealizowania zabudowy nieruchomości zgodnie z zapisami mpzp, przy czym zobowiązuje się zachować następujące terminy zabudowy nieruchomości:

  • 2 lata - rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów),
  • 4 lata - zakończenie zabudowy (stan surowy zamknięty),
  • od daty zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 maja 2013 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, sala klubowa B (niski parter).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium z zaznaczeniem położenia nieruchomości, najpóźniej do dnia 24 maja 2013 r. włącznie, przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Szczecin, Biuro Korporacyjne w Koszalinie Nr 41 1140 1137 0000 2444 4400 1003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinie.


Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umów w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu.


Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed otwarciem przetargu:

- przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium;

- w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- w przypadku osób prawnych - okazać aktualny odpis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Aktualność odpisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie - w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu;

- w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego - dodatkowo przedłożyć przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).


Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umów w formie aktu notarialnego oraz z założeniem i wpisem do księgi wieczystej, koszty związane z okazaniem granic, w całości ponosi nabywca nieruchomości. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 26 marca 2013 r.


Informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie - II piętro, pokój nr 238, tel. 94 348 88 10, wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy pokoju nr 238 oraz opublikowano na stronie internetowej: bip.koszalin.pl- ogłoszenia Wydziału Nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=326101

 

 

  /files/dokumenty/Warunki_I_przetargu_SSSE_53.pdf

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl