Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Skarbu Państwa położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Kopalnianej (obręb Bobrowniki Śl. k.m.1 dod.4),


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Śląskie » Powiat tarnogórski » Gmina Gmina miejska - Tarnowskie Góry »
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 06.05.2013

 

 BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

z a p r a s z a

do uczestnictwa w drugich przetargach ustnych nieograniczonych

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Skarbu Państwa położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Kopalnianej (obręb Bobrowniki Śl. k.m.1 dod.4), z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Nieruchomości gruntowe stanowiące n/w działki zapisane w KW Nr GL1T/00019491/3

 

 

 Lp.

Numer działki

pow (w m2)

użytki

Cena wywoławcza PLN

wadium w PLN

1

2961/133

1100

RIVb, dr

105.000,00

21.000,00

2

2962/133

1011

RIVb, dr

99.000,00

19.800,00

3

2964/138

1186

RIVb, dr

120.000,00

24.000,00

4

2965/138

1071

RIVb, dr

100.000,00

20.000,00

 

 

 użytki: RIVb - grunty orne, dr-droga


Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


Drugie przetargi odbędą się w dniu 10 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2 pokój nr 40.


poz. Nr 1 o godz. 12.00

poz. Nr 2 o godz. 13.00

poz. Nr 3 o godz. 14.00

poz. Nr 4 o godz. 15.00\

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium do dnia 6 maja 2013r na konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach - BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Katowice Nr konta: 35 1140 1078 0000 4045 2100 2003.


Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Miejskiego.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu, przelewem na konto bankowe podane przez uczestnika przetargu.


Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 • działki położone są w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Kopalnianej,
 • zgodnie z wypisem tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłego terenu górniczego Górniczych Zakładów Dolomitu Bobrowniki - Blachówka w/w działki wchodzą w obręb terenów o przeznaczeniu [MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),
 • kształt regularny zbliżony do prostokąta,
 • tereny nieogrodzony, pofałdowany wymagający niwelacji pochylony w kierunku północnym porośnięty zielenią nieurządzoną, niską i wysoką,dojazd drogą o małym natężeniu ruchu kołowego - ul. Kopalniana,
 • najbliższe sąsiedztwo to budynki przemysłowe byłych Zakładów Dolomitowych, budynki mieszkalne oraz tereny niezabudowane,
 • wycinka krzewów występujących w obrębie danej nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwy organ.

 

Uzbrojenie terenu:

 • dostępna instalacja gazowa,
 • woda dostępna z wodociągu DN 110 PE po uzyskaniu zgody na włączenie od właściciela wodociągu, gdyż PWiK sp z o.o. jest dzierżawcą w/w urządzenia,
 • dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych,
 • przez działki nr: 2964/138 i 2965/138 wzdłuż wschodniej granicy przebiega kanalizacja ogólnospławna DN 300mm

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

 •  w przypadku osób fizycznych (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) dowód tożsamości,
 • w/w osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - dodatkowe pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny trzy miesiące),umowę spółki cywilnej pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 • podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego rejestru Sądowego - aktualny (z ostatnich 6-ciu miesięcy) odpis KRS,
 • oryginał dowodu wpłaty wadium,

 

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winny przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo.


Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, (t.j. Dz. U. Nr 167 z 2004r., poz. 1754 z późn. zm.). W terminie do 21 dni od daty podpisania protokołu z przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.


Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu (+23% VAT) płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży, zgodnie z warunkami zawartymi w protokole z przetargu. Powyższa kwota winna znajdować się na koncie Urzędu na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.


Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi ponosi nabywca.


Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można otrzymać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 55 telefon: 39-33-717.

 

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=241304


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl