Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie Koźlu


Kategoria: Nieruchomości » Działki rolne
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kędzierzyńsko-kozielski » Gmina Gmina Kędzierzyn-Koźle »
Miejscowość: Kędzierzyn Koźle
Ogłaszający: Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 08.04.2013

OGŁOSZENIE NR 27/2013/S

 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu

 

działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 163 poz. 1711 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm.) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108z późn. zm.)

 

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego

 

Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości ujęta w wykazie nr 1047 ogłoszonym w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu - ul. Zwycięska 39 i na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego - www.amw.com.pl w dniach od 23.01.2013r. do 13.02.2013r. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana w Gazecie Wyborczej w dniu 23.01.2013 r. Dla tego wykazu termin składania wniosków w trybie art. 34, ust.1, p.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 06.03.2013 r. Wniosków nie zgłoszono.

 

Położenie nieruchomości:

 

KĘDZIERZYN - KOŹLE

ul. Bolesława Chrobrego,

woj. opolskie

 

 

 

Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr  KW OP1K/00008165/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze prowadzącej do Opola oraz w kierunku przejścia granicznego z Czechami. Otoczenie stanowi głównie zabudowa jednorodzinna oraz tereny ogródków działkowych.

 

Nieruchomość stanowi niezabudowana i nieuzbrojona działka oznaczona geodezyjnie nr 1400/43, AM-19, obręb 0014-Koźle o powierzchni 0,0857 ha. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako "Tr" - tereny różne.

Teren działki wchodzi w skład zarejestrowanych w Polskim Związku Działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Relaks". Teren nieruchomości jest nieurządzony, porośnięty trawą, brak jest na nim jakichkolwiek naniesień związanych z funkcjonującymi ogrodami działkowymi. Ewentualnego nabywcę nieruchomości, w przypadku likwidacji ogrodów działkowych, wiązać będą przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1419 z późn.zm.).

 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyna-Koźla uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu nr IX/98/2003  z dnia 22.05.2003r działka położona jest na terenach oznaczonych symbolami:

-  UW - tereny usługowo-wytwórcze

Teren oznaczony symbolem "UW" przeznaczony jest do realizacji lub utrzymania następujących funkcji:

- zabudowa usługowa nieuciążliwa i uciążliwa wraz z niezbędną infrastrukturą,

- składy, magazyny, bazy

- wytwórczość

- stacje paliw

Ponadto na powierzchni nie większej niż 40% każdego terenu oznaczonego symbolem UW dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, w tym na powierzchni nie większej niż 20% terenu zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz na powierzchni nie większej niż 20% terenu zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, wraz z niezbędną infrastrukturą.

Maksymalna powierzchnia zabudowywana na działce budowlanej stanowić może 85% powierzchni działki.

 

Cena wywoławcza nieruchomości .....................40 000,- zł

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

Wadium.........................................................   4 000,- zł

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

W przypadku jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego we Wrocławiu ul. Zwycięska 39, 53-033 Wrocław na rachunku nr 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2013r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg nr 27/2013/S".

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz OT AMW we Wrocławiu, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży  w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
w myśl Ustawy z 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.) jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie od dnia 29.03.2013 r. do dnia 08.04.2013 r. do godz. 14:00 w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39:

 • pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium
  w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
 • oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzające prawo do rekompensaty - w myśl cyt. ustawy z 08.07.2005 r.

- w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. ustawie.

- pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani
są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

 

Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości.

 

Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji:

 • w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
 • w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu - dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowanie odbioru. Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

 

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. nr 167  z 2004 r. poz. 1758 z późn. zm.) winien on w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą, przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Nie wymagają uzyskania zezwolenia przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 cytowanej ustawy.

 

W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,  podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z Krajowego Rejestru Sądowego, cudzoziemcy - promesę wydaną przez MSWiA, pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie).

 

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są przed otwarciem przetargu do złożenia pisemnego oświadczenia, iż na dzień przetargu pozostają związane umową o rozdzielności majątkowej, w przypadku wygrania przetargu przez wskazaną osobę, umowa o rozdzielności majątkowej powinna zostać przedstawiona przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczeń że :

 • wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Terenowy AMW
  we Wrocławiu w związku z przetargiem na sprzedaż  nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz.  U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm.),
 • zapoznały się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym ze stanem technicznym i nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,
 • zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia,
 • przedstawione przez nie dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia.

 

Przetarg odbędzie się 12.04.2013 r. o godz. 14:00

w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego

we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39, pokój nr 19-20 (parter)

 

 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora OT AMW we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Wylicytowana cena nabycia powinna być odnotowana na koncie OT AMW we Wrocławiu rachunek nr: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

 

Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać do 07.04.2013r.
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. (prefix 71) 364 73 97, 364 73 79.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie OT AMW we Wrocławiu przy Zwycięskiej 39, pokój nr 35 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400 tel. (prefix 71) 364 73 79, 364 73 97, najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia przetargu.

 

 Agencja zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja
o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

W przypadku stwierdzenia okoliczności, które świadczą o naruszeniu prawa w procesie przetargu, Agencji przysługuje prawo do odstąpienia od podpisania aktu notarialnego.

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 07.03.2013r. do 07.04.2013r.
w siedzibach: Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu ul. Zwycięskiej 39 oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego - www.amw.com.pl.

Ogłoszenie w wersji skróconej zostanie opublikowane w "Gazecie Wyborczej" w dniu 07.03.2013r.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl