Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiu


Kategoria: Nieruchomości » Działki przemysłowe
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat namysłowski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Namysłów »
Miejscowość: Jastrzębie
Ogłaszający: Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 08.04.2013

OGŁOSZENIE NR 33/2013/S

Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu

 

działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 163 poz. 1711 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r.  nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)


podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza V przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego


I przetarg na sprzedaż tych nieruchomości odbył się w dniu 29.08.2012r.

II przetarg na sprzedaż tych nieruchomości odbył się w dniu 26.10.2012r.

III przetarg na sprzedaż tych nieruchomości odbył się w dniu 31.12.2012r.

IV przetarg na sprzedaż tych nieruchomości odbył się w dniu 19.02.2013r.

 

Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości ujęte w wykazie nr 1008 ogłoszonym w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu - ul. Zwycięska 14, oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego w dniach od 08.06.2012 r. do 29.06.2012 r. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana w "Gazecie Wyborczej", wyd. opolskie w dniu 08.06.2012 r. Termin na zgłoszenie roszczeń w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upłynął w dniu 20.07.2012r.

 

Położenie nieruchomości:

JASTRZĘBIE, gm. Namysłów, woj. opolskie

 

 

Pozycja 1:

 

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 121/8, AM-3, obręb 0020 Jastrzębie, o powierzchni1,7952 ha. Działka nr 121/8 sklasyfikowana jest jako Tr (tereny różne). Działka nieuzbrojona, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta.

 

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr OP1U/00067505/7 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Kluczborku - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości ......................... 118 500,- zł

Wadium................................................................. 11 850,- zł

 

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Pozycja 2:

 

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 121/12, AM-3, obręb 0020 Jastrzębie, o powierzchni1,5023 ha. Działka nr 121/12 sklasyfikowana jest jako Tr (tereny różne). Działka nieuzbrojona, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta.

 

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr OP1U/00067503/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Kluczborku - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości ............................. 99 500,- zł

Wadium....................................................................  9 950,- zł

 

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Powyższe nieruchomości zlokalizowane są w odległości około 1,5 km od centrum wsi Jastrzębie.
W odległości około 1 km, nieruchomości mają dostęp do drogi wojewódzkiej nr 454 Opole-Namysłów, w odległości około 7 km do drogi krajowej nr 39 Brzeg-Namysłów.

 

Działki nr 121/8 i 121/12 były częściowo użytkowane jako przydomowe ogrody działkowe, nie zrzeszone i nie zarejestrowane w PZD. Użytkownicy zostali wezwani do uprzątnięcia i zaprzestania korzystania z nieruchomości. Na działkach nr 121/8 i 121/12 zachowały się pozostałości zagospodarowania w postaci wiat i altan, drzew owocowych oraz nasadzeń roślinnych.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, uchwalonym przez Radę Miejską w Namysłowie Uchwałą nr XXVIII/414/01 z dnia 29 czerwca 2001r. działki nr 121/8 i 121/12 leżą na obszarze objętym funkcją: IS - tereny specjalne.

 

Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów uchwalonym przez Rade Miejską w Namysłowie uchwałą nr X/112/11 z dnia 1 grudnia 2011r. działki nr 121/8 i 121/12 znajdują się w strefie oznaczonej symbolem TZ - tereny zamknięte. Dla przedmiotowych nieruchomości dopuszcza się zagospodarowanie ich pod usługi sportu i rekreacji, a także tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

 

Dla obu nieruchomości dojazd do drogi gminnej utwardzoną drogą wewnętrzną, stanowiącą część działki nr 121/15. Istnieje konieczność ustanowienia służebności gruntowej drogi koniecznej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 121/15, AM-3, obręb 0020 Jastrzębie, będącej własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie MON - Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 121/8 i 121/12, AM-3, obręb 0020 Jastrzębie.

 

Nieruchomości będą przedmiotem przetargu jako odrębne pozycje przetargowe.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego we Wrocławiu ul. Zwycięska 39, 53-033 Wrocław na rachunku nr 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2013 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg nr 33/2013/S poz....".

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz OT AMW we Wrocławiu, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w myśl Ustawy z 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.) jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie od dnia 29.03.2013r. do dnia 08.04.2013 r. do godz. 14:00 w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39:

 • pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium
  w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
 • oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzające prawo do rekompensaty - w myśl cyt. ustawy z 08.07.2005 r.

- w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. ustawie.

- pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości.

Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji:

 • w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości niewniesionego wadium
  w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
 • w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu - dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowanie odbioru. Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

 

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. nr 167 z 2004r. poz. 1758 z późn. zm.) winien on w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą, przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Nie wymagają uzyskania zezwolenia przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 cytowanej ustawy.

W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z Krajowego Rejestru Sądowego, cudzoziemcy - promesę wydaną przez MSW, pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie).

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są przed otwarciem przetargu do złożenia pisemnego oświadczenia, iż na dzień przetargu pozostają związane umową o rozdzielności majątkowej, w przypadku wygrania przetargu przez wskazaną osobę, umowa o rozdzielności majątkowej powinna zostać przedstawiona przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczeń że :

 • wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Terenowy AMW we Wrocławiu ul. Zwycięska 39 w związku z przetargiem na sprzedaż  nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm.),
 • zapoznały się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym ze stanem technicznym i nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,
 • zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia,
 • przedstawione przez nie dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia.

 

Przetarg odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. o godz. 11:00

w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego

we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39, pokój nr 19-20 (parter)

 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora OT AMW we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

Wylicytowana cena nabycia powinna być odnotowana na koncie OT AMW we Wrocławiu rachunek nr: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

 

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać do dnia 08.04.2013 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. (71) 364 73 99, 364 73 80.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie OT AMW we Wrocławiu, pokój nr 35 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1400 tel. (71) 364 73 80, 364 73 99, najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia przetargu.

 

Agencja zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W przypadku stwierdzenia okoliczności, które świadczą o naruszeniu prawa w procesie przetargu, Agencji przysługuje prawo do odstąpienia od podpisania aktu notarialnego.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 07.03.2013r. do 07.04.2013r.
w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu ul. Zwycięska 39. Ogłoszenie zamieszczone jest również na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego - www.amw.com.pl. Ogłoszenie w wersji skróconej opublikowano w "Gazecie Wyborczej - wyd. opolskie" w dniu 07.03.2013r.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl