Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej


Kategoria: Nieruchomości » Komercyjne
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Miasto na prawach powiatu Wrocław »
Miejscowość: Wrocław
Ogłaszający: Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 08.05.2013
Cena: 2.300.000,00 PLN

OGŁOSZENIE NR 34/2013/S

 

 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu

działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 163 poz. 1711 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego

 

Nieruchomość byłą przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż, który odbył się w dniu 29.11.2012 r. i II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż, który odbył się w dniu 22.02.2013 r. Przetargi zostały rozstrzygnięte negatywnie.

 

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość ujęta w wykazie nr 1031 ogłoszonym w dniach
od 13.08.2012 r. do 03.09.2012 r. w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu - ul. Zwycięska 14 oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego - www.amw.com.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana w "Dzienniku Gazeta Prawna" nr 156 w dniu 13.08.2012 r. Termin na zgłoszenie wniosków w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm)  upłynął w dniu 24.09.2012r.

 

Położenie nieruchomości:

 

WROCŁAW, ul. Zwycięska,

woj. dolnośląskie 

  

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w południowej części Wrocławia w odległości około 3 kmod Węzła Bielańskiego oraz autostrady A-4, w bezpośrednim sąsiedztwie i otoczeniu zrealizowanej w ostatnich latach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej na terenie prestiżowego osiedla Partynice. W niedalekim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice.

 

Nieruchomość stanowi działka zabudowana oznaczona geodezyjnie nr 1/22, AM-12, obręb 0021-Partynice o powierzchni 0,3270 ha.

 

Działka nr 1/22 zabudowana jest budynkiem nr 14:

 

Budynek nr 14 (biurowo-sztabowy) - obiekt wybudowany w 1932r. w technologii tradycyjnej murowanej o trzech kondygnacjach nadziemnych ze strychem (poddasze nieużytkowe), całkowicie podpiwniczony. W budynku zlokalizowana jest kotłownia wyposażona w kocioł węglowy firmy BUDERUS HEITZ MAX EKO. Ponadto w budynku znajduje się okablowanie sieciowe (internet).

Kubatura budynku wynosi:  8 104 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 1 596,40 m2 (w tym powierzchnia użytkowa piwnic:
280,10 m2)

 

Działka nr 1/22 sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako Bi - inne tereny zabudowane, posiada kształt foremny. Teren działki jest częściowo utwardzony (chodniki i plac betonowy przed kotłownią) oraz częściowo ogrodzony ogrodzeniem z siatki w ramach stalowych na podmurówce oraz ogrodzeniem z siatki na słupkach betonowych. Na pozostałej części terenu znajduje się zieleń urządzona (trawniki, pojedyncze drzewa i krzewy).

  

Część budynku nr 14 położonego na działce nr 1/22 była użytkowana na potrzeby siedziby Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu.

 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Zwycięskiej.

 

Na terenie nieruchomości zlokalizowane są przyłącza obsługujące budynek nr 14: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjne oraz linia teletechniczna. Ponadto na terenie działki znajduje się fragment nieużytkowanej sieci ciepłowniczej.

 

Linia teletechniczna przebiegająca wzdłuż wschodniej ściany budynku nr 14 (w kierunku działki nr 1/23) oraz wzdłuż ogrodzenia (przy granicy z działką nr 1/21) stanowi własność Spółki FineMEDIA s.c. z siedzibą we Wrocławiu - prawo wybudowania i późniejszego korzystania z nieruchomości przy eksploatacji sieci zostało zapewnione protokołem uzgodnień nr 4/2008 z dnia 05.06.2008r.

W celu zapewnienia dostawy mediów do nieruchomości, istnieje konieczność uzyskania przez nabywcę nieruchomości nowych technicznych warunków przyłączenia do sieci.

 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr WR1K/00293027/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przejętych
od wojsk Federacji Rosyjskiej, obejmujących tereny przy ul. Zwycięskiej 57, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr V/51/03 z dnia 23 stycznia 2003r. działka nr 1/22 leży na obszarze objętym funkcją:

- MŚ+KS+EE - zabudowa mieszkaniowa, parking podziemny.

Zgodnie z ustaleniami planu należy zachować istniejącą zieleń i utworzyć parking podziemny.
W zakresie kompozycji urbanistycznej - należy zachować układ przestrzenny istniejących budynków koszarowych oraz postuluje się przekształcenie formy zewnętrznej budynków koszarowych poprzez dobudowanie nowych atrakcyjnych architektonicznie struktur elewacyjnych. Ponadto obowiązują m.in. następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:

- należy adaptować budynki koszarowe na budynki mieszkalne,

- dopuszcza się podwyższenie budynków do 4 kondygnacji.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych wnętrzowych jako obiektów wolno stojących lub wbudowanych na obszarach opisanych w planie symbolem EE na terenach lub w obiektach własnych inwestorów, na warunkach określonych przez właściciela sieci.   

Teren objęty planem podlega ochronie konserwatorskiej w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.). Oznacza to m. in. obowiązek inwestora do zapewnienia nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych oraz uzyskania opinii i zezwolenia służb ochrony konserwatorskiej zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowę.

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1467/10 z dnia 20 maja 2010r., działka nr 1/22 leży na terenie zespołu urbanistycznego mieszkaniowego kameralnego PARTYNICE.

 

Cena  wywoławcza nieruchomości ..............................2 300 000,- zł

Wadium........................................................................   230 000,- zł

 

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

W przypadku jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego we Wrocławiu ul. Zwycięska 39, 53-033 Wrocław na rachunku nr 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2013 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg nr 34/2013/S ".

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz OT AMW we Wrocławiu, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży  w terminie podanym
w zawiadomieniu.

 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w myśl Ustawy z 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r. nr 169 poz.1418 z późn. zm.) jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie od dnia 08.05.2013 r. do dnia 15.05.2013 r. do godz. 14.00 w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39:

  • pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
  • oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzające prawo do rekompensaty - w myśl cyt. ustawy z 08.07.2005 r.

- w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. ustawie.

-  pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani
są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

 

Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości.

 

Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji:

  • w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
  • w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu - dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowanie odbioru. Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

 

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. nr 167 z 2004 r. poz. 1758 z późn. zm.)) winien on w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą, przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Nie wymagają uzyskania zezwolenia przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 cytowanej ustawy.

 

W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,  podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z Krajowego Rejestru Sądowego, cudzoziemcy - promesę wydaną przez MSW, pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie).

 

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są przed otwarciem przetargu do złożenia pisemnego oświadczenia, iż na dzień przetargu pozostają związane umową o rozdzielności majątkowej, w przypadku wygrania przetargu przez wskazaną osobę, umowa o rozdzielności majątkowej powinna zostać przedstawiona przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Terenowy AMW we Wrocławiu ul. Zwycięska 39, w związku z przetargiem na sprzedaż  nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997r. - o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm.)) oraz, że zapoznały się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym ze stanem technicznym i nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń, iż zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia oraz, że przedstawione dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia.

 

Przetarg odbędzie się 20 maja 2013 r. o godz. 13:00

w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego

we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39, sala nr 19-20 (parter)

 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora OT AMW we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Wylicytowana cena nabycia powinna być odnotowana na koncie OT AMW we Wrocławiu rachunek nr: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. 

 

Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dniach do 15.05.2013 r.
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. (71) 364 73 78 / 79.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie OT AMW we Wrocławiu, pokój nr 28 lub 35 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. (71) 364 73 78-79, 364 73 70, najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia przetargu.

 

Agencja zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.   

 

W przypadku stwierdzenia okoliczności, które świadczą o naruszeniu prawa w procesie przetargu, Agencji przysługuje prawo do odstąpienia od podpisania aktu notarialnego.

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 14.03.2013 r. do 14.05.2013 r.
w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu ul. Zwycięska 39. Ogłoszenie zamieszczone jest również na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego - www.amw.com.pl.

Ogłoszenie w wersji skróconej opublikowano w "Gazecie Wyborczej" w dniu 14.03.2013r.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl