Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Olecku przy ul. Kościuszki


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat olecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Olecko »
Miejscowość: Olecko
Ogłaszający: Burmistrz Olecka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.04.2013

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami   /  t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651  z późn. zm./ oraz  na  podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w  sprawie sposobu   i   trybu   przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U Nr 207, poz.2108 z późn.zm./ po przetargach przeprowadzonych w dniach 31 lipca 2012 r.,  9 października 2012 r.  i 21 grudnia 2012 r. zakończonych wynikiem negatywnym

 

BURMISTRZ  OLECKA

ogłasza czwarty  przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej  pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Olecku  przy ul. Kościuszki, ujawnionej w księdze wieczystej KW OL1C/00002082/3. Nieruchomość usytuowana jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XX/184/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 czerwca 2008 r.

     

1) nr geod. 1188/96 o pow.   952  m2,  cena  wywoławcza netto   49 070,00 zł,

 

wadium      -   5 000,00 zł

postąpienie  - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

Do ceny netto ustalonej w przetargu  zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT - 23%.

 

Nieruchomość położona jest przy ul. Kościuszki z dojazdem z ul. Żeromskiego, w peryferyjnej strefie  miasta w sąsiedztwie jeziora Oleckie Wielkie. Zgodnie z mpzp na terenie oznaczonym symbolem 2MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z wbudowaną lub dobudowaną funkcją garażową. Ulica Żeromskiego wyposażona jest w podstawowe uzbrojenie techniczne - wodociąg, instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, bez przykanalików do granic działek stanowiących przedmiot przetargu oraz instalację elektryczną.


Przyłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń  infrastruktury  technicznej właściciel działki  dokonaje we własnym zakresie.


Na terenie nie były wykonywane badania geotechniczne, posadowienie budynków winno być zaprojektowane na podstawie aktualnych badań geotechnicznych gruntu, wykonanych we własnym zakresie nabywcy. Wszelkie prace zwiększające koszty  budowy ponosić będą nabywcy. W granicach nieruchomości oznaczonej nr geod. 1188/96 znajduje się odcinek linii wysokiego napięcia ze stacji trafo, usytuowanej na sąsiedniej nieruchomości.


Nabywca  nieruchomości  zobowiązany jest  do opłacenia kosztów  dokumentacji  związanych  z przygotowaniem  nieruchomości  do zbycia  tj.  643,10 zł. plus ewentualne koszty okazania granic.

 

F O R M A   N A B Y C I A   G R U N T U  -  na własność:  za cenę brutto osiągniętą w przetargu, płatną  jednorazowo. Na dzień  zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży ustalony zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

 

Wadium  należy  wpłacać   na konto Urzędu w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku    86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2013 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko.


Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków,

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 9 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

 

Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg wygrał,  zalicza  się  na  poczet  ceny nabycia nieruchomości. W przypadku  nie  wygrania  przetargu  zwrot wadium  nastąpi    na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z  ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21,  tel. 875202633.

 

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=281304


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl