Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo-składową, położonej w Olecku na zapleczu ul. Kościuszki, ujawnionej w księdze wieczystej KW OL1C/00002276/0


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat olecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Olecko »
Miejscowość: Olecko
Ogłaszający: Burmistrz Olecka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.04.2013

RG.6840.95.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami   /  t.j. Dz.U. z 2010 r.  Nr  102,  poz. 651  z późn. zm./ oraz  na  podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w  sprawie sposobu   i   trybu   przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U Nr 207, poz.2108 z późn.zm./  po przetargach przeprowadzonych w dniach 12 grudnia 2011 r, 21 lutego 2012 r,                27 kwietnia 2012 r., 3 sierpnia 2012 r., 23 października 2012 r. i 22 stycznia 2013 r.  zakończonych wynikiem negatywnym

 

BURMISTRZ  OLECKA

ogłasza siódmy przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo-składową, położonej w Olecku  na zapleczu ul. Kościuszki, ujawnionej w księdze wieczystej KW OL1C/00002276/0.


Nieruchomość usytuowana jest na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Olecko - Tereny Aktywności Gospodarczej TAG zatwierdzonym uchwałą Nr III/24/02 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2002r.

     

nr geod.  1300/13, 1301/12  o łącznej powierzchni 18 127 m2,


cena  wywoławcza netto   120 000,00 zł


wadium        -    12 000,00 zł


postąpienie  - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Do ceny netto ustalonej w przetargu  zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT ? 23%.


Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta, na zapleczu drogi wojewódzkiej Nr 655 - wyjazd z Olecka do Augustowa i Suwałk. Usytuowana jest na Terenach Aktywności Gospodarczej, na obszarze oznaczonym w mpzp symbolem 4PS - tereny przemysłowo-składowe, 1NU ? teren przeznaczony pod składowisko odpadów komunalnych, ZI - teren zieleni izolacyjnej. Do Terenów Aktywności Gospodarczej ma zastosowanie Uchwała Nr VIII/76/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2007r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko.


Dojazd do nieruchomości z ulicy Przemysłowej drogą lokalną - wg mpzp 02KL, na dzień ogłaszania przetargu o nawierzchni gruntowej. Na terenie nie były wykonywane aktualne badania geotechniczne. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej doprowadzonych do sąsiednich nieruchomości, usytuowanych w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej. Nieruchomość stanowi teren o zróżnicowanych poziomach, wymagających niwelacji i utwardzenia, część stanowi nieckę wodną. Wszelkie prace zwiększające koszty  budowy, koszty z tytułu doprowadzenia uzbrojenia do działki ponosić będzie nabywca.


Nabywca  nieruchomości zobowiązany  będzie do opłacenia kosztów  dokumentacji  związanych  z przygotowaniem działki do zbycia w kwocie  1.314,50 zł. plus  ewentualne koszty okazania granic. 

 

F O R M A   N A B Y C I A   G R U N T U  -  na własność :  za cenę osiągniętą w przetargu brutto płatną  jednorazowo. Na dzień  zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej  umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

 

Wadium  należy  wpłacać  na konto Urzędu w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku  86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2013 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko.


Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków,

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 9 kwietnia 2013r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

 

Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg wygrał,  zalicza  się  na  poczet  ceny nabycia nieruchomości. W przypadku  nie  wygrania  przetargu  zwrot wadium  nastąpi    na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z  ważnych powodów. Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 21, tel. 875202633).


więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=281304


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl