Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie i zapisanej w KW GD1T/00035917/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Pomorskie » Powiat tczewski » Gmina Gmina miejska Tczew »
Miejscowość: Tczew
Ogłaszający: Prezydent Miasta Tczew
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 06.05.2013

                                                                                                                                                                                                                                        

O G Ł O S Z E N I E

 

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, położonej  w Tczewie i  zapisanej w KW GD1T/00035917/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie


 

Lokalizacja

Funkcja w planie

Nr działki

Nr obrębu

Pow.                  w m2

Cena wywoławcza netto w zł 2)

Wysokość wadium w zł

Forma zbycia

Uwagi

Obciążenia i zobowiązania

Tczew,  ul. Czerwonego Kapturka

Funkcja: przeznaczenie pod usługi 1)                  

dz. 11/23

obr. 11

 

29162m2

 

7.452.000,00

745.200,00

własność

Obciążenia:

działka obciążona umowami dzierżawy: 

- dwiema na czas nieoznaczony,

- czterema na czas określony do:

19.03.2013r., 31.08.2013r.,                                                              31.08.2014r.,                                                 31.10.2014r.

Przez działkę przechodzi uzbrojenie podziemne. Na działce zlokalizowane są trzy słupy linii napowietrznej elektroenergetycznej nie ujawnione na mapie zasadniczej 3)

Grunt niezabudowany, teren działki zróżnicowany - liczne skarpy. Na działce znajdują się drzewa i krzewy 4)     

 

Przetarg odbędzie się w dniu  09 maja 2013r.  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 (sala nr 8, parter).


Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: pierwszy przetarg 12  grudnia  2012r.


1)  Należy zapoznać się   z ustaleniami zawartymi  w tekście i na rysunku   Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno - usługowego Piotrowo w Tczewie, zatwierdzonego  Uchwałą Nr XL/353/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego  Nr 35 poz. 712  z dnia 31 marca 2006r. dla terenu oznaczonego symbolem 29 ZR/U. Na terenie 29 ZR/U dopuszcza się lokalizację: funkcji  usług nieuciążliwych; funkcji usług handlu, z wyłączeniem obiektów handlu    detalicznego  o  powierzchni  sprzedaży większej niż 2000m2;  urządzeń i sieci  infrastruktury technicznej; zieleni urządzonej, parkingów i dróg wewnętrznych związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.

Informacje dotyczące planu zagospodarowania zawarte są na stronie www.gospodarka.tczew.pl - zakładka Planowanie przestrzenne. 


2)Cena  wywoławcza netto  została obniżona do drugiego przetargu o 19% i wynosi 7.452.000,00zł. Podana cena jest ceną netto tj. nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto należy doliczyć  23% podatek VAT .


3) UWAGA ! Konieczność przełożenia sieci wynikać będzie z zamierzeń inwestora i określona zostanie na etapie planu zagospodarowania działki.  Koszty przełożenia sieci ponosi nabywca. Nadto nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu przebieg sieci i wynikające z tego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz, że nie będzie z tego tytułu on ani jego  następcy prawni wnosić żadnych roszczeń . Z mapą uzbrojenia terenu oraz dokładną treścią oświadczenia można zapoznać się  w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym - pokój nr 51, II piętro ).


4)  Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. Z inwentaryzacją i wyceną drzew zlokalizowanych na dz. 11/23 obr. 11 (działka pierwotna 11/12) można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym pokój nr 51  II piętro.   

                         

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk  68124012421111001002250598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe  Urzędu Miejskiego  w Tczewie najpóźniej do dnia 06 maja 2013r. (włącznie).


Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać nr działki, której dotyczy wadium oraz imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której następuje wpłata. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania . Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym oraz posiadać dowód wpłaty wadium. Wpłacenie wadium jest równoznaczne  z zapoznaniem się  przez wpłacającego z  ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa, warunkami i  przedmiotem przetargu oraz  przyjęciu ich bez zastrzeżeń.


W przypadku  przystąpienia  do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  należy spełnić wymogi  wynikające z tej ustawy.


Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży , po odliczeniu wpłaconego wadium upływa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona nabywcą  nieruchomości  nie stawi się bez usprawiedliwienia  w kancelarii notarialnej  w oznaczonym dniu i godzinie  Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej.

 

Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP - http://www.bip.tczew.pl Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie  pl. Piłsudskiego 1, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym - pok. 51 II piętro tel. (58) 77-59-362

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=221401/files/dokumenty/Opis_nieruchomości.pdf

   

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl