Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Kostrzynie


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat gorzowski » Gmina Gmina miejska Kostrzyn nad Odrą »
Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.02.2013OGŁOSZENIE
nr GP.0051.1.2013.AD
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010r. Nr 102 poz. 651, j.t. ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 j.t. ze zm.),

ogłasza trzeci ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

 

lp

Numer działki

 

Wielkość

działki

w m2

 

Numer

księgi wieczystej

 

Położenie działki

( ulica )

 

Cena

wywoławcza

w zł

 

Wadium

w zł

 

Postąpienie

nie mniej

niż

 

1

190/2 obr.4

802m2

GW1S/00018586/5

Kard.S.Wyszyńskiego

70.000,00zł

14.000,00zł

700,00zł

 

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek VATw wysokości 23%, płatny wraz z należnością za grunt na podstawie faktury przed zawarciem umowynotarialnej sprzedaży nieruchomości.


Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone zostały ustne przetargi nieograniczone:
pierwszy w dniu 10 października 2012r.; drugi w dniu 28 listopada 2012r.;


Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/132/2008 z dnia 27 marca 2008r. (ogłoszony w D.U. Woj. Lubuskiego nr 41, poz.805, z dnia 29 kwietnia 2008r.), stwierdza się co następuje: w/w nieruchomość położona jest w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; symbol planu MN 16.
Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i form zabudowy:
1) zabudowa wolnostojąca;
2) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 35% powierzchni działki;
3) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40% powierzchni działki;
4) linia zabudowy - wg rysunku planu;
5) wysokość zabudowy do 12m - mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki;
6) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacja dla budynków gospodarczych oraz obiektów do parkowania;
7) zabudowa do 1 kondygnacji podziemnej;
8) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45o, dla budynków gospodarczych oraz przeznaczonych do parkowania kąt dachu wyznacza się w przedziale 20-45o;
9) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej;
10) ewentualne ogrodzenie działki musi być wykonane jako ażurowe z prześwitem na powierzchni minimum 60% w rzucie prostopadłym i maksymalnej wysokości 1,6m.


Uzbrojenie nieruchomości: woda, energia, gaz - w zakresie przyłączy na warunkach właścicieli sieci.


W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu ich dozbrojenia miasto obciąży nabywców nieruchomości opłatami adiacenckimi.


Nabywcy nieruchomości zobowiązany będzie do jej uprzątnięcia na koszt własny.


Wycięcie znajdujących się na działce drzew i krzewów kolidujących z jej zabudową, dokonuje się za zgodą Burmistrza Miasta, na wniosek nabywcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92, poz.880 ze zm. , j.t. ze zm.).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2013 r. (wtorek) o godzinie 13.00, w sali, pokój nr 27, Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku - Oddział /Kostrzyn nad Odrą nr 86 8355 0009 0024 2963 2000 0005, w terminie do dnia 22 lutego 2013r.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.
Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości- numer działki będącej przedmiotem przetargu.
Wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z nieruchomością w terenie oraz warunkami przetargu na nabycie nieruchomości.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (KRS), pełnomocnictwo, dokument tożsamości w osoby reprezentującej w oryginałach.


Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu.


W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi a przetarg czyni niebyłym.


Uczestnicy przetargu mogą w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu (zamknięcia licytacji), zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta.


W przypadku niezaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości wyniki przetargu, wywieszając na okres 7 dni informację o wynikach przetargu w siedzibie tut. urzędu.


Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.


Nabywca zobowiązany jest pokryć opłaty notarialne i sądowe.


Warunkiem zawarcia aktu notarialnego jest dokonanie wpłaty całej kwoty należnej za nabycie gruntu.


Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul.Graniczna 2 pokój nr 39, 27 i 28 lub telefonicznie pod nr 95: 727 81 51, 727 81 48, 727 81 52.


Treść ogłoszenia i mapa lokalizacyjna działki strona internetowa - www.kostrzyn.pl

BIP - Gospodarka Przestrzenna GP- Przetargi na zbycie gruntów lub zakładka Przetargi i oferty inwestycyjne.

 


Więcej informacji o oferencie: http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=080101


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl