Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Nysie będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat nyski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Nysa »
Miejscowość: Nysa
Ogłaszający: Agencja Mienia Wojskowego ot Wrocław
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 25.03.2013

 

                                              

 

OGŁOSZENIE NR 18/2013/S

Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu

 działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 163 poz. 1711 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity opublikowany w  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź zm.) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 28.12.2012 roku.

 

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość ujęta w wykazie nr 1034 ogłoszonym w siedzibach: Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu - ul. Zwycięska 14 oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego w dniach od 11.09.2012r. do 02.10.2012r. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 11.09.2012r. Termin zgłoszenia roszczeń w trybie art. 34, ust.1, p.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 23.10.2012 r. Wniosków nie zgłoszono.

 

Położenie nieruchomości:

ŁAMBINOWICE, powiat nyski

woj. opolskie

 

Nieruchomości po byłym poligonie wojskowym położone w woj. opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Łambinowice. Nieruchomości usytuowane w otoczeniu Borów Niemodlińskich, w odległości ok. 15 km od autostrady A4, ok. 1 km od drogi krajowej Nysa-Opole, a także w sąsiedztwie dróg lokalnych prowadzących do Tułowic, Jakubowic oraz Szadurczyc

 

POZYCJA NR 1

Działka ewidencyjna nr  619/4, AM - 5, obręb Łambinowice o pow. 197,1729 ha położona w południowo-wschodniej części kompleksu. Działka nr 619/4 zabudowana jest budynkiem szkoleniowym o pow. 102m2 oraz pozostałościami po budynkach szkoleniowych i magazynowych. Nieruchomość posiada nieregularny kształt, jest zalesiona, zadrzewiona i zakrzewiona, nieogrodzona i nieuzbrojona.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę ewidencyjną nr 676, AM-3, obręb Łambinowice, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KDd (droga publiczna-dojazdowa), stanowiącej własność Gminy Łambinowice.

Działka nr 619/4 sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako: Lz-RIVb pow.18,1800 ha; RV pow.2,8500ha, Lz-RV pow.23,1199 ha; RVI pow.7,2573ha; PsIV pow.2,4600ha; PsV pow. 11,3583; Lz-PsV pow.8,9200ha; PsVI pow 1,2500 ha; ŁIV pow.1,2001ha; ŁV pow.8,0900ha; ŁVI pow.26,1507ha; LsIV pow. 85,7266 ha; N pow. 0,6100 ha.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Łambinowice nr XXXIX/242/10 z dnia 24.06.2010 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 96, poz.1119 z dnia 24.08.2010r., przedmiotowy teren objęty jest nast. funkcjami: 67.MN;  68.MN;  69.MN; 70.MN (ok.12 ha) tj zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 63.WS,U,ZP (ok.16 ha) tj. wód powierzchniowych śródlądowych (stawy rybne) z dopuszczeniem zabudowy usługowej (hotele, sanatoria, domy starców, SPA, obiekty wodne, centra rehabilitacyjne i uzdrowiskowe) z towarzyszącą zielenią parkową; 40.U,ZP (ok.10 ha) tj. usługi (hotele, sanatoria, domy starców, SPA, centra rehabilitacyjne   i uzdrowiskowe) wraz z towarzyszącą  zielenią parkową;  38.US; 39.US; 71.US (ok.67 ha) tj. usługi sportu (stadnina koni, rowery, biegi narciarskie, przełajowe, survival itp.) i rekreacji z dopuszczeniem zabudowy usługowej (np. centrum jazdy konnej wraz z infrastrukturą); ZL tj. lasów i zadrzewień (ok.91 ha), KDw  tj. tereny dróg dojazdowych wewnętrznych; KDx tj. tereny ciągów pieszo-jezdnych.

Część działki o powierzchni 151,1829 ha położona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej byłego obozu jenieckiego  - Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 1937/68 na podstawie Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu z dnia 01.06.1968r., zmienionej Decyzją Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 01.08.2002r.

Działka wpisana jest do księgi wieczystej nr  KW OP1N/00062069/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 2 500 000,- zł

( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych  )

Wadium 250 000,- zł


Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Stosownie do art. 68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) w przypadku zbycia nieruchomości zostanie zastosowana 50% bonifikata od ustalonej w wyniku przetargu ceny części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Udział ceny części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków w cenie zbywanej działki wynosi 62,50 %.

 

 

POZYCJA NR 2

Działka ewidencyjna nr  620, AM - 5, obręb Łambinowice o pow.77,93 ha położona we wschodniej części kompleksu. Nieruchomość jest niezabudowana, na jej terenie znajdują się pozostałości po budynkach szkoleniowych oraz magazynowych. Nieruchomość posiada nieregularny kształt, jest zadrzewiona i zakrzewiona, nieogrodzona i nieuzbrojona.

Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako: RV pow. 3,34ha; Lz-RV pow.28,63ha; RVI pow.1,03ha; Lz-PsIV  pow.0,40ha; PsIV pow.8,17ha; Lz-PsV pow.2,68ha; PsV o pow.9,78ha; PsVI o pow.8,54ha; LsIV pow.6,05ha; LsV  pow.8,30ha; N pow.1,01ha

Dojazd do działki drogą publiczną oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KDd (droga publiczna-dojazdowa) stanowiącą działkę ewidencyjną nr 617; AM-4, obręb Łambinowice, której właścicielem jest Skarb Państwa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Łambinowice nr XXXIX/242/10 z dnia 24.06.2010 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 96, poz.1119 z dnia 24.08.2010r., przedmiotowy teren objęty jest nast. funkcjami: 42.US,U (71,43 ha) tj. o podstawowym przeznaczeniu dla usług sportu i rekreacji (pole golfowe itp.) z dopuszczeniem usług (hotele, gastronomia itp.); 63.WS,U,ZP (3,8 ha) tj. wód powierzchniowych śródlądowych (stawy rybne) z dopuszczeniem zabudowy usługowej (hotele, sanatoria, domy starców, SPA, obiekty wodne, centra rehabilitacyjne i uzdrowiskowe) z towarzyszącą zielenią parkową; 41 ZL (2,7 ha) tj. lasów i zadrzewień; KDw tj. tereny dróg dojazdowych wewnętrznych.

Działka wpisana jest do księgi wieczystej nr  KW OP1N/00062069/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Cena wywoławcza nieruchomości  800 000,- zł

(słownie: osiemset tysięcy złotych)

Wadium   80 000,-zł

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

POZYCJA NR 3

Działka ewidencyjna nr  618/3, AM - 5, obręb Łambinowice o pow. 34,3843 ha, położona w zachodniej części kompleksu. Działka niezabudowana, posiada nieregularny, zbliżony do trapezu kształt, jest zalesiona, zadrzewiona i zakrzewiona, nieogrodzona i nieuzbrojona.

Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako: RV pow.3,7100ha; RVI pow. 0,0036ha, PsVI pow.7,3400ha; Lz pow.18,4037; LsIV pow.0,1570ha; LsV 4,7700 ha.

Dojazd do  nieruchomości odbywa się ogólnodostępną drogą asfaltową, w skład której wchodzi działka nr 305, obręb Malerzowice Wielkie której właścicielem jest Gmina Łambinowice, następnie poprzez działkę nr 27, obręb Malerzowice Wielkie, której właścicielem jest Skarb Państwa oraz poprzez działkę nr 618/2, obręb Łambinowice, której właścicielem jest Skarb Państwa - Agencja Mienia Wojskowego. Dojazd możliwy jest również poprzez działkę ewidencyjną nr 676, obręb Łambinowice, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KDd (droga publiczna-dojazdowa), stanowiącej własność Gminy Łambinowice, następnie poprzez działki nr 619/4, 619/5, 619/6, 618/2 obręb Łambinowice, których właścicielem jest Skarb Państwa - Agencja Mienia Wojskowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Łambinowice nr XXXIX/242/10 z dnia 24.06.2010 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 96, poz.1119 z dnia 24.08.2010r., przedmiotowy teren objęty jest nast. funkcjami: 37ZŁ (ok.17,88 ha); ZL (ok.7,5ha); 61ZL (ok.9 ha); tj  lasów i zadrzewień.

Część działki o powierzchni 20,9543 ha położona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej byłego obozu jenieckiego  - Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 1937/68 na podstawie Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu z dnia 01.06.1968r. zmienionej Decyzją Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 01.08.2002r.

Działka wpisana jest do księgi wieczystej nr  KW OP1N/00062069/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Cena wywoławcza nieruchomości  450 000,- zł

(słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium    45 000,- zł

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Stosownie do art. 68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) w przypadku zbycia nieruchomości zostanie zastosowana 50% bonifikata od ustalonej w wyniku przetargu ceny części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Udział ceny części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków w cenie zbywanej działki wynosi 60,94 %.

 

Zgodnie z protokołami z oczyszczania terenów  z przedmiotów wybuchowym i niebezpiecznych nr 1 /99 z dnia 02.12.1999r. oraz nr 2/2001 z dnia 27.09.2001r., przekazanych przez stronę wojskową, prowadzenie prac ziemnych w oczyszczonej strefie ( pozycje przetargowe 1 ? 3) będzie wymagało nadzoru saperskiego.

 

W przypadku jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego we Wrocławiu ul. Zwycięska 39, 53-033 Wrocław na rachunku nr 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2013r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć przetarg nr 18/2013/S pozycja nr.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz OT AMW we Wrocławiu, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w myśl Ustawy z 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.) jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie od dnia 18.03.2013r. do dnia 25.03.2013r. do godz. 14:00 w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39:

  • pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
  • oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzające prawo do rekompensaty - w myśl cyt. ustawy z 08.07.2005 r.

- w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. ustawie.

- pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

 

Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości.

 

Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji:

  • w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
  • w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu - dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowanie odbioru. Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

 

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. nr 167 z 2004 r. poz. 1758) winien on w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą, przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Nie wymagają uzyskania zezwolenia przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 cytowanej ustawy.

 

W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,  podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ?-aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z Krajowego Rejestru Sądowego, cudzoziemcy - promesę wydaną przez MSW, pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie).

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

 

Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są przed otwarciem przetargu do złożenia pisemnego oświadczenia, iż na dzień przetargu pozostają związane umową o rozdzielności majątkowej, w przypadku wygrania przetargu przez wskazaną osobę, umowa o rozdzielności majątkowej powinna zostać przedstawiona przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczeń że :

  • wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Terenowy AMW
    we Wrocławiu w związku z przetargiem na sprzedaż  nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz.  U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm.),
  • zapoznały się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym ze stanem technicznym i nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,
  • zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia,
  • przedstawione przez nie dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia.

 

 

Przetarg odbędzie się 29 marca 2013r. o godz. 13:00

w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego

we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39, pokój nr 19-20 (parter)

 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora OT we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt Nabywcy Wylicytowana cena nabycia powinna być odnotowana na koncie OT AMW we Wrocławiu rachunek nr: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

 

Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dniach do 24.03.2013r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. (prefix 71) 364 73 78, 364 73 97.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie OT AMW we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39 (pokój 35) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1400 tel. (prefix 71) 364 73 78, 364 73 97, najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia przetargu.

 

Agencja zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W przypadku stwierdzenia okoliczności, które świadczą o naruszeniu prawa w procesie przetargu, Agencji przysługuje prawo do odstąpienia od podpisania aktu notarialnego.

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 24.01.2013r. do 24.03.2013r. w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39, oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego - www.amw.com.pl.

Ogłoszenie w wersji skróconej zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej w dniu 24.01.2013r.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl