Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Legnicy


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: rokowanie
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 26.02.2013

                                              

Prezydent Miasta Legnicy

Ogłasza, że w dniu 01.03.2013 r. odbędą się rokowania na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  położonego  w Legnicy


Adres nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów

Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

 

Powierzchnia

Cena lokalu

(w tym gruntu)

Zaliczka

Legnica ul. Piastowska nr 24-26 KW Nr LE1L/00040852/5

Budynek mieszkalny, pięciokondygnacyjny, uzbrojony

w sieć gazową, wod-kan.,

energetyczną.

Dz. nr 755/2  o pow. 187 m2, nr 757 o pow. 233 m2, obręb Fabryczna

Lokal mieszkalny nr 9, kl. 26.

Poddasze/V kondygnacja

Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, wc;

Powierzchnia

45,11 m2

 

66 000,00 zł

/3 000,00 zł/

6.000,00 zł

 

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: pierwsza opłata 15% ceny gruntu, opłaty roczne 1% ceny gruntu (plus podatek od towarów i usług). Termin wnoszenia opłaty rocznej do dnia 31 marca każdego roku. Cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonana w okresach nie krótszych niż trzy lata. Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal kwalifikuje się do remontu. Przetargi odbyły się 19.09.2011 r.,28.11.2011 r.,24.04.2012 r.,16.10.2012 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 09.07.2011 r.


Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie zawiera podatku VAT i kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia. Koszty w wysokości 1.238,52 zł pokrywa kupujący przed podpisaniem aktu notarialnego. Lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 11.02.2013 r. w godzinach od 10.00 -11.00.


Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach z dopiskiem Piastowska 26 należy składać  w zamkniętych kopertach do dnia 26.02.2013 r. w pok. 208, Urzędu Miasta Legnica przy Placu Słowiańskim 8.


Zgłoszenie powinno zawierać:

1.   Imię nazwisko i adres zgłaszającego albo firmę oraz siedzibę, jeżeli ogłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
2.   Datę sporządzenia zgłoszenia.
3.   Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4.   Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.         
5.   Kopię dowodu wpłaty zaliczki.


Zainteresowani winni wpłacić zaliczkę w wysokości 6.000,00 zł nie później niż do dnia 26.02.2013 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.


Rokowania  odbędą się 01.03.2013 r. o godz.11.00.

 w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 201.


Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Wpłacona przez wygrywającego rokowania zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), a pozostałym uczestnikom zwrócona na podane przez nich konta. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot rokowań uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconej zaliczki i przedmiotu rokowań.

 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Agnieszka Romanowska tel.7672-12-303, pokój 312 III p.,oraz warunków rokowań - Wioletta Mazur tel.7672-12-310, pokój 318 III p.

 

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl