Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Mikołaja Kopernika 9, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Podkarpackie » Powiat przemyski » Gmina Gmina miejska - Przemyśl »
Miejscowość: Przemyśl
Ogłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.02.2013
Cena: 1.000.000,00 PLN

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  drugi przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Mikołaja
Kopernika 9
, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.


1.   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa. Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).


2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
     -   Numer ewidencyjny działki:  337/2
     Powierzchnia działki: 0,3112 ha
     Obręb: 207
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00101477/2  (po odłączeniu z KW Nr PR1P/00032063/2)
     -   Numer ewidencyjny działki:  323/2
     Powierzchnia działki: 0,0027 ha
     Obręb: 207
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00101477/2  (po odłączeniu z KW Nr PR1P/00031183/2)


3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Mikołaja Kopernika 9


4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Mikołaja Kopernika 9 w śródmiejskiej części miasta Przemyśla. Komunikacja odbywa się bezpośrednio z ulicy. Teren działek jest płaski, kształt nieregularny, ogrodzony siatką na słupkach stalowych. Działka nr 323/2 w obr. 207 jest niezabudowana, zaś działka nr 337/2 w obr. 207 jest zabudowana budynkiem użytkowym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 403,27 m2 (parter: 205,67 m2, I piętro: 197,60 m2), powierzchnia piwnic - 115,10 m2, zaś powierzchnia nieużytkowego poddasza ? 166,70 m2. Budynek jest obiektem z początków XX wieku, murowanym z cegły pełnej, otynkowany, z dachem wielospadowym i kopułą w części południowo-zachodniej, pokrytym blachą. Stolarka okienna i drzwiowa ? drewniana. Podłogi: parkiet, terakota zabytkowa, wykładzina PCV. Ogrzewanie budynku realizowane było za pomocą pieców węglowych kaflowych (12 sztuk). Dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Budynek był użytkowany jako żłobek i przedszkole, obecnie nie jest objęty umową najmu.
Willa jest wpisana do rejestru zabytków pod nr A-849 i podlega pełnej ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).  


5. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla Śródmieście I zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 120/2010 z dnia 24.06.2010 r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem U/ZP przeznaczonym pod zabudowę usługowo-handlową z zielenią urządzoną, z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usług oświaty i medycznych, obiektów małej architektury, miejsc parkingowych.
Nieruchomość usytuowana jest w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709, i w związku z tym z konserwatorem zabytków wymagane będzie uzgodnienie planu zagospodarowania ww. nieruchomości.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działek wchodzą użytki gruntowe o symbolu: ?B? ? tereny mieszkaniowe.


6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100) brutto (w tym należny podatek VAT),  w tym:

  • cena działki nr 323/2 w obr. 207, niezabudowanej, wynosi: 4 000,00 zł brutto (w tym podatek 23 % VAT).
    Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

  • cena działki nr 337/2 w obr. 207, zabudowanej, wynosi: 996 000,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony), z czego cena budynku wynosi: 607 560,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony).
    Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) i Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, zmienioną uchwałą Nr 176/2011 z dnia 4.07.2011 r., od ceny za budynek obliczonej proporcjonalnie od wylicytowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %.                   
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 


7.   Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.


8. Na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 28.11.2012 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.


9. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27 lutego 2013 r. (środa) o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.


Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 76/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 127/2011 z dnia 12 maja 2011 r.

10.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie działek nr 323/2 i nr 337/2 obr. 207 w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej Przemyśl - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem Drugi przetarg ustny nieograniczony ul. Kopernika 9. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 21 lutego 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.


11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.


12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


13.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.


15.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.


16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych  powodów.


17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

 


Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=186201

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl